10:50

The material has been deleted by the copyright holder.

The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 409 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 9
0
1 Bagabat  
43
The material has been deleted by the copyright holder.

0
2 Bagabat  
43
The material has been deleted by the copyright holder.

0
3 Bagabat  
43
The material has been deleted by the copyright holder.

0
4 Bagabat  
43
The material has been deleted by the copyright holder.

0
5 Garaýolly  
27
Teswirleriñ ozi hem tasirli makala bolupdyr.

0
6 Camilla  
280
terjimede,hekaýada juda gowy bolupdyr göz öňiňde janlanyp dur derede,çagajygyň duýgylaram sad

0
7 Raýdaş  
130
Sýužet özüne çekiji. Kakasy we agalary urşa giden bir oglanjygyň bulaşyk pikir we duýgulardan doly içki dünýäsi oňat suratlandyrylyp, hekaýa edilipdir. Ýöne terjime gowşak. Iki dilem pugta bilmeýän okyjyny "bu ýerde näme diýjek bolduka" diýip oýlandyrjak ýerler bar. Hekaýaň asly türkmen dilinde bolsa-da heniz okap görmedim. Asyl nusga seretmeli, sebäbi semantiki sepiň gowşaýan ýerleri bar. Iň mese-mälim duýgy üznükliligi hem hekaýaň ahyrynda Habibiň başyndan geçýär. Kiçi ýaşyna garamazdan rus esgerini depip duran mujahidi itekläp goýberen gahrymanymyzyň, nädip, birdenkä pikirini we duýgusyny üýtgedip, elindäki awtomat ýaragyň oky gutarýança ýatan esgeri (Habibe çörek hem konserwe berilmegini talap eden) atmagyny doly düşündirip bilmändirler ýa-da aslynda beýle däldir, terjimede ünsden gaçandyr...

Haýyşym, hekaýaň asyl nusgasyny goýmagyňyz!

0
8 Bagabat  
43
The material has been deleted by the copyright holder.

0
9 Raýdaş  
130
#11 BAGABAT, örän minnetdar!

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]