19:07

The material has been deleted by the copyright holder.

The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 489 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 3
0
1 Camilla  
280
Sag boluň özümizi undamizda gerek bolan ýa ýatlamagymyza kömek edýän gyzila gaplaýmali ýazgilary ýetireniňiz için
book

0
2 Adalat19  
3
Hytaýlar şeýle diýýär;
—Eger alymlaryň bary Ýewreý bolsa, näme üçin tutuş dünýä elektronika üçin bize gelýär? Näme üçin Ezraýyla gidenoklar?

Z. Freýdam ýene bir gezek çişirlen Ýewreý...

0
3 hoşowaz  
390
Ýewreýler özleriniň "güýçlerini" gizläp saklamalymyş.... (Nirede okap, nirede eşdenim ýadymda däl)

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]