17:16

Döwürdeşime

DÖWÜRDEŞIME

Jeýhunyñ jepakeş kämil perzendi,
Ärsary pälwany, Osman Öde sen!
Açyk saña söz dagynyñ derbendi,
Beýiklerden patalymyñ ýa-da sen!

Paýhasyñ miwesi "Altynjan hatyn",
"Ogry depe", "Her kellede han otyr".
"Teswirinde, telwasynda Pyragyñ",
Zehiniñ daş ýaran zarbasy ýatyr!

"Humaýyñ kölgesi", "Möjek kanuny",
"Sizi hiç wagt unutmaryn", "Tapagan",
"Köñül kerweniniñ ýüki" ýetipdir,
"Bäşinji hazyna", meşhur "Alp-Arslan"

"Lukman Hekim", "Seniñ dünýäñ" zybany,
Durky bilen ýüreklere ornaýar!
"Taglymatlar", "Garaşsyzlyk diwany"
Köñüllerde baýdak ýaly parlaýar,

Geçmişi şu güne getirip bilýäñ,
Okanyñ göwnünde galmaýar güman.
Dünýäñe gireni heýjana salýañ,
Eserleriñ göýä bäşinji umman!

Sahypada höküm sürýär sadalyk,
Diwanyñ dokmañyz, durşuna many.
Aslyñda agraslyk, asylzadalyk,
Bular seniñ beýikligiñ nyşany!

Egniñde göterip ineriñ ýükün,
Getirýäñ senede abraý, şöhrat-şan,
Türkmeniñ seniñ deý ägirdi bilen,
Döwürdeş bolmagam bagtdan nyşan!

Didarberdi ALLABERDIÝEW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 444 | Добавил: Нawеran | Теги: Didarberdi Allaberdiýew | Рейтинг: 4.3/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ýene adaty gün / Goşgular - 15.01.2023
Duralganyň ýanyndaky agaç / Goşgular - 08.01.2023
Слово / Goşgular - 07.01.2023
Uçup gitdiň / Goşgular - 28.01.2023
«Над синевой просторной дали…» / Goşgular - 30.01.2023
Uýamyň toýunda aýtmak islänlerim / Goşgular - 06.01.2023
«За шторами – седого дня мерцанье…» / Goşgular - 09.01.2023
Ýaşlygymyzyň şaýady / Goşgular - 06.01.2023
«Волшебные слова любви и упоенья…» / Goşgular - 05.02.2023
«Ты проходишь своей дорогою…» / Goşgular - 04.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 jumagylyjovao  
88
"Eserleriň göýä bäşinji umman" göwnejaý sözler.Gowy goşgy.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]