« 1 2 ... 1054 1055 1056 1057 1058 ... 1292 1293 »

GYLYÇBERDI AHUN

■ "Men bilmenem, Hakyñ dosty kaýsydyr?"

Ömrüniñ ahyrky ýyllaryna çenli Hazar deñziniñ Gyzylsuw adasynda ýaşap, ýañy-ýakynda 2014-nji ýylda aradan çykan Gyl ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 635 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Has Türkmеn

■ GARAÑKY

Jigim säher
Bile turup.
Penjiräni 
Açdy durup.

Birden bolsa 
Geldi sesi: 
— Gar, ýagypsyň, 
Gyş gijesi.

... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 469 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.03.2019 | Teswirler (2) | Теги: Azat Rahmanow

TARYHYÑ SYRLY SAHYPALARYNDAN

▶ TARYHDA GURBANLYK

Adamzadyñ taryhy öwrenilende gurbanlygyñ adam ogly döräni bäri bolandygyny we hemme ruhy ynançlaryñ içinde bardygyny görmek b ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 631 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.07.2020 | Teswirler (0) | Теги: Ergun Jandan

ŞEÝH HAÝDAR

Şeýh Haýdar, sefewi tarykatynyñ ýolbaşçysy Şeýh Jüneýidiñ ogly, heniz dünýä inmänkä, kakasy söweş meýdanynda öldürilen Haýdar ejesi Akgoýunly türkmenleriniñ soltany Uzyn Hasanyñ ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 404 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sefewi türkmen hanedanlygy

TARYHY ESERLER

▶ "ZAFARNAMA"

Taryhda "Zafarnama" ady bilen Gündogar ýurtlarynda birnäçe kitaplar ýazylypdyr. Geliñ olardan käbiriniñ adynyñ we awtorynyñ üstünde ... Doly oka»

Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 542 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Taryhy eserler

6. Iman eseri

Iman – ynanç.
Emma bu many entek diňe sözüň terjimesinden emele gelýän asyl manydyr. Magtymgulynyň ruhy taglymatynda bu düşünje diňe asyl manysy bolan ýönekeý söz ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 472 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

***
Jylawlajak bolup sergezdan seri,
Tapsam diýip atlanmankam hyýala,
Arzuw-umytlarmyn bar wagty teri,
Janyma nos wagty meýli pyýala.

Esdilmeýän wagty dünýäniň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 389 | Добавил: Raýdaş | Дата: 01.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allanazar Rejebow

EKBER NEJEP

Ekber Nejep, azerbaýjan taryhçysy, terjimeçi.
Ekber Nejep (Əkbər Nəcəf) 1975-nji ýylda Azerbaýjanyñ Neftçala raýonynda doguldy.
Neftçala raýonynyñ Astanly oba mekdeb ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 399 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ekber Nejep

5. Göwün telwasy

Eýsem-de bolsa, nebis tebigy islegleriň belli bir çägimi ýa-da olaryň aýratyn bir görnüşimi? Ýokarda görnüşi ýaly, ol tebigy islegleriň aýratyn bir görnüşi däl-de, diňe bel ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 472 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

ÝÜREK

Görseňizläň beýle edenlidigni,
Halannyň öňünde çökerýär dyza,
Aýtsaň-da nämeler etmelidigni,
Öz tutan ýolundan dönmeýär yza.

Bilen-bitireni öz göwnüne j ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 636 | Добавил: Raýdaş | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allanazar Rejebow

4. Nebis teswiri

Hut nebis bilen baglanyşyklylykda seredeniňde, Magtymguly şahyryň degişli bendini şeýle okamaly bolýar:

Mollalar ahyret sözün söýlärler:
Müňkür olma, gerçek i ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 452 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

SPORTUÑ TÄSIN GÖRNÜŞLERI

Häzirki güne çenli sportuň müňlerçe görnüşi peýda boldy. Ýer ýüzünde her bir milletiň öz milli oýunlary we oýnalyş düzgünleri bar. Emma resmileşdirilmänligi sebä ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 424 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Amangözel Guwançmyradowa

3. Dünýä teswiri

Ömrüň manysy kakabaşlyk bile terkidünýäligiň arasynda ýatyr. Ömrüň manylylygy, kakabaşlyk, terkidünýälik – bularyň bary kesgitli ölçeglere daýanýan ömür ýörelgeleri b ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 475 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

HEMMÄMIZ KITAP OKAMAGYÑ PEÝDALYDYGYNY EŞIDENDIRIS

■ Ýöne esasan onuň peýdaly taraplary nämede? Okamak nerw ulgamlaryny rahatlandyrýar.

Siz rahatlanmak üçin seýil etmegi ýa-d ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 449 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Roza Hudaýbergenowa

2. Mertlik teswiri

Magtymgulynyň ýaşaýyş keşbi Göroglynyň ýaşaýyş keşbine deň gelmeýär. Bu iki şahsyýetiň ýaşaýyş keşbinde düýpli tapawut bar. Emma Magtymgulynyň Görogla makullamazlykly, dü ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 450 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

KITAP - MÄHRIBAN DOST

- Ylmy kitaplardan iň täzelerini, çeper kitaplardan bolsa has könelerini okaň! Nusgawy edebiýat hiç haçan könelýän däldir.

Eduard Bulwer-Litton, iňlis ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 470 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (3) | Теги: Gülşat Kulyýewa

MAGTYMGULY TAGLYMATYNYŇ
ESASLARY

1. Goç teswiri

Gün öz ulgamyndaky ähli saýýaralary (planetalary) daşynda aýlanmaga mejbur edýär. Şundanam Günüň dartyş kanuny emele gelýär. In ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 403 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

MAGTYMGULY TAGLYMATY 
 
"Magtymguly adamzat kalbynyň
şahyrydyr".
Saparmyrat Türkmenbaşy.

«Magtymguly taglymaty» bölümi Saparmyrat Tür ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 458 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

ASTANABABA — ÖZBOLUŞLY ÝADYGÄRLIKLER TOPLUMY

Häzirki wagtda Astanababa hem­de beýleki ýadygärlikleriň taryhyny, binagärlik aýratynlyklaryny öwrenmeklige, olarda dikeldiş işlerini ... Doly oka»

Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 463 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Güljahan Ballyýewa

"SAZY WELI MUHADOWYÑKY..."

Türkmen professional saz sungatynyň düýbüni tutujylaryň biri zehinli türkmen kompozitory Weli Muhadowdyr.
W.Muhadowyň (Welimuhammediň) çagalykdan ... Doly oka»

Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 467 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Bagtygül Seýitkulyýewa