1 2 3 ... 16 17 »
AŞYK-ABAT-AŞGABAT

Ir döwürler gadymy türkmen ýaýlasynda elinden dür dokülýän bir agaç ussasy bar eken. Agaç ussasynyň döreden eserleri hemişe sungatyň gaýtalanmajak gözelligi bolupdyr. ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 66 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 15.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Haýtmyrat Ikramow

"ÜÇ AÝAL"

Bir adamyň üç aýaly bar eken. Ol adam bir aýalyny bijaý gowy görer eken. Haçan wagt tapsa, diňe şol aýalynyň ýanyna barar eken. Ikinji aýalyna bolsa, gaty o diýen ähmiýet bermez ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 132 | Добавил: Bagabat | Дата: 08.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Halk döredijiligi

DIKELDILEN ASUDALYK

Adam ata behiştden çykyp, Ýeriň ýüzünde How ene bilen ýaşap ýören eken. Adam ata mal bakmak bilen meşgul bolupdyr. How ene bolsa öý-içeriniň işlerini edip, öýde galar ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 87 | Добавил: Bagabat | Дата: 08.09.2023 | Teswirler (1) | Теги: Halk döredijiligi

"ÝETIŞEWERI, AK IŞAN ATAM"

Kowgudan gaçyp gelýän Nepes daglygyň içinde azaşyp, ugr ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 147 | Добавил: Haweran | Дата: 23.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Mustapa Begmuhammet

JÜNEÝDI BAGDADY WE SERMAÝASY TÜKENEN BUZ SATYJY

Bagdatda tomus howasy yssydy, hemm ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 182 | Добавил: sylapberdimuhamov | Дата: 21.05.2023 | Teswirler (4) | Теги: Sylapberdi Muhamow

GILGAMEŞ

"Gilgameş” dessany gadymy şumer dessanydyr.
Oguljennet Bäşimowa ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 168 | Добавил: Haweran | Дата: 21.03.2023 | Teswirler (4) | Теги: Gilgameş

SODOM we GOMORRA

Biribar Sodoma girmän, o taýyk özüniň iki sany perişdesini ýollad ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 159 | Добавил: Haweran | Дата: 27.01.2023 | Teswirler (3) | Теги: Töwrat hekaýatlary

Ördek we gurbaga

Ýagyş suwundan bir köljagaz döräpdir. Oňa bir ördek uçup gelipdir, köljagazy gowy görüpdir we onda ýaşaberipdir.
Bu köljagazda bir gurbaga hem bar eken. Ördek onuň ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 178 | Добавил: Bagabat | Дата: 27.01.2023 | Teswirler (1) | Теги: Akmuhammet Hemidow

DELLALYŇ OÝNY

Öňem biri hiç bir ýörişi ýok, çaman atyny bazara çykarypdyr. Alyjylar aty synlap, onuň daşyndan aýlanyp ýörmüşler. Ýöne alarman bolup, onuň bahasyny soraýan ýokmuş. Şonda at ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 124 | Добавил: Lebaply4751 | Дата: 08.01.2023 | Teswirler (0) | Теги: Şöhrat Abdyýew

KUWWAT BERÝÄN ÖNÜMLER

Öňki döwürde begzadalaryň biri ýanyna wezir-wekilleri alyp, goşunyň ýagdaýyndan habar almaga barypdyr. Onuň ýanynda köşk tebibi hem bar eken. Olar esgerleriň dag ete ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 118 | Добавил: Lebaply4751 | Дата: 08.01.2023 | Teswirler (0) | Теги: Şöhrat Abdyýew

KIMIŇKI DOGRY?

Iki sany danyşment bir uly mejlisde bile oturmaly bolupdyr. Olaryň biri takwalyk edip, dymmagy özüne endik edipdir. Beýlekisi bolsa, parasatly sözler bilen öwüt-ündew edip ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 118 | Добавил: Lebaply4751 | Дата: 08.01.2023 | Teswirler (0) | Теги: Şöhrat Abdyýew

HER KIMIŇ ÖZ PAÝY

Kiçiräk şäherleriň birine çykyş etmek üçin sazanda gelipdir. Ol şäherjigiň tomaşa jaýyna barsa, asla hiç kim ýok diýen ýalymyşyn. Käýerde bir adam otyr diýýä. Sazanda öň ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 69 | Добавил: Lebaply4751 | Дата: 07.01.2023 | Teswirler (0) | Теги: Şabibi Toýlyýewa

ÇENIŇI BIL-DE, ÇEMÇÄŇI ÇEK!

Lukman Hekim hemaýat isläp, huzuryna baran hassa aýdar eken: «Biz üçdüris. Men, sen, hassaçylyk. Eger menlik bolsaň, iki bolup hassaçylygy ýeňeris. Onluk bolsa ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 94 | Добавил: Lebaply4751 | Дата: 07.01.2023 | Teswirler (0) | Теги: Derýa Aşyr

KEÝMIR SERDARYŇ GELINLIGI

Keýmir körüň akyly gelip-gitmeliräk ogly bolupdyr. Keýmir ogluny dana, edepli, akyl-paýhasly bir maşgala öýlendirmek isläpdir. Ol şeýle maşgalanyň gözlegine çyký ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 115 | Добавил: Lebaply4751 | Дата: 07.01.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanguly Berdimuhamedow

YNSAN ÖMRI

Bir gün Musa pygambere Alladan owaz gelýär: “Eý, Musa, Günüň dogýan tarapyna ýöre!”.
Musa pygamber şol tarapa ýöräberýär. Ilki bilen, öňünden ýaşyl begres bolup oturan m ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 98 | Добавил: Lebaply4751 | Дата: 07.01.2023 | Teswirler (0)

KEÇE TÄSINLIKLERI

Milli sungatlarymyz hakda söz açylanda her biri täsinligiň ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 223 | Добавил: Bagabat | Дата: 12.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Rahmet Gylyjow

GYBAT ETMEKLIGIŇ JEZASYNYŇ BEÝANY

Resul alaýhyssalam bir ýola gazawata (söweşe) ba ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 188 | Добавил: Bagabat | Дата: 12.10.2022 | Teswirler (2) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

GOŇŞY HAKYNYŇ BEÝANY

Resul alaýhyssalam aýtdy:
— Goňşynyň goňşusynda üç haky bardyr. Owwal goňşy goňşydan bir zat dilese, bermek gerek. Ikinjiden, çagyrsa, barmak gerek. Üçünjiden, ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 208 | Добавил: Bagabat | Дата: 12.10.2022 | Teswirler (5) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

BIRINJI KYSSA

BENIJANYŇ WAKASYNYŇ BEÝANY

Allatagala: «Biz jynlary nury we garaňkylygy bar bolan otdan ýaratdyk» di‎ýdi. Ol oduň nurundan perişdeler, garaňkylygyndan bolsa jyn ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 108 | Добавил: Haweran | Дата: 24.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Nasyreddin Rabguzy

AWESTA

WENDIDAT

I.

FARGRAT

(«Jugrafik poema ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 110 | Добавил: Haweran | Дата: 24.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Zaratuştra