15:22

Güýzüñ gelerine garaşýadym men...

GÜÝZÜÑ GELERINE GARAŞÝADYM MEN...

Diňe bagtym üçin däl-de, kä halat
ýeke söz üçinem göreşýädim men.
Hiç kime duýdurman, hemem assadan,
Güýzüň gelerine garaşýadym men.

Üstüme gülleriň ysyn sepelän,
Ýeller, ak çabgalar ýazlarda galdy.
Ýöne meniň görmek isleýän zadym,
Süýji arzuwlarym ýazlarda däldi.

Köýnek geýip egne sary güllerden,
Begenýädim güýz gelende çaga deý.
Aýdyň maňa, urup duran ýüregiň
küýsegine bolupmydy çäre heý?

Bir işiň başyna barmaly bolsa,
Ýüregme diň salyp -geňeşýädim men,
Gözlerimi mawy asmana dikip,
Güýzüň gelerine garaşýadym men,

Birden,
öz-özünden heserläberýän,
Güýzi söýýän teşne ýüregim bardy.
Ony sözde düşündirip bilemok,
Nämedir bir zada ýüregim zardy.

Şol zarlygy doldurýadym güýz bilen,
Güýz bilen dolardy şol zar-zelillik.
Arzuwlam Göge çen uzap giderdi,
Däl ekenik biz diňe şu zeminlik.

Gizläp nädeýin men, dogrusy, käte
Bulutly howa deý gamaşýadym men.
Açyp goýup penjiresin kalbymyň,
Güýzüň gelerine garaşýadym men.

Ogultäç ORAZTAGANOWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 335 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Ogultäç Oraztaganowa | Рейтинг: 3.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Beýle ýagdaý bolmawersin her kimde... / Goşgular - 13.01.2023
Ne bilsin / Goşgular - 13.02.2023
Umytsyzlyk... / Goşgular - 13.01.2023
Л.И.Офросимовой при посылке портрета / Goşgular - 08.02.2023
«Слёзы – на лисе моей облезлой!..» / Goşgular - 10.02.2023
Бальмонт / Goşgular - 15.02.2023
Kim ol? / Goşgular - 11.01.2023
Haýyş / Goşgular - 06.01.2023
Bagyşla, ezizim! / Goşgular - 06.01.2023
9-е января / Goşgular - 09.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Мylayym  
83
Ogultäç gelnejäniň özboluşly, özüneçekiji, maýyl edýän, ajaýyp goşgulary bar.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]