1 2 3 ... 133 134 »
MINIATÝURALAR

• Gülküli nowellanyñ başlanyşy

A şäherinde ýaşaý ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 166 | Добавил: sylapberdimuhamov | Дата: 24.09.2023 | Teswirler (4) | Теги: Sylapberdi Muhamow

RAHATLYGYŇ GORAGÇYSY

Onuň ady Rahatdy. Uruş gutarandan soň, asuda hem rahat durmuşy küýsän garry ene körpe balasyna “Rahat” dakypdy. Bu oglanam şol “Rahadyň” ady dakylan agtyjakdy. Hemmel ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 38 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 16.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Maýsa Abdyrahmanowa

EDEP

Hekaýanyň ideýasy Laçyn Pürjäýewanyňky

Oglanjyklara körpe daýzasy myhman geldi.
Ýanynda-da ýaňy wüjür-wüjür dil biten, iki ýaşlyja oguljygy.
Naşyja ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 101 | Добавил: Bagabat | Дата: 07.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

NOBATÇYLYKDA

Şu günki ýaly ýadymda.
Iki müň dördünji ýylyň mart aýynyň başy ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 104 | Добавил: Bagabat | Дата: 07.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

ÝYLDYZA ÖWRÜLEN GYZJAGAZ

Saçlary buýra-buýra, kirpijikleri uzynja, garaja gözli, ç ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 65 | Добавил: Gurgencli | Дата: 03.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Tahyr Mälik

GERDIŞ

Dynç güni heziller etdi.
Ir bilen şähdaçyk – ot çapdy, ýer depdi. Soň baglaryň düýbüni ýumşadyp, suw daşady.
Agşamam, “süýji-süýji iýmegiň ajy-ajy gägirmesi bar” diýl ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 118 | Добавил: Bagabat | Дата: 02.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

LEÝANYŇ GÖZLERI

Kiçijek, näzijek, gözel Leýa...
Alny onuň – aýdyň gündiz mysaly, lebleri – näzik bägüller. Sa ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 100 | Добавил: Bagabat | Дата: 01.09.2023 | Teswirler (3) | Теги: Şmuel Ýosef Agnon

ATARMAN-ÇAPARMAN

Towşan köpeltmek, “Hoşboý ys” sabyn kärhanasynyň ýaş direktory Na ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 92 | Добавил: Bagabat | Дата: 31.08.2023 | Teswirler (4) | Теги: Kamilo Hose Sela

ÝÜREK

Ol özüni söýmedik, ahyrsoňam taşlap giden ärinden hat aldy. Hat onuň gidenine iki ýyl bolandan soň alys ülkede ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 135 | Добавил: Bagabat | Дата: 30.08.2023 | Teswirler (2) | Теги: Ýasunari Kawabata

ÝAŞ ÇATYNJANYŇ GÜNDELIGINDEN

SUW

Deňiz alysy suwa erän mysaly, gözýet ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 169 | Добавил: Bagabat | Дата: 29.08.2023 | Teswirler (3) | Теги: Huan Ramon Himenes

BAŞSYZ GURJAKLAR

Zenan näçe gündür göz ýumanokdy. Duz datmady. Göýä, naharlanmagy, ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 84 | Добавил: Gurgencli | Дата: 28.08.2023 | Teswirler (0) | Теги: Mastura Abdyreýim gyzy

SYN EDIJI GEŇEŞE GUTLAG SÖZI

Jenaplar, bärde bijaý sowuk. Bilemok, muny size nädip ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 111 | Добавил: Bagabat | Дата: 28.08.2023 | Teswirler (3) | Теги: Peter Handke

ÝURT ÝYKAN

Tomus günleriniň birinde komandirowka gitjek bolup, bilet tapman, tä gi ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 222 | Добавил: Haweran | Дата: 27.08.2023 | Teswirler (13) | Теги: Tura Gurbanowa

EMELI AŇYŇ KITAPCY.RU ÜÇIN ÝÖRITE ÝAZAN ILKINJI GYSGA HEKAÝALARY

• ILKINJI SÖÝG ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 206 | Добавил: Gurgencli | Дата: 26.08.2023 | Teswirler (22) | Теги: Emeli аñ

BIWEPA

Ýüregim "bagyşla meni" diýip gygyrýär, ýöne meň dilim hiç zat gü ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 177 | Добавил: Injener | Дата: 26.08.2023 | Teswirler (4) | Теги: Rahman Zulfikarow

SENIÑ BILEN ÖLMÄGE GELDIM

У моста Бачана почувствовал усталость - не болезненну ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 209 | Добавил: sylapberdimuhamov | Дата: 24.08.2023 | Teswirler (8) | Теги: Sylapberdi Muhamow

• DUZAK

Zenan gara pişik kesip geçen ýoldan yzyna dolandy we çatrykda serhoş sürüji dolandyrýan ýükulagyna gabat geldi...

• ZENAN KALBY

Aýaly ärind ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 157 | Добавил: Gurgencli | Дата: 22.08.2023 | Teswirler (0) | Теги: Mastura Abdyreýim gyzy

ALADALY AGŞAMYÑ ARKAÝYN SÖHBETI

Iñrik öñräk garalypdy, onsañ çagalar daşarky çyran ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 87 | Добавил: sylapberdimuhamov | Дата: 20.08.2023 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

BEÝIK JOGAP

Ol ýetginjeklikden şol ýeke-täk, iň beýik Jogaby gözledi.
Ilki kitaplardyr mugallymlaryndan.
Soň durmuşdan.
Ahyrynda-da öý-öwzaryny, dogan-garyndaş, oba-i ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 105 | Добавил: Bagabat | Дата: 19.08.2023 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

BIKEMAL

Berdini teatra alanlarynda sahna işçisi bolmaly diýdiler. Onuň ýaşy ýigrim ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 117 | Добавил: Haweran | Дата: 17.08.2023 | Teswirler (0) | Теги: Tirkiş Jumageldiýew