1 2 3 ... 13 14 »
PURSATLAR

Men Aýtbaý Hudaýbergenow diýen bir ýaşulyny tanaýardym. Aýtbaý aga 1936-1947-nji ýyllar Türkmenistan SSR-niň Halk Komissarlar Sowetiniň başlygy bolup işlän adam. Ol Daşoguz şähe ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 215 | Добавил: Haweran | Дата: 19.09.2023 | Teswirler (14) | Теги: Allaýar Çüriýew

20.11.07 (Sişenbe).

Türkmenistanyň halk hudožnigi Durdy Baýramow geçen hepde jaň edip, portret suratymy çekjekdigini, ikinji gün sagat 11-de ussahanasyna gelmelidigimi aýtdy.
Şo gü ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 121 | Добавил: Haweran | Дата: 08.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

DILE GELDI, BILE GELDI

Kä şahyryň goşgularyna aýdym kän. Käbir men diýen şahyryň bolsa goşgularyna aýdym ýok. Eýse bu bir şahyryň ökdeliginden, beýleki biriniň ondan pesligindenmikä?! Ýok ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 92 | Добавил: Haweran | Дата: 31.08.2023 | Teswirler (0) | Теги: Geldimyrat Seýidow

05.12.2004 ý.

Sähet Rejebow, professor:
– Bu waka 1964-nji ýylyň tomsunda bolupdy. Men bir iş bilen Türkmen döwlet uniwersitetine barypdym.
– Sizi Wiktor Mihaýlowiç Pereudin ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 222 | Добавил: Haweran | Дата: 23.08.2023 | Teswirler (4) | Теги: Allaýar Çüriýew

12.07.2003.

Sapar Begliýew:

– 1952-nji ýylda Aşgabat etrabyna üsti çadyrly “Pobeda” maşyny berildi. Raýkompartiýaň býurosynda o maşyny “Ýalkym” kolhozynyň başlygy, soň Zähmet ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 161 | Добавил: Haweran | Дата: 22.08.2023 | Teswirler (3) | Теги: Allaýar Çüriýew

4.04.2003 ý.

Sapar Begliýewiň gürrüňi:

– 1957-nji ýylam bolmagy ahmal. Garrygala raýkomynyň birinji sekretary Nowruz Dusaýewdi.
Meni Aşgabat obkomyndan Garrygala - fes ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 141 | Добавил: Haweran | Дата: 18.08.2023 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

7.06.2001.

Telewideniýede “Ylham” gepleşiginde meni ýazgy etdiler. Ýarym sagatlyk gepleşikden 5 minutlyk goýberip, soňuny kesdiler. “Teleradionyň başlygy K.Aşyrow bilen K.Ballyýewiň görke ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 219 | Добавил: Haweran | Дата: 17.08.2023 | Teswirler (6) | Теги: Allaýar Çüriýew


Fotohabarçymyz Omar Sähetgylyjowyñ düşüren şu suratynda synlaýan gyzyñyz Türkmen döwlet p ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 107 | Добавил: Haweran | Дата: 05.08.2023 | Teswirler (0) | Теги: Omar Sähetgylyjow


Nepes sen sözleseñ ulus illerde,
Bilbil şeýda bolar täze güllerde.
Asal ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 111 | Добавил: Haweran | Дата: 03.08.2023 | Teswirler (5) | Теги: Toýly Kerimi

16.12.95 ý. Änew

“Owadan” žurnalynyň baş redaktory Abadangözel Baýlyýewna Seýitgulyýewa meni işe çagyrypdyr. Muny partiýanyň Aşgabat şäherkomynyň ikinji sekretary bolup işleýän inim Meret ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 276 | Добавил: Haweran | Дата: 01.08.2023 | Teswirler (3) | Теги: Allaýar Çüriýew

3.02.92.

Şu gün 10:30-da weteranlar sowetine, Magtymguly Şabasanowa jaň edip, onuň ýanyna bardym. Ozal onuň öýüne jaň edip, Annamuhammet Gylyjow hakynda gürrüň bermegini sorapdym. Gylyjow ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 188 | Добавил: Haweran | Дата: 16.07.2023 | Teswirler (2) | Теги: Allaýar Çüriýew

10.XI.1990.

Düýn, 9-njy noýabrda Çary Aşyrow öýe geldi. Ýanynda giýewsi Kakow, garyndaşy Jumadurdy, hemem meniň obadaşym we mekdep mugallymym Gylyç Hallyýew bar. Öýümizi tapman köp gözläp ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 249 | Добавил: Haweran | Дата: 14.07.2023 | Teswirler (11) | Теги: Allaýar Çüriýew


* * *

8. IX. 89. Anna.

Rahman Öwezowiç bilen Juma Köýneklere Ha ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 219 | Добавил: Haweran | Дата: 19.06.2023 | Teswirler (2) | Теги: Allaýar Çüriýew


...“Edebiýat we sungat” gazetiniň jogapkär sekretarydym. Kabinetde ýeke özüm. Telefon jyň ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 248 | Добавил: Haweran | Дата: 19.06.2023 | Teswirler (2) | Теги: Allaýar Çüriýew

NOHUR HALK DÖREDIJILIGINDEN NUSGALAR

1. 1966-njy ýylda men Sumbar jülgesinde ýerleşýän Könekesir obasyndaky orta mekdebi tamamlap, Maksim Gorkiý adyndaky (häzirki Magtymguly) türkmen d ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 200 | Добавил: Haweran | Дата: 19.06.2023 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

GÜNDELIKDE GALANLAR

(Kakam Çüri Çary oglunyň, ejem Oguldurdy Hudaýberen serdar ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 273 | Добавил: Haweran | Дата: 18.06.2023 | Teswirler (1) | Теги: Allaýar Çüriýew

ÇARY NURYMYÑ RUHUNA ÝÜZLENME

Eziz dostum, seniň agyr derde ýolugyp, biziň aramyzda ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 114 | Добавил: Haweran | Дата: 12.06.2023 | Teswirler (1) | Теги: Tirkiş Jumageldiýew

GYLYÇ MÄMMEDOWIÇ

Biz entek оl ölеr öýtmеýärdik. Sаgаt аdаmyň ölümi hеmişе duýdаnsy ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 151 | Добавил: Haweran | Дата: 12.06.2023 | Teswirler (1) | Теги: Tirkiş Jumageldiýew

GURBАNSÄHЕDОWIÇ

1. Terjimehalyndan

Gurbandurdy Gurbansähedow. ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 105 | Добавил: Haweran | Дата: 11.06.2023 | Teswirler (0) | Теги: Tirkiş Jumageldiýew

ITALMAZ

Mary şäherinden çykyp, Aşgabada tarap gaýdanyňyzda dört kilometr ýol geçer ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 102 | Добавил: Haweran | Дата: 11.06.2023 | Teswirler (0) | Теги: Tirkiş Jumageldiýew