MEN

Men bir dünýä — ýer astynda gömülen,
Atalaryň gany, ene gözýaşy
damyp dur üstümden.
Solak görüner
bärden belent asman — görkana, naşy.

Men — s ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 392 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nazar Hanmedow

AÝ BILEN SÖHBET

Unutma,
Her agşam seni ýatlaýan,
Bialaç ýatlaýan gözel keşbiňi.
Maňa derek bolsaň görüp bilerdiň,
Arzuwlarma ýoda ýasap gelşiňi.

G ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 360 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Berdimyrat Bäşimow

UZAKDAKY DOSTA

Adam galmaz öýdüp etmezdim hyýal,
Sesim barmasa-da, duýýansyň meni.
Berjek bolýar, göýä, ýekelik zyýan,
Ömrüm ýatladyp dur boşan ýelkeni.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 420 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Seýran Otuzow

POEZIÝAÑ GAPYSYNDA MYNAJAT

"Söýýän!" diýmek üçin yza dönşi deý,
Haş-haş edip ylgap barýan aşygyň,
Menem herki zada göwün bölşüme,
Saňa gelýän, mysalamy aşyryp...
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 429 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aýgül Garaýewа

GÖRENEM DÄLSIÑ...

Barýaryn men ýene öňki ýol bilen,
Gursagym heserli, kalbym ýaraly.
Belki-de, sen entek görenem dälsiň,
Gözün ýaşlap, gamgyn goşgy ýazany.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 387 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogultäç Oraztaganowa

MEÑ ÝALÑYZ DÜNÝÄMDEN HABAR TUT KÄTE...

Meñ ýalñyz dünýämden habat tut käte,
Gyzyklan. Sorap dur, ahwalym neneñ.
Bilýärmiñ kanagat tapyp baramok,
Salamly hat baryn ýol ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 435 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aýşat Hojamuhammedowa

KIMIÑ SURATYNY ÝERLEŞDIRMELI?

"Güýçli aýal õz äriniñ işiniñ şowlamagyna ýardam edip bilýär" diýen bir gürrüñ bar. Hawa, bizem şeýle edenli aýallara duş geldik. Dagystanly bir şahy ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 550 | Добавил: Nurdan | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (2) | Теги: Resul Gamzatow

GITDIM, MÜMKIN DÄLDI GALMAGYM...

Gitdim, mümkin däldi galmagym,
çünki,
Pidasydyk aýry şertleriň, wagtyň.
Şol günde,
Şol ýerde,
Seň bilen galdy —
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 410 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Annakоwa

HEMRA

Men gitsemem, sen hemrasyz galmarsyñ,
Häzirem kän hemrapisint kölgeleñ;
Sen, ýetirip öwgüsini, "armasyn",
Awlap bilýäñ göwnün menden özgeleñ.

A meñ ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 409 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Çary Ataýew

ONUÑ ADY KIMKÄ?

Şatlygyma şärik,
Gaýgyma şärik,
Garrylygym bilen ýaşlygma şärik
Boljak gyz nirdekä? Duşarka haçan?
Onuň ady kimkä? Nämekä käri?

Be ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 456 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanýaz Daşgynow

MENI SAÑA BOLAN YŞKYM ÝAŞADÝAR

Men belki-de bir wagt çöküp giderdim,
Dert baryny çekip-çekip giderdim,
Dünýäňdenem birçak çykyp giderdim,
Meni saňa bolan yşkym ýaşadý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 409 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ogultäç Oraztaganowa

INDI MENI ASLA GÜÝMEMEZ GÜNLER...

Indi asla meni güýmemez günler,
Indi asla meni eglemez wagt.
Iňňe deý kalbyma,
Çigit deý göwne
Sen girdiň bagtymyň buşlugy bo ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 428 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aşyr Hanow

GOŞGY OKAP BERSENE!

