12:25

Köňlüm

KÖŇLÜM

Ýeňil şöhratlardan, aňsat eklençden,
Özüňi aýagyn, aýagyn, köňlüm.
Bilini bükeldip barýan gojanyň,
Saklaş elindäki taýagyn, köňlüm.

Ody pesdir alawlaman köräniň,
Gadyry başgadyr ilde könäniň.
Perzendin ýitiren naçar enäniň,
Alnyndan ogly dek daýagyn, köňlüm.

Ýönelige düşýän däldir serden saç,
Ýagşylara ýakyn durup, pisden gaç.
Ýaý berip ugrasa miweli agaç,
Oňa direg bolup söýegin, köňlüm.

Il ýagşylyk etseň bor howandaryň,
