21:31

Dilgir men

DILGIR MEN

Zalym dünýe, maňlaýma
Ýazanlaňdan dilgir men.
Goşgy diýip, bir ýazyp-
pozanlamdan dilgir men.

Bagtyň deňinden ötüp,
Ýadadym şükür edip,
Oýlanyp, pikir edip
Gezenlemden dilgir men.

Bir halalhon ynsandym,
Azap berýär ynsabym...
Ownap barýan ýylsaýyn,
Gyş-ýazlamdan dilgir men.

Arzuwlara aldanyp,
Öňýetene dalanyp,
Gözümi kän bagladyp,
Süzenlemden dilgir men.

Küýsäp goýnun melegiň,
Dogry saýyp telegim,
Deňzin boýlap pelegiň,
Ýüzenlemden dilgir men.

Bir biwepaň oduna,
Sežde edip adyna,
Deňäp meni nadana,
Ezenlerden dilgir men.

Ýitrip asyl görnüşim,
(Adam ýüzi birmişin!)
Kemin bilip durmuşyň,
Syzanlamdan dilgir men.

Utanjym ýok, haýam ýok,
Hakykat ýok, aýan ýok,
Wah, duýgymy aýamok,
Ýazanlamdan dilgir men.

Dostlarymdan aýryldym,
(Belki, bähbit-haýyrdyr!)
Çep gursagym jaýryldy...
Ýüzsüzlerden dilgir men.

Sapa HOMMADOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 398 | Добавил: Pegas | Теги: Sapa Hommadow | Рейтинг: 3.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Голод / Goşgular - 14.01.2023
Февраль / Goşgular - 31.01.2023
Памяти С.Я.Надсона / Goşgular - 24.01.2023
Klasdaşlaryma / Goşgular - 01.01.2023
Астроном и агроном, в гастрономе «Метроном» / Goşgular - 06.02.2023
Söýginiň güýji / Goşgular - 07.01.2023
«Уж если кораллы на шее…» / Goşgular - 09.01.2023
Ot bilen oýun / Goşgular - 16.01.2023
«Как некий юноша, в скитаньях без возврата…» / Goşgular - 07.02.2023
Esgerlikden ýaňy geläýen günlem... / Goşgular - 06.01.2023

Teswirleriň ählisi: 10
0
1 Garaýolly  
27
Owazly goshgy bolupdyr. Yeñil,akgynly okalyar

0
2 Мylayym  
83
Gaýtalap okadýan goşg-a bolupdyr. Ajaýyp!

0
3 Gumlygelin  
8
Goşgy gowy bolupdyr.Ýöne...gelejegiñ,görjegiñ öñüñdekä goşgyda bolsañam durmuşda dilgir bolmagyn jigim.

0
4 jumagylyjovao  
88
Beýle-de bir närazy bolmak bolarmy, Sapa? Durmuşyň gyrasyndan ýaňy jyklaýaň-a. Käýinç diýip düşünseňem, ýeri gelende aýtmasaň bolmaz. Şükürli, kanagatly bolmaly. Başarmasaň ana Gumlygelnejeňden öwren. smile

0
5 Garaýolly  
27
Goshgy,goraymage,durmush-yashayysh nadursliklerini umumu gornushde beyan edyan yaly bolup duyulyar.

0
6 Garaýolly  
27
Aslyna garasañ beyle dal yaly. Sebabi adam ykbaly bilen galtashyan real barlygyñ ynsan kysmatyna dahyllygy ayry bashga hala owrulibermeyar. Liriki gahrymanyñ ynsap olcegi bilen real yashayysh baradaky gelyan ahmyr,pushmanly netijesi onuñ añ asty pikirler zapasynyñ magnawy beyanyny beryar.

0
7 Gumlygelin  
8
Beý diýmäñ Ogulaman.Ýaş bolsa-da köp ýerde Sapadan sapak almaly biz.Durmuşdan däl-de,öz-özüñden dilgir bolup gezmek gowy häsiýet meñ pikirimçe.Öz-özüñe göwnüñ ýetmek kàmillik diýen basgançaga dyrmyşmagyñy bes etmekdir.Hemişe ýazanlaryñdan nägile bolup gezmek seni kämillige ýetirer.Üstünlik hemrañ bolsun jigim.

0
8 jumagylyjovao  
88
Goşguda beýan edilen närazylyklar diňe ýazanlaryndan ýa-da öz-özünden däl ahyry
Zalym dünýe, maňlaýyma
Ýazanlaňdan dilgir men.

Bir biwepaň oduna
Sežde edip adyna,
Deňäp meni nadana
Ezenlerden dilgir men.

Bu ýönekeý bir goşgy , beýle janykmak nämä gerek diýmegiňiz mümkin. Lew Tolstoýyň aýdyşy ýaly "Uly netijelere-de,uly betbagtçylyklara-da eltip bilýän pikirleriň ählisi başda ýönekeýje pikirlerdi" Şahyr hökmünde siziň aýdýanlaryňyz dogrydyr. Emma mugallym hökmünde meň aýdýanlaryma Sapa düşüner diýip umyt edýän.

0
9 jumagylyjovao  
88
Men aýdanlarymy kemçilik dälde,maslahat görnüşinde aýdypdym. Sözüň güýjüne artygrak ähmiýet berýän bolmagym mümkin. Bu meniň şol güýje ynanýanlygym üçin bolmagy ahmal.

0
10 Pegas  
98
Siziň her biriňiziň ýazan zadym üçin pikiriňiz maňa gaty gymmatly. Köp sag boluň, Taňryýalkasyn.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]