(Seýitmyrat Geldiýewe)

Ýadyma şo-ol şat çagalyk döwrümi
Salar ýaly goşgy okap bersene!
Meniň mydam mähre teşne göwnümi
Alar ýaly goşg ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 468 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kakamyrat Rejebow

GADYM EÝÝAMLARYÑ WAGŞYLYKLY ADAM GYNAMALARY

Käbir jenaýatlara ölüm jezasyny bermek adamzat taryhy boýunça bolup gelen zat we häzirem käbir ýurtlarda dowam edip gelýär. Ýöne gadymy döwü ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 623 | Добавил: Нawеran | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (1)

UZUKLAR / bir aýdymyñ taryhy

Ir zamanda Pendi çöli üç hanlyga degişli bolupdyr. Ol üç hanlaryň perzendi dünýä inse-de durmandyr. Olar bir-iki hepde şatlanyp-şatlanmakalar sähra ýe ... Doly oka»

Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 397 | Добавил: Gurban | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýusup Berdiýew

ARAMYZDA BIR ZAD-A BAR...

Aramyzda bir zad-a bar, ýöne ol
Ne-hä söýgi, ne-de ýöne tanyşlyk.
Men seni ýatlasam, göwnüm açylýar,
Ýüregim giňeýär habar alyşsam.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 434 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aşyr Hanow

AGARTALYLAR BILEN GITLERIÑ GATNAŞYGY

Agarta siwilizasiýasy bilen içgin gyzyklananlaryñ birem faşistik Germaniýanyñ lideri Adolf Gitlerdir. Gitleriñ döwründe Germaniýada gurlan gizlin s ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 432 | Добавил: Нawеran | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0)

 BAKYLYK

1. «DIŇE BIR SEŇ BILEN BAKYLYK BARDYR...»

Sözbaşy ýerine:

Indi näçe ýyldyr bergili ýaly bolup ýörün. Gurbannazaram agyr daşlary jyky ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 604 | Добавил: Nurdan | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Hydyr Amangeldi

GAŞYM ÇYTSAM

Käte-käte gaşym çytsam ýanyňda,
Ýa keýpiňi bozup biljek söz diýsem,
Bilip goý, däldir bu söýmeýänligim,
Şatlygyň ornuna gaýgy-gam goýsam.

Ýa ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 399 | Добавил: Raýdaş | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Allanazar Rejebow

ÝAGYŞ DIÑDI...

...Ýagyş diňdi.
Göçüp gitdi bulutlar,
Uzaklaşdy ýakyndaky gözýetim.
Şol pursat bar zatdan elimi çekip,
Men nämedir bir zatlary gözledim.
< ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 439 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadow

ŞEÝTANY AÑK EDEN "HAJYLAR"

"Ybraýym pygamber Käbäni gurup bolandan soñ, Allatagala oña: "Indi gygyr. Ähli musurmanlar Käbä togap etmäge gelsinler Käbe Hudaýyñ öýi boldy" diýen. Ybraýym py ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 695 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

NÄME SEN?!

Bir kalbynda bir ÿar, on dost ýerlegen,
Dostlarynyñ derdi bilen sermenen,
Bir ýürekde şunça duýgy eglenen
Ynsanmy sen, ýa sanmy sen, näme sen?!

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 508 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Bapba Gökleñ

SAÑA ÝAZAN ILKINJI GOŞGYM!

Köňlümiň gapysyn assadan kakyp,
Göwnümiň törüne gadamyň basyp
Göwnümi hem tapyp, hem gama batyp
Indi näme üçin beýle gynaýaň?!

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 422 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sähra Kurbanbaýewa

BIR BAKYŞ

Bütin barlyk süňňi bilen doňanda,
Ýeller köçelerde galanda gatap,
Gijeler hyýalym ýüpsüz daňanda,
Ýatlamalar duýgularmy yralap,
Ilki seni tapar ýylla ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 427 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Myrat Gurbanow

YNJALYK

Gynaldy janym,
Men-ä indi halys ýadadym dertden.
Ykbal iň sussupes adam döretdi,
Yşkyn ýaşyrmadyk men deýin mertden.

Ýeňildim, özümden nägile özü ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 374 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aknur Ataýewa

ÝEKELIK

Gitdiň - ýeller gowşady,
Sus aýlandy harazlar.
Gün Ýeri giç ogşady,
Gygyrmady horazlar.

Bilmän - ýolum ýitirdim -
Nirä uzanlygyna.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 429 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Torum Ýaýlan Bataşy

SPORT GÖREŞI
    
Sport göreşi (sambo) özüne iki görnüşi — grek-rim hem-de erkin görnüşleri birleşdirýär. Olaryň ikisiniň hem gözbaşyny antiki döwürden alyp gaýdýan ... Doly oka»

Категория: Sport we turizm | Просмотров: 420 | Добавил: Нawеran | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0)

MEN ÝITMERIN

Men ýitmerin.
Dolanaryn ýene-de,
Ýene dünýä aşyk bolup inerin.
Sataşýançak nesibeli pursatda,
Her gün daňdan düýşleriňe girerin.

Şond ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 471 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadow

BOLSUN BÜTEWI

Özgäñ bagtyn alyp, bagtly bolandan,
Bolmazlyk ýagşy.
Birini agladyp, özüñ gülenden,
Gülmäniñ ýagşy.

Señ bagtyña hiç kim şärik bilmasa,
Özü ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 455 | Добавил: Gurban | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Baýram Jütdiýew

“Bagt näme?”
(awtordan)

Awtobus saklandy. Olar düşdüler. Awtobusyň içindäki ýolagçylar eli hasaly kör agasynyň golundan tutup, idip barýan ýaş ýigdiň sürüjä ýol hakyny töleýşine se ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 520 | Добавил: Bagabat | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

GARAGÖZ

Bu it şol “arslan garnuwly” diýilýän, läheň goýun itleriniň tohumyndandy. Özem juda garrydy. Garrylygyndan ýaňa onuň dişler-ä birwagt dökülip gutarypdylar welin, indi on ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 455 | Добавил: Bagabat | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

ÝAŞAÝYŞ YŞKY

…- Siz özüňizi haçan erbet duýup başladyňyz?!-diýip haýpygelmeden doly gözlerinden äýnegini aýyrdy-da lukman öňünde oturan Berdiden sorady.
- Kän wagt-a ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 510 | Добавил: Bagabat | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

AK AT

…Aýaklary bilen tutuşlygyna ak keçä basyrylyp saralan, gunduz kimin ak at gözüňi gamaşdyryp, teblede horguryp durdy. Beýleräkde ak gümmez kibi güberip oturan sekiz ganat ak ö ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 503 | Добавил: Bagabat | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

MAZMUNY

Giriş
§1. Al-Farabynyň ömri we döredijiligi
§2. Al-Farabynyň dünýägaraýşynyň mazmuny
§3. Al-Farabynyň jemgyýet baradaky garaýyşlary
§ ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 792 | Добавил: Bagabat | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

HUDAÝÇYL

Kimmiş maña töhmet atýan,
"Din-adatdan çykdy" diýip.
"Eşret gözläp, baÿlyk gözläp,
Atyn ýeke çapdy" diýip.
Kimmiş?! Ýalan, bary ýalan,
Ynanyñ s ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 422 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Italmaz Nuryýew

Säheriñ çyglary bulduraşyp duran gara hoşalar – sizi döredesim gelýär! – başaryp bilemok!
Aýyñ süýümi ýaly küýzeden akyp gelýän suw – sen ýaly bolasym gelýär! Başaryp bilemok!
Ak ümür ba ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 409 | Добавил: Gurban | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Akmyrat Şir

ZENAN

Zenan diýmek - eneňdir,
Ýary gije ýatandyr,
Daň saz berse dogandyr,
Aňzaklarda doňandyr,
Hor - zar etmejek bolup,
Gije - gündiz eňendir,
Se ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 980 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gurt Näzli

Çörek, duz, sogan. Tapylsa, pomidor. Dadranyñ köki, burçuñ bolmagy – elpe-şelpelik. Pyçag-a hökman bolaýmaly. Bloknot hem galam. Çilim. Otluçöpi hem unutmaly däl. Radiony çalaja açýan. Hawa, çaýam dem ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 427 | Добавил: Gurban | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Akmyrat Şir

YLYM ÜÇIN NÄME ETSEÑEM BOLÝARMY ÝA-DA ÝÜREKBULANJY YLMY TEJRIBELER

• Ylym üçin...

Ylmyñ taryhyna ýazylan synaglaryñ arasynda gorkunç netije bilen gutaranlary-da bar. Y ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 591 | Добавил: Нawеran | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (2)