1 2 3 ... 12 13 »
КОГДА ОПАЛА СПАЛА

В конце восьмидесятых годов в передачах тогда ещё крамольной рад ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 5 | Добавил: Haweran | Дата: 29.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Arkadiý Şulman

ANNABERDI AGABAÝEW: SÖÝGI GALDY BU DÜNÝÄNIŇ ÝÜZÜNDE!

Arada kärdeşim Dürnabat Aşyrowa Türkmenistanyň halk ýazyjylary ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 82 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.05.2023 | Teswirler (1) | Теги: Akgül Saparowa

GUÝUDAN ÇYKMAGYÑ SYRY

YouTube kanallaryñ birinde haýyr bilen şeriñ ebedilik tutluş ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 212 | Добавил: Haweran | Дата: 02.05.2023 | Teswirler (6) | Теги: Has Türkmеn

ORAZ ÝAGMYR: ÝAZYJYNYŇ RUHUNYŇ ÖŇÜNDÄKI BERGIM

Ýakynda «Atawatan Türkmenistan» žurnalyna makala tabşyrmaga bardym. S ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 108 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.04.2023 | Teswirler (1) | Теги: Akgül Saparowa

DILE GELDI, BILE GELDI

(Şahsy gündelikden käbir ýazgylar)

“Halk üçin azyk-owkadyň nä derejede zerur närse bolup durýanlygy ýaly bilim hem şol derejede zerurdyr” ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 60 | Добавил: Haweran | Дата: 16.04.2023 | Teswirler (0) | Теги: Geldimyrat Seýidow

ÜÇ DÜNÝÄNIŇ ARASY

2017-nji ýylyň iýun aýynyň 15-ine Türkmenistanda geçirilen Täjigistanyň Medeniýet günleriniň çäkle ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 87 | Добавил: Bagabat | Дата: 27.03.2023 | Teswirler (0) | Теги: Baba Annanow

AWTOBUSDA

Şu gün awtobusda barýarkam bir zat ünsüme düşdi (köpüñ içinde bolsañ, kä ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 274 | Добавил: Haweran | Дата: 14.03.2023 | Teswirler (12) | Теги: Has Türkmеn

ÝAZYJY AŞYRBERDI KÜRTI ÝATLAP...

• Annaş Ballyýew, Serdar şäheri:

... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 143 | Добавил: Haweran | Дата: 13.03.2023 | Teswirler (1) | Теги: Akgül Saparowa

GALAMYŇ GUJAGYNDAKY DÜNÝÄ

(Dürli ýyllaryň ýazgy depderçelerinden)

«Esse» fransuz sözi bolup, ýaz ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 58 | Добавил: Bagabat | Дата: 25.02.2023 | Teswirler (0) | Теги: Amanmyrat Kiçigulow

* * *

Bäş-alty günlükde Seýitmyrat Geldiýew bilen Çendire gidip geldik. Kärdeşimiz, ykdysady ylymlarynyň kandidaty Gurban Rejebow ýerligi şol ýerden bolansoň, garry öýüne myhmançylyga çag ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 96 | Добавил: Haweran | Дата: 24.02.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gurbannazar Orazgulyýew

* * *

Beh, şunça ýaşasagam, bilmeýän, aňmaýan zadymyz entek köp-ow. “Ýakal” diýlende, göwreli gelniň iki ýaňagyna garalybrak çykýan (käte bagrynda näsazlyk bar adamlarda-da ýakalam meňze ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 90 | Добавил: Haweran | Дата: 24.02.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gurbannazar Orazgulyýew

* * *

...Hany göreýin, ilkinji tanyşlygymyz haçan başlandyka?! Geçen asyryň 90-njy ýyllarynyň başlary bolsa gerek, ýalňyşmasam. Hazar kenaryndaky Türkmenbaşy şäherine döredijilik saparyna ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 103 | Добавил: Haweran | Дата: 24.02.2023 | Teswirler (1) | Теги: Gurbannazar Orazgulyýew

* * *

Ykbalyň emrine ynsan balasy boýun sunaýmaly. Türkmen aýtmyşlaýyn, ýazgytdan gaçyp gitjek ýeriň ýok, maňlaýyňa näme ýazylan bolsa ömür salyňam şoňa laýyk tigirleniberýär. Karaş Nikol ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 128 | Добавил: Haweran | Дата: 24.02.2023 | Teswirler (4) | Теги: Gurbannazar Orazgulyýew

* * *

Aşgabadyň gözel künjekleriniň birinde-“Olimpiýa” stadionynyň gabat garşysyndaky ak mermere beslenen dört gatly jaýyň giňiş gowlusynyň her burçunda bir ak çynar bar. Olar ösüp-ösüp j ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 79 | Добавил: Haweran | Дата: 24.02.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gurbannazar Orazgulyýew

* * *

Osman Öde tanyşdyran gününden ol biz üçin “Han däde” boldy. Häzirem şeýle. Bir saçagyň başyna baş egele bolup, dyz-emek bolşan, Osman akgamyz, Nobat akgamyz, Atamyrat agamyz aramyzd ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 77 | Добавил: Haweran | Дата: 24.02.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gurbannazar Orazgulyýew

* * *

Käbir metbugat makalalarynda, taryhy maglumatlarda balarylaryň Türkmenistana on dokuzynjy asyryň ahyrlarynda demirgazyk Kawkazdan getirilendigi barada ýazýarlar. Hakykatda weli bu j ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 101 | Добавил: Haweran | Дата: 22.02.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gurbannazar Orazgulyýew

* * *

“Inim Gurbannazara iň oňat arzuwlar bilen Arazbaýdan” diýen ýazgy “Ruh” neşirýatynda 1995-nji ýylda çykarylan “Adat” diýen galyň kitabyň açaýan ýeriňe ýazylypdyr. Ortadan uzynrak bo ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 164 | Добавил: Haweran | Дата: 22.02.2023 | Teswirler (1) | Теги: Gurbannazar Orazgulyýew

* * *

...Uniwersiteti tamamlan, 1981-nji ýylda Daşoguzyň şol wagtky «Kommunizm ýoly» (häzirki “Daşoguz habarlary”) welaýat gazetinde ýaňy işe başlan uçurlarymdy. Gazetiň howlusynyň derwez ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 76 | Добавил: Haweran | Дата: 22.02.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gurbannazar Orazgulyýew

* * *

Kompýuteriň arhiwini dörüp, öňki ýazan zatlarymy saýhallap otyrkam, “GARAZ, BIR ZAT OKASAŇ” diýlen sözbaşy bilen ýazan oýlanma-makalam öňümden çykdy. Okamak diýlen iň bir gerekli za ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 80 | Добавил: Haweran | Дата: 22.02.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gurbannazar Orazgulyýew

* * *

Akmuhammet Hemidiň egni däl, eli gysyk.

* * *

Mäne baba Çagryl bilen Togrul bege hökümdarlyk patasyny berende, şeýle wesýet edipdir: “Siz köşkde oturyp, ýu ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 88 | Добавил: Haweran | Дата: 22.02.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gurbannazar Orazgulyýew