12:41

Bir zenany bagtly etmek isleseñ!

BIR ZENANY BAGTLY ETMEK ISLESEŇ!

Bir zenany bagtly etmek isleseň,
Dosty ýaly dertleş, dosty deý syrlaş!
Gürleş, iň nylaýym sözleri tapyp,
Oň uýatdan doly kalbyna dyrmaş!

Kakasy deý gora, kaka deý gora!
Bir zenany bagtly etmek isleseň!
Aýak teýi etmän, depäňde sakla,
Kalbynyň çuňlugyna ýetmek isleseň!

Kelläňden aýagyn sallamaz, gorkma!
Salladanlar saýlamakda ýalňyşan,
Bagtly bolmak islän, ahlakly zenan,
Depäňe täç bolup, baky ýelmeşer!

Nur çaý oň ömrüne, nur içre ýaşat!
Jadyla durmuşyn, bolup jadygöý,
Bir zenany bagtly etmek isleseň,
Adam deý ýürek ber, adam ýaly söý!

Kerim HALLY.
Категория: Goşgular | Просмотров: 1026 | Добавил: Мylayym | Теги: Kerim Hally | Рейтинг: 4.4/7
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Нежные письма / Goşgular - 18.01.2023
Çüwdürim / Goşgular - 08.01.2023
«В полуночной тиши бессонницы моей…» / Goşgular - 03.01.2023
Şahyryň beýikligi nämede? / Goşgular - 07.01.2023
К 16 января 1814 года / Goşgular - 16.01.2023
Ирисе / Goşgular - 15.01.2023
Saňa / Goşgular - 06.01.2023
Söz / Goşgular - 01.02.2023
«И ночи и дни примелькались…» / Goşgular - 12.01.2023
Первый шаг любви / Goşgular - 06.01.2023

Teswirleriň ählisi: 9
0
1 345  
"Oñ uyatdan doly kalbyna dyrmaş".... ?

Adatça uýat sözi "uyat yer" manysynda adamyñ aýyp ýerine (görünmeli dal synasyna) degişli soz ulanylanda ulanylyar. Dogry "ejap etmek" manysynda ulanylyan yerem bar. Mysal uçin Magtymgulyda "Meñli hanym golun dişläp, Bizden ki uýat eýleýir"...
Bu yerde awtoryñ meňzetmesi duybunden yerine düşmandir. Hamala "oñ uyatdan doly kalbyna dyrmaş" diyende, "oñ uyat yerden doly synasyndan aslyş" diyen yaly eşdilya..

1
2 345  
@Medinilla uýam, dogry aydyañ. Meñzetmede hiç hili mantyk ýok. Kalp dyrmaşylyp münülýän ýer däl

0
3 Şahymerdan  
81
Kakasy deý gora...
iki gezek yerliksiz gaytalanyar.

0
4 Şahymerdan  
81
Kelläñden aýagyn sallamaz gorkma...???

"Depäñe çykar" we ş.m meñzetmeleriñ yerine duşmedik uytgetmesimika diyyan.

0
5 Yazik  
Gosgyn doly manysyna dusunyancan okamana synanys Sahymerdan
"Kakasy dey gora" iki gezek gelenok sol yerini tazeden kop oka dusunersin.

0
6 Annamyrat  
Hemme tankytcylar gorip yaly gorunya. Ozuniz gosgy duzup bilman gosgy duzyanede at dakyp oturman..!!! Gosgyda hemme zady goni manysynda yazyp bolanok. Shahyr hemme zady govy tarapdan yazya.

-1
7 Wartan Arutýunýan  
Hemme tankytçy görip? Tankytçy - görip? Görip - tankytçy? Tankytçy? Görip? Özûñiz goşgy düzüp bileñzok? Özüñiz goşgy düzüp bilmän, düzýäne at dakýañyz? Yagny Kerimhalla at dakýañyz? Goşgyda hemme zady göni ýazyp bolanok? Kim göni manyda zat sorapdyr bärde? Şahyr hemme zady gowy tarapdan ýazya? Yagny Kerimhally hemme zady gowy tarapdan ýazya? Siziñ hemmäñiz erbet! Soz poh! Döw gowja, siz ýaman! Tankyt etmäñ! Tankyt diylen zat edebi neşirlerde barmy? Gazet-žurnallarda bamy? Metbugatda, telewideniyede barmy? Sizmi saýtlarda edebi tankydy janlandyrjak bolyañyz? Gözûñiz gel-gel ala-böle Kerimhallyny gördümi? Näme ýuka göryañizmi ony? Başga şahyrsumak gapyşdymy? Görip ahyryn siz oña! Görip! Sebäbi siz onuñ goşgysyna at dakýañyz! Ondan-a baryñ sizem goşgy düzüñ! Yogsam yumup otyryñ. Ol bilyañizmi kim? Ol "Owazlar sazlaşanda" atly köçe bagşylarynyñ çykyş edýän telegepleşiginde tapmaçaly goşgulary okalyan şahyr! Ol bilýañizmi kim? Goşgularyny Mergendir we ş.m diktorlara okadyp klip çykaran antikwar we genial şahyr! Siz onun ba syp giden yzyça-da ýok! Ynha, görersiñiz, ol hä diyman Altyn asyr bayragynam alar, sadagasy bolaýyn! !Näme alman, şumatky alan Maksat Hudayberdiyewiñ dagy şondan name artyk yeri bar. Yarsyça-da yok! (Sadagañ bolaýyn, ikim bire degmedik!) Onsoñ şo bayragy alanson Kerimhallyñ yanyna bir gelip görûñ! Siz tankytçysumaklar, onuñ oslugyny gysymlarsyñyz!

0
8 Annamyrat, sen dälmidiñ!  
Tankytçy goşgy düzüp bilmeli diyen zady senden eşidýas, Annamyrat halypa biggrin

1
9 Gumlygelin  
8
Depäñe täç bolup baky ýelmeşer...

Bu meñzetme-de biraz gödegräk eşdilýär.mes:Depäñdäki täç ýelmeşip ýatman şöhle saçyp dursa has göwne jaý ýaly...

Adam beýiklige diñe tankyt bilen ýetip biler.Has beterem ilden öñ öz-özümize tankytçy bolmagymyz gerek.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]