1 2 »
KEPEN SUWY: SKWAŽINALARYMYZY GAZÝAN 2OHT-my?

NASA tarapyndan çap edilen kartada ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 74 | Добавил: Gökböri | Дата: 21.08.2023 | Teswirler (1) | Теги: Tejelli Serjan Syrma

KEPEN SUWY

Surat: Pixabay

... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 139 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.08.2023 | Teswirler (2) | Теги: Tejelli Serjan Syrma

AZYK ÝARAGY

Hytaý azyk önümçiliginde iñ öñdebaryjy ýurda öwrüldi we beýlekilerd ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 93 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.08.2023 | Teswirler (1) | Теги: Sewsen Ebtah

EMELI ET ÖNÜMÇILIGI HEMIŞEKI ET ÖNÜMÇILIGINE GARANDA HAS ZYÝANLY

... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 122 | Добавил: Gökböri | Дата: 13.08.2023 | Teswirler (2) | Теги: Jandeger Muradogly

MEŞHUR ÜZÜMÇINIŇ WESÝETI

Köpetdagy ýassanyp oturan dag etegindäki obada geçen asyryň ikinji ýarymynda meşhur kolhoz başlyklarynyň ikisi ýaşapdyr. Olaryň biri Kerim Ahmetýar, beýlekisi Guw ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 149 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (5) | Теги: Täçgeldi Gutlyýew

BEREKELLA, SAGADAT PARTIÝASY

Bukjany açdym. Şeýle bir geñ galdym, şeýle bir begend ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 114 | Добавил: Gökböri | Дата: 15.07.2022 | Teswirler (0) | Теги: Soner Ýalçyn

ZÄHERLENMÄGE DOWAM EDIBERELIÑMI?

ABŞ-da bir mekdepde bagban bolup işleýän Dwaýn Jonson haşal otlary ýok etmek üçin ulanan himiki dermany sebäpli düwnük (rak) keseline ýolugandygyny öñe sü ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 240 | Добавил: Gökböri | Дата: 01.10.2021 | Teswirler (0) | Теги: Ugur Dündar

...TAL HORADAN BAL DAMAR

Ir döwürlerden bäri adamlar bal öndürýän arylary köpeltmegiň, olary gorap saklamagyň täsin tärlerini öwrenipdirler. Geçmişde adamlar tebigatda bar bolan balarylaryň ... Doly oka»

Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 318 | Добавил: Gurgencli | Дата: 19.01.2021 | Teswirler (0) | Теги: Perman Halmyradow

HEZRETI MUHAMMEDIÑ NURY DIÝDIÑIZMI?

Palaw - agzaçar saçaklarynyñ bezegi.
Gi ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 428 | Добавил: Gökböri | Дата: 28.08.2020 | Teswirler (1) | Теги: Soner Ýalçyn

ÜZÜMIÑ GÖRNÜŞLERI

Türkmen halkynyñ örän gadymdan bäri saýalyk we ir-iýmişli agaçlary ýetişdirip gelendigine taryhy ýazgylarda-da, Babadaýhan nesilleriniñ döreden we ösdüren baglarynyñ ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 440 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.08.2020 | Teswirler (2) | Теги: Allamyrat Esenow

GÜRLEMELI DÄL-DE, DERLEMELI DÖWÜR GELDI

Biziñ çaga mahalymyzda-da günbatar türkmenleri Kesearkaçda, gum içinde, daglyk sähralarda, jülgelerde topar-topar bolup oturardylar. Olar mal-garas ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 382 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tatar Üýşmekow

KÄRIZ SUWY — BEREKET ÇEŞMESI

Gadymy türkmen topragy irki ekerançylyk medeniýetiniň we gadymy suw desgalarynyň dörän ojagydyr. Hut iň irki suwarymly ekerançylyk tejribeleriniň gitdigiçe b ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 403 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agamyrat Baltaýew

ULY ILIÑ SOLTANY!

Hakykaty aýdalyñ, türkmen sährasynda ýetişýän guşgursak ak bugdaýyñ reñkem başga, tagamam başga, ysam başga!
Bir sapar türkmeniñ guşgursak ak bugdaýyndan taýýa ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 424 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Ataýew

GADYMY EKERANÇYLYGYÑ MEKANY

Arheologlar adamzat jemgyýetiniň taryhynyň başlangyç zamanyny, ol döwürde ýaşan adamlaryň ýönekeýje zähmet gurallaryny we esbaplaryny daşdan ýasandygyny nazara ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 376 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Akmyrat Babaýew

ÇARWALARYÑ SUW ÇEŞMELERI

Ata Watanymyz taryhy-medeni mirasa örän baý ýurt. Şonuň bilen birlikde, gojaman Köpetdagyň degresi bolsa ýurdumyzda ekerançylyk pudagynyň iň irki ýüze çykan meka ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 389 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Çarymyrat Garahanow

YNAM / oçerk

• Zähmet adamynyñ waspy

Filologiýa ylymlarynyñ kandidaty, Türkmen döwlet uniwersitetiniñ türkmen dili kafedrasynyñ dosenti Pirjan Aşyrowyñ birden Oktýabr ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 570 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nargylyç Hojageldiýew

GAZY GAZYP, ÝAP ÇEKILSE
    
Suw gurluşygy biziň döwrümizde kuwwatly tehnikalar arkaly kämil enjamlar bilen öňünden barlanylyp geçirilýär. Suwuň haýsy ýere nähili akjagy, ... Doly oka»

Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 449 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Şöhrat Abdyýew

TARYHYÑ GATYNA GÖZ AÝLASAÑ
    
Hormatly Prezidentimiz «Asyrlarboýy ýaşaýşyň gözbaşy, bolçulygyň girewi hasaplanyp gelinýän keramatly suw ähli janly tebigata ömür b ... Doly oka»

Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 426 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Açyldurdy Taganow

KÄRIZ - TÄSIN ÝERASTY SUW ULGAMY
    
Ata-babalarymyzdan bize miras galan gadymy medeni gymmatlyklarymyzyň biri-de mundan 3-5 müň ýyl ozal güneşli türkmen ülkesindäki dag ... Doly oka»

Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 535 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Ataýew

GARAGUM KANALY HAKDA

Bu kanalyň gurulmasynyň sebäbi hakdaky hakykaty men türkmen halkymyň bilmegini isleýärin. Bu kanalyň gurulmasynyň sebäbi türkmen halkynyň islegi boýunça däl, ýok, ol Tü ... Doly oka»

Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 706 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

1-20 21-26