« 1 2 ... 1055 1056 1057 1058 1059 ... 1292 1293 »
BAHARDA

Gözüm aýryp bilmän gözel görkünden,
Sallanjyrap geçip barýan gözelleň,
Serde hyýal çykyp gidýär erkimden,
Dünýäsine girip şygyr-gazallaň.

Bahar g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 425 | Добавил: Raýdaş | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (2) | Теги: Allanazar Rejebow

ORTA AZIÝANYÑ ILKINJI TÜRKMEN ÇAPÇYLARY

● Gurbanberdi Hojageldi ogly Gürgeni we onuň neşir eden kitaplary

Gurbanberdi Hojageldi ogly Gürgeni 1864-nji ýylda Eýranyň Mazendaran ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 449 | Добавил: Gökböri | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Almaz Ýazberdiýew

The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 473 | Добавил: Bagabat | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0)

EL TELEFONYNY EDEPLI ULANMAGYŇ DÜZGÜNLERI

Köpçülikde el telefonda gürleşende özüni ker bilen gürleşýän ýaly alyp barýanlara duşmadygymyz ýok bolsa gerek. Şeýle ýagdaýlarda köpümiz ýylgyry ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 444 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (2)

YŞKA DÜŞÜP...

Tötänlikmi ýa bir ykbal oýnymy,
Dideleriň didelerme çaknyşdy.
Giň dünýäni ýerläp bilýän gursagy
Sygdyryp bilemok älem-jahana.
Yşk dünýäme yşygyny tutup ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 501 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Bagtygül Tekäýewa

ATGULAK

Instituty gutaransoň Nuhty Nazar professor Myratberdi Könäýewiň kömegi bilen, özüniň geljekki ýokary göterilişleri üçin böküş basançagy bolup hyzmat edibiljek ylmy edaralaryň birind ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 635 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

GÖROGLYNYÑ ÖLÜMI

Nuhty Nazaryň baribir hor boljak adam däldigin-ä özüňiz bilýäňiz. Aýdym-sazdan başynyň çykýandygyndanam habaryňyz bar. Şonuň üçinem ol “EMKa-ny” doly dargadanda ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 599 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

“EMKA”-nyň dargadylmagy

Garawulçylykdan kowulyp, alýanja aýlygyndanam kesilensoň, Nuhty Nazar professor Myratberdi Könäýewiň ýanyna bardy. Çat maňlaýyna geçip, eňegi bilen howan ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 519 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

IT RYSGALY

Ýubileý sowlup, kružogyň aladalary azalyşandan soň Nuhty Nazar giriş döwürleri, gürleşip goýan edarasyna garawulçylyga girdi.
Ýüzüne “Konstruktorskoýe býuro” di ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 550 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

“Çaňňalak gerekmi, Zöhre jan!..”

Howwa, Nuhty Nazar iň geň hem gerekli adam hökmünde instituta kabul edildi. 
Şol ýyl SSSR-iň döredilmeginiň 40-ýyllyk ýubileýine gaba ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 553 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

9. Gylyç teswiri

«Görogly» şadessanynyň «Serwijan» şahasynda Hüňkäriň gyzy Serwijan Görogla:
– Galandar ata, sen keramatly pire ogşaýarsyň, meniň hakymda ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 458 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

8. Hünär teswiri

Gadymy oguz şadessany «Gorkut atanyňam», orta asyr türkmen şadessany «Göroglynyňam» aýry-aýry ýordumlarynyň döreýşi meselesinde bir umumylygy bar: b ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 476 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

WATAN

Güýç alanym, mährim siňip yşkyňa,
Ähli beýikligiň seresisiň sen.
Gözlem röwşen tapar ajap keşbiňe,
Seniň birje gysym mele topragňy
Dünýäniň malyna çalyşmaryn m ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 392 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sadap Muhamowa

GÖRESIM GELDI

Aýlap ömür çarhyny, bahar geldi meýdana,
Ýeriň ýüzi ýuwuldy, daş-töwerek gülhana,
Sorup tämiz howaňy, göwnüm geldi heýjana,
Elwan gülleň içinde seni göresim ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 436 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tumar Hudaýberdiýewa

ŞYGRYÝETIŇ PÄLWANYNA

«Magtymguly diýer:
«Sözüm dag aşmaz»


Magtymguly, sözüň bu gün dag aşdy,
deňiz aşdy, derýa aşdy, ýurt aşdy.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 486 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Röwşen Taganow

GARAJAOGLANYŇ ŞYGYRLARYNYŇ TÄSIRINDEN DÖRÄN ŞYGYRLAR TOPLUMY 

■ SARGYT

Gara gözlim, saňa bir söz diýeýin:
— Ýörejekmi, ýöri, men taýa ýöri.
Gaýdanyňda, yhlas ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 430 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ahmet Mämmedow

«OBA» DEPDERI / goşgular toplumyndan

■ MÄHRIBAN GÖZLER

Kalbym oba täsirinden püre-pür,
Duýgularym gursagyma sygmady.
Oýa çümüp, iki ýana ýöredim,
Daga ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 507 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwlet Garkyn

YKBAL ÝOLLARYNYÑ ÇATRYGYNDA

"Bu dünýä bir kerwensaraýdyr,
Gelen ýük ýazdyryp geçip baradyr".
Magtymguly.

■ YNANJYM

Watan,
Watanterki bolmak seň g ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 492 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazguly Annaýew

DUTAR

Säher çagy.
Sag bol, «Watan» radioýaýlymy,
Owaza besleýäň giden ýaýlamy.
Dutar saýrap, saýrap,
Dil açýar.
Çar ýany reýhan-reýhan
Gözell ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 408 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Amanmyrat Maýew

ARKADAG

Biz Siz bilen öňe urýarys gadam,
Zamanaň sesine sesimiz goşup.
Bedew bady bilen özgerýän ýurdum
Ösüp barýar söýgi bilen utgaşyp.

Köki berk agajyň ömri dowa ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 2066 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Bägül Ataýewа