EGLENMEZ

Gapyl adam, jahandan gelen öter, eglenmez,
Ne ýatyp sen gaflatda, oýan, öter, eglenmez,
Azyk, ýaragyñ şaýla, kerwen öter, eglenmez,
Giderler barça ýagşy, ýaman öt ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 446 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbandurdy Zelili

ALA TAÝAKLY

Be, bu gün alataýaklylara näme bold-aý?! Bular maña halys gün berjek däller-ow. Hanha öñde ýene-de biri Garaçomak ýaly gazarylyp dur. Şu ýerden hyrra yzyma öwrülip jyraýsam nä ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 459 | Добавил: Gökböri | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

SET PARA BEÝLE

Dünýä üçin adamzat, bolduñ awara beýle,
Beýik ýerden ýykylgan, bolar set para beýle,
Munda pynhan işleriñ, anda äşgäre beýle,
Bu döwür, bu zamana döndi küff ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 437 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Seýitnazar Seýdi

ÝÜREGE ÝÜZLENME

Menzilimiz — ynam, umyt, bakylyk,
Ýeň bermek bolmaýar, ýetmeli pellä.
Çünki ak ertirler berdi çakylyk,
Sagymyz, solumyz, ýolumyz del däl.

Duş ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 520 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sapa Hommadow

RUSLAR POLISIÝA IŞGÄRLERINE YNAM BILDIRENOK

"Sygan" lakamly Sergeý "awtoritetiñ" kimligini tanatmak üçin birnäçe sany ýaragly adamy yzyna tirkäp, Ural daglarynyñ etegind ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 469 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Set Midans

AWÇYLYK ESBAPLARYNYŇ SÖZ HAZYNASY

■ Çara

Gündogar Türkmenistanda awçylykda ulanylýan bu esbap gurluş taýdan sürgüden biraz tapawutlanýar. Enjamy ýasamak üçin gargy gamyş ulanylýar. ... Doly oka»

Категория: Türkmen dili | Просмотров: 586 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Toýly Hommyýew

PYRAGYNYÑ GÖZ GUWANJY

Bu gün Garry mollanyň ýörite çakylygy bilen, ynha, türkmeniň tireleriniň, taýpalarynyň serdarlary, ýaşululary Nowruz baýramçylygyna gelýärler. Barmak dürtere boş ýeri ... Doly oka»

Категория: Taryhy proza | Просмотров: 435 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumadurdy Garagulow

SOWALHON

Içerde oturanlar onuň nähili girenini duýmady. Ýok, ýok! Ol girmedi. Ol iç işikde birden peýda boldy.
— Geleweri, Ata sowalçy — diýip, öý eýesi gelene ýüzlendi.
Biz ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 447 | Добавил: Gökböri | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aşyrberdi Kürt

GÖRMEDIM

Mährem nazarňy görüp, ygtyýarym ýitirdim,
Juda alys menziller seň ýanyňa ýeterden.
Kalpda duýgy galmady, gorky-ürki, hederden,
Aýlanyp dur asmanym, pikir-oýu ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 434 | Добавил: Azady | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Azymberdi Kakaýew

PYÝADA YKBAL

"Atlylar deňiňden geçse seredip, 
Sen oňa kemsinme, pyýada ykbal!"
Oguljemal ÇARYÝEWA.

«Atlylar deňiňden geçse seredip,
Sen oňa k ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 459 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sülgün Bazarowa

BARYBIR

Barybir hemme zat gutarar bir gün, 
Ýat bolarys, o:t almarys öňki dek. 
Söýgi bakylyga ediler sürgün, 
Şonda wadamyza galmaz şübhe-şek.

Soňl ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 418 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Maýa Çarygulyýewa

YŞKYŇ JEPASY

Sen gidiber,
Indi gözlem görmesin.
Bir pursatlyk düýşleriňden gözleme, 
Geçer ýyllar, geler ahmyr aýlanyp. 
Ýüzüň öwrüp, ötünç sorap sözleme,& ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 432 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gunça Orazowa

POEZIÝA

Poeziýa atly, eý, äpet çynar, 
Gowgaly ýellere başyň yraýaň. 
Seň baryňda köňül kalbym tolgunýar,
Köşeşdirip, özüň ot dek köreýäň.

Poeziýa atly, ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 361 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Maral Annaýewa

SOWAL

Ömür bilen ýyl içinden ýol ýasap, 
Geçen menzilleri, belki bihasap, 
Ak gülli ýaglygmy gysymlap, ogşap, 
Geçip giden şol ýigidi gördüňmi?

Jana ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 450 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ogulmeñli Ýaraşowa

EGLEN, JANYM!

Durmuş seni alyp barýar uzaga 
Nirä barýaň?! 
Birazyrak eglenäý! 
Bu kötel ýollarda düşme duzaga, 
Pespällikden birazyrak beýgeläý. ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 383 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aýnur Bekiýewa

BAGT BILEN DUŞUŞYK

«Bagt» diýenim geçip gitdi duşumdan, 
Ahmyr edip, uzak mahal naladym. 
Ähli tarap petiklenen ýalydy,
Yş tapmadym halas boljak hala ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 373 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgül Pollyýewa

ÝAGYŞ ÝAGÝAR

Ýagyş ýagýar suw-sil edip dünýäni, 
Pyntygy ýaryldy agras duýgulaň. 
Sünnälenip ýasalypdyr bu Zemin, 
Göýä älem söýmek üçin buýrulan.

Ý ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 461 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (2) | Теги: Gunça Amansähedowa

ÝAZ ÝAGŞY

Ýaz ýagşy, şol ýagyp dur şabyrdap, 
Damjalary şol kakyp dur aýnamy, 
Ýaz ýagşy, şol ýagyp dur şabyrdap, 
Asman hasrat çekip, aglaýan ýaly.

... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 445 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gülnabat Akyýewa

TUPANLY GÜN

Asuda tebigat üýtgedi birden, 
Alysdan garalyp göründi asman, 
Turdy tupan, göterilip bir ýerden, 
Şuwlady zarynlap, yzyny kesmän.

Nirde ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 425 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Nartäç Ýusupdurdyýewa

ÝENE ÖZÜMDE GALDY

Hyýalbentdim, arzuwçyldym, çagakam,
Ynanýardym aşjagyna amala. 
Bilemokdym puç bolýanny yhlasyň, 
Hasyl bermän, gelmän galşyn kemala.

Ö ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 391 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Rozygül Ýazhanowa

HYÝALDAKY ŞAZADAMA

Seň keşbiňi meniň özüm ýaratdym, 
Gözleriňe mähir guýdum mährimden. 
Syrly arzuwlamdan gala döretdim, 
Hem söz berdim seniň keşbiň öňünde ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 443 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Enejan Annadurdyýewa

MAŇA INDI DIŇE RAHATLYK GEREK

Nämüçindir dymýar bu gün Barlygam, 
Döwlet eken dost-ýarlaryň barlygam, 
Arzuw etmäm bardy öňler baýlygam, 
Maňa indi diňe rah ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 406 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogultäç Oraztaganowa

KÜRTE

Giden bir dünýäni bagtyna çoýyp, 
Gyzlyk dünýäsini uzakda goýup,
Mukaddes ojagy bagtyna saýyp, 
Şaňňyrdaýar täze gelinleň kürtesi.

Ol kürtede balal ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 473 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Altyn Baýramdurdyýewa

GOŞGY ÝAZJAK GÜNÜM

Bu durmuş şeýle bir, şeýle bir süýji, 
Günüme goýanok yhlasyň güýji, 
Goşgy ýazjak günüm!

Töwerek al-ýaşyl, elwan ýaz maňa, 
Eşid ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 345 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tuwakgül Gylyjowa

BÖTENDAGYÑ SYRLY GOWAKLARY

Ybraýym Edhem öwlüýäsine zyýaratlap dagdan düşenimizde Bötendag obasynda ýerleşen 59-njy orta mekdebiň mugallymlary Seýitguly Gurbangulyýew bilen Rahym Buzlyýewe ... Doly oka»

Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 435 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçdurdy Kerimow

BAHAR GELIPDIR

Ýazyň serpaýyny atyp egnine, 
Bu tebigat ýaşyl donun geýipdir. 
Müň dürli öwüşgin çaýyp Zemine, 
Bu gün gül Diýara bahar gelipdir.

Ça ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 365 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şemşat Ataýewa

BAHARA ÝÜZLENME

Gyz demi düşüpdir ýaýlalaryňa, 
«Şygyr-şygyr» gülýän ýaly derekler. 
Gülleriňde keteniniň ysy bar, 
Asmanyňa süýt guýmagam gerek ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 417 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Goçmyrat Orazberdiýew