14:21

Dostuma

DOSTUMA

(Dostum Sapa Hommadowa)

Aýyp etme ýatdan çykyşýar diýip,
Hezil geçen günler, berilen sözler.
Dert saýyp ownujak gussalary-da,
Kä eziz zatlaram salýarys gözden.

Şu gün saňa hat ýazasym geldi meň,
Geldi saňa ýüregimi dökesim.
Daşarda ýaz ýagşy ýuwup ýör ýeri,
Myžžyk edip ýaşyl baglaň ýakasyn.

Bu ýerler kem-kemden ýylap başlady,
Hä diýmän gül ysy ýaýrar igdeleň.
Nesip bolsa, çöle gitmek meýlim bar,
Başa ýorgan çekip ýatmaga derek.

Günlerden täzelik gözläp ýadadym,
Hyýalym gurady, höwes kesildi.
Kalbyma birgeňsi ýakynlyk duýýan,
Tozan basan pianinoň sesinde.

Günleriň bir güni öçýän ekeniň,
Lowlap ýanyp duran ojar bolsaňam.
Indi az ýazýaryn öňkülerimden,
Gündelik ýöredip başladym soňam.

Telim kitaplaryň açyp gatlaryn,
Manysyn tapamok oraşan düýşleň.
Ömrüň aýny pillesinde – ýaşlykda
Hyjuwly ýüregem galypdyr güýçden.

Nämedir bir zatlar ýetenok kalba,
Ýa nämedir bir zat gidipdir artyk.
Gijeleň ýaryny ýazyp geçirýän,
A galan ýarsyny – ýazanmy ýyrtyp.

Ýöne umydym bar, hoş günleň heniz
Arzyly sepgit deý öňdeligine.
Şeýle bir gün geler – giňär gursagym,
Soň ýyrtyp zyňaryn gündeligimem.

Sen henizem bolsa, aýyp etmegin,
Gaýta göwünlik ber goşup goşandyň.
Sen entek-entekler ýatdan çykmarsyň,
Ýeri bolýar, hat ýazyp dur, hoş onda!

Aşyr HANOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 381 | Добавил: Мylayym | Теги: Aşyr Hanow | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Nätsem, ene? / Goşgular - 06.01.2023
Пересветы / Goşgular - 08.01.2023
Самоуверенность / Goşgular - 10.02.2023
Gar ýaganda / Goşgular - 09.01.2023
«Вскрыла жилы: неостановимо…» / Goşgular - 06.01.2023
Aşyk bolmuşam / Goşgular - 14.02.2023
Geçdigiçe geň göremok / Goşgular - 24.01.2023
Ot bilen oýun / Goşgular - 16.01.2023
Çagaly öý / Goşgular - 04.01.2023
Sönmezek umyt / Goşgular - 21.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]