13:19

Besdir, Aişwari, gynama meni!

BESDIR, AIŞWARI, GYNAMA MENI!

Maña ne döw çaldy, derdim kim biler?
Bu ýeñil ýüregim söýüp ýör kimi?!
Daşyma çykarsam hemmeler güler,
Besdir!
Aişwari gynama meni!

Seniñ mesgeniñ-ä alys, Hindistan,
A meniñki bolsa bu, Türkmenistan,
Azýaly bolsak-da saña menzil kän,
Oýlan...
Aişwari gynama meni!

Gijeler göremok senden başga düýş,
O düýşe aldanýa, bu sadaja huş,
Bu neneñsi söýgi, bu neneñsi güýç,
Besdir!
Aişwari gynama meni!

Özümi çeksemem gidip barýa jan,
Owadan ýigitler, soñam sizde kän,
Senä Hristian menem Musulman,
Düşün!
Aişwari gynama meni!

Neçün düýşe girýäñ?
Oww men bir üşän,
Bilmedim bu söýgi nämeden nyşan,
Saña men däl Şahruh, Hritnik, Kişan,
Gelşer.
Aişwari gynama meni!

Düýşde beräý iñ bolmanda idiñi,
Laýnda aýdaýyn aýtjak zadymy,
Sen haýran galarsyñ bilseñ adymy,
Ynan!
Aişwari gynama meni.

Dogry, öñ söýýärdim, görüp kinoñy,
Arzuwlap otyrkam diýýardi:"Soñy".
Seni yzlap görsem ejemden uly,
Düşün!
Aişwari gynama meni...

Bir günem ýitirdim düýşümde ony,
Şo gün diýdi alyp uludan demi:
"Söýemde söýmediñ gynama meni,
Besdir Kerimhally söýemok seni!"

Kerim HALLY.

Категория: Goşgular | Просмотров: 689 | Добавил: Мylayym | Теги: Kerim Hally | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Gideli gara daglara / degişme-goşgy / Goşgular - 04.02.2023
Пересветы / Goşgular - 08.01.2023
Веснa / Goşgular - 08.01.2023
«Мой милый, будь смелым…» / Goşgular - 07.01.2023
«Весна несла свои дары…» / Goşgular - 14.01.2023
Ýazylmady dile görä / Goşgular - 31.01.2023
«Я был у ней; она сказала…» / Goşgular - 07.01.2023
Güýz ýaly... / Goşgular - 08.02.2023
Великому князю Константину Константиновичу и великой княгине Елисавете Маврикиевне / Goşgular - 30.01.2023
Sowally dünýä / Goşgular - 04.02.2023

Teswirleriň ählisi: 13
0
1 345  
Hindi kinolarnyñ täsirinden çykyp bilmeyn yeñles (suwjuk) ýaş yetginjegiñ dilinden yazylan goşgumy?

0
2 345  
Bu goşguda-da mantyk ýok. Eger awtor goşgyñ liriki gahrymanyna, yagny ozune goşgynyñ ahyryna Aişwarýa hanyma "söyemok!" diýdirjek bolsa, ýokarky özelenip duran bentleriñ hiç hili manysy galmaýar. Iñ bolmanda Aişwarýa ýaly butin dunyade populýarlyk gazanan dunýa gozeline we her bir owadan gyzyñ aydayjak sozune meñzeş "gijä galdyñ", "öz söyyanim bar" we ş.m.. diyen yaly "suyji bahanalar" bilen tamamlaymaly eken.

0
3 345  
Ýene bir zat bar. Aýyşwarýa hanym ozi yaly artist Abhişek Baççanyñ aýaly, Amitabh Baççanyñam gelni dälmi? Şumat awtor belli aýdymçylarymyzyñ birine, mysal ûçin Züleýha Kakaýewa "Besdir Züleýha gynama meni" diýip ärli zatly maşgala goşgy yazsañ nahili bolar-ay, Züleyha üçin, onuñ äri üçin???
Türkmen mentalitetli awtoryñ galamyna gelşenok bular yaly goşgy.

0
4 345  
Aýyşwarýa Raý hristian däl, indus ynançly.
bulam awtoryñ bir yalñyşy.
Onsoñam söygüde ynanç meseles gozgalmaýar. Söýgi baş plana çykarylýar. "Ýa sen musulman bol, ya men ermeni" diyen aydym name diyersiñiz, üne berseñiz şonda-da din meselesi ikinji planda goýulyandyr. Awtor bolsa barde onuñ dini ynanjyny dile çolaýar.

0
5 345  
"Sen hayran galarsyñ bilseñ adymy..."

Barde awtor ozuniñ Aýyşwarýa Raýdanam populýarlygyny aýtjak bolýarmyka? Dunyade Kerim atly kan. Aýyşwarýa onuñ nämesine hayran galmaly? Belkäm, türkmen erkegine mahsus ozboluşly gylyklaryna hayran galmalydyr? Eger şeyle bolsa hany goşguda şol gylyklar uytgeşik meñzetmeler arkaly yañzydylmaly dalmi? Gaytam "laýn" , "id" we ş.m.. çaga pikirli oglanlañ hetjikleyan sözlerini gaytalayar.

0
6 345  
Özüni söydurmekçi aşyk yigit gyzyñ yaşayan yerinde "owadan ýigitleriñ kändigini" yatlatmaly däl-de, gaytam ozuñ şol "owadan yigitlerden" on esse owadanlygyny, gayratlylygyny, dogumlylygyny mazamlamaly...
ay bolya-da, çigitleseñ çigitlap oturmaly bu awtoryñ goşgularyny. ALLA akyl bersin smile

0
7 jumagylyjovao  
88
Ýaşlar diýenimde-de köçe oglanjyklary däl,ýokary okuwda okap yören türkmen talyplary.

-1
8 Rahat  
@jumagylyjowa, birwagtky laýnçylaryñ gürrûnini tapdyñow gelneje. 62 layk goyuldy name 162 layk goyuldy name, ol edebiyat teoretiklerinden, kritiklerden alynan ballar dal ahyryn. Ozum-a edebiyatyñ depesine çykan diyjek dal, yone ol 62 laykçylarñam edebiyat diylen zadyñ ayagnyñ ysyny çalaja alanlardyr ya oz yslaryna ozleri meýmirap yorenlerdir-da smile

0
9 345  
Jumagylyjowao ullakan adama meñzeyañiz. Dunyade induizm diyen din bar we bu dine eyeryanlere induslar diyilyar we olar Hindistanda yaşayar, yagny hindiler. Gepimi kesä çekmegiñ manysy yok.

0
10 Käwagt  
Käwagt şular yaly biderek goşgyñ aşagyndaky şular yaly gereksiz teswirlerem şol goşgyny geregiçe reklama edip meşhurlyk getirip bilýär tongue
dunyade kän-kän gowşak şahyryñ kän-kän gowşak goşgusy bar. Haysy birini tankyt etjek. Garşylyklayn jedel, tankyt "eser" diyip boljak, 20% eser ysy bar goşgyñ ustunde tursa yerlikli bolar

0
11 Gurban  
24
Mylaýym dogan bu goşgyny goýupsyňyz welin gelişmändir. Başga manyly goşgulary paýlaşyňsana. Tankyda dogry düşünmeli. Şol özüňkini dogry diýip ýörmeli däl. Tankyt bolmasa ösüş ýok. 5 ýyldyz alar ýaly o derejä ýeter ýaly goşgy däl. Bir agyz bilen aýdaňda köçe goşgusy.

0
12 Мylayym  
83
Baýbuu, Kerim jigim, seniň bu degişme goşgyňa menden başga adam düşünmändirler öýdýän, ikimiziň külümizi ataýypdyrlar... biggrin
Biri başyny başlasa, galanam şolmyka öýdýäler. Her kim öz pikirini ýazaýmaly dälmikä?!!
Gurban jigim, maslahatyň üçin sag bol, ikimiziň goşgymyz Kerim Hallynyň goşgusyça bolsa, telpegimizi göge zyňardyk...
Saýt halkyňky , menem halkyň biri. Sadaja okyjy. Şonuň üçinem, göwnüme ýarady goýdym goşgyny. Günä iiş etdimmi?! Meniň okyjy hökmünde diňe onuň goşgularyna däl, eýsem, baýry şahyrlardan gaýry, häzirki zaman ösüp gelýän ýaş goşguçylara-da hormatym uly. Şol sanda K. Hallyýewiňem goşgularyna.
Tapsam, onuň goşgularyny ýene ýetirerin, tankytlaň elbetde, oňa has kämilleşmegine meniňem goşandym bolar belki. Ýöne gynansak-da, bellikleriňizi oňa ýetirmek üçin, meniň onuň bilen ýakyn tanyşlygym ýok.
Onsoňam, (Gurban jigimiziň pikir etmeginde) men hiç ýere bimany zady halka ýetiremok.

0
13 gadambez1986  
335
Gowy gosgy. Kommentariylarda Mylayymdan basgasy goriplik edip yazypdyrlar. Name indi Ayswari hakda gosgy yazmak bolanokmy? Onun yaly owadan gyza Miss mira bolan gozele gosgy yazan kandir. Bu gosgy hem olaryn arasyndan gowulyk bilen tapawutlanyarmyka diyyan.
Kop kisin yazypozup yoren cyrsyntysyndan mun esse gowy.
Eger gosgyn yumorstikdigine dusunmeyan bolsanyz, oz gunaniz. Pikirlenmegi basarmaly

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]