10:11

Aý astynda bir gurt uwlar...

AÝ ASTYNDA BIR GURT UWLAR...

Aý astynda bir gurt uwlar,
Boz gurt uwlar, joşaryn men.
Munda ýaralam gutular,
Bäş ýyldyz, bir aý bilen.

Uzaklardan jogap geler,
Ötesinden dag deñiziñ.
Olar meñ hyýalym biler,
Urgusy deñ ýüregmiziñ.

Bir gün geler, gowuşarys,
Tiken girmez aralara.
Biz bir atañ ogludyrys,
Mätäç däl biz agalara.

Siz üçin munda bar sözüm
Kasydalar, mersiýeler.
Ýaralara biraz dözüñ,
Şu ýyldyzlar, şu aý geler.

Nejep BAÝAT.
Категория: Goşgular | Просмотров: 457 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Nejep Baýat | Рейтинг: 4.3/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Великому князю Константину Константиновичу и великой княгине Елисавете Маврикиевне / Goşgular - 30.01.2023
Астроном и агроном, в гастрономе «Метроном» / Goşgular - 06.02.2023
«Тихо вечерние тени…» / Goşgular - 02.02.2023
Перед маем / Goşgular - 16.01.2023
"Gel, gowsy baryny başlaly başdan" / Goşgular - 23.01.2023
Gyş arzuwy / Goşgular - 16.01.2023
Pulsuz günüm. Duşuşykda / Goşgular - 06.01.2023
К ней / Goşgular - 17.01.2023
Чудесный охотник / Goşgular - 05.01.2023
«Если б в сердце тебя я не грел, не ласкал…» / Goşgular - 18.01.2023

Teswirleriň ählisi: 241 2 »
0
1 Gulruh Aganazarowa  
Haladym

0
2 Hobbit  
Türkmenleň goşgysy

0
3 Hаwеrаn  
245
Nejebiñ Ötüken dagynyñ gerşine çykyp çal möjek kimin uwlap okaýan goşgusy biggrin

0
4 Allanazаr  
314
Düşünene ajaýyp goşgy...

0
5 Bagabat  
43
Ötüken dagyny "Atakent dagy" diýip alynsa "Atamekan" diýen düşünjä dogry gelýän ýaly. Ýöne, gadymy türkmen dilinde "Ötüken" diýilýän ekeni. prof

0
6 Hаwеrаn  
245
Serdar akga, señkem öñem biriniñ Pariž tûrkmenleriñ goýan ady "Porsy - ys / Porsys / Porys / Paris" diýşine bardy biggrin

0
7 Hаwеrаn  
245
Ýöne şoñ aýdýan sözünde (geografiýa mugallymydy) hem jan bar eken-ow, görüp otyrsak. Öñräk Pariž hakynda dokumental filme tomaşa etdim, filmde Parižiñ ýer astynyñ eýýäm näçe asyr bäri her dürli (torf, keramzit we ş.m. suwy çalt özüne siñdirýän we çyg saklaýan, suwa pytraýan dürli daşlar) daşlar gazylyp alynyp ýörlensoñ şäheriñ astynyñ syçan kürümi ýaly eleme-deşikligini görkezýär.

0
8 Hаwеrаn  
245
Hem mundan birnäçe müñýyl öñ Parižiñ duran ýeri çybyn-çirkeýdir gurbagaly porys batgalyk ýer eken.

0
9 Hаwеrаn  
245
Franklaryñ gadymy ata-babalary hem edil şumerler mysaly Änewden gidip Mesopotamiýanyñ iki derýasynyñ arasyndaky batgalyklary guradyp mes toprakly oazisi we ösen siwilizasiýa döredişleri ýaly batgalygy guradyp Pariž şäherini gurupdyrlar.

0
10 Hаwеrаn  
245
We häzirem dõwlet ähmiýetli birnäçe obýektleriñ, binalaryñ podwallary ýörite suw nasoslary bilen suwdan doldurylyp saklanýan eken.

0
11 Hаwеrаn  
245
Eger podwallar suwly saklanmasa ýeriñ astky gatlaklaryndaky batgalyklar we şor suwlar ýokary galyp binalary ulanyşa ýaramaz hala getirýän eken.

0
12 Hаwеrаn  
245
Filmde görkezyar welin käbir uly şayollar, koçeler, giden uly-uly binalar orta asyrlarda daş almak ûçin gazylan tunelleriñ üstünde, tunel diwarlarynyñ hen bary-yogy bäş-on sany daşyñ ustunde durandygyny gorkezyar. Parižiñ şaher abadanlaşdyryş edaralarynyñ işgarleri dunyade iñ agyr we jogapkarli işi yerine yetiryan bolsa gerek. Sebabi olar şol ejizje daşlaryñ daş-toweregine goşmaça betonlar guyup geçmişiñ gelejegiñ goyberen biparhlygyny duzedip yorler

0
13 Hаwеrаn  
245
Yagyş ýagmak Pariž üçin diýseñ yaramaz yagday eken. Sebabi yerasty suwlar yokaryk galyp şäheretek derýalar hanasyndan çykyp jemgyýetçilik yerlerine ummasyz zelel yetiryan eken. Şol sanda adam eli bilen doredilen yerasty kürümler zerarly çökýän koçeler hem az dal.

0
14 Hаwеrаn  
245
Gepiñ keltesi, Pariž - Porsys - Paris diýseñ Paris eken biggrin

0
15 Bagabat  
43
Haýsysy özüňe laýyk bolsa, laýyklabermelidir-dä. Şonuň üçinem döredijilik diýilýär-dä. "Döretmek" sözünden gelip çykýar. Gepiň gerdişine görä, isleseň Ötüken - Atakent bolar, isleseň Ötüken - Ot ene, Ene mekan, Ene ýer, Ot akýan dag bolar-da biggrin . Ýöne türkmen dilinde "Ene mekan" diýilmeýändigi sebäpli "Atakent" - "Ata mekan" diýmegi dogry hasaplaýaryn.

1-15 16-24
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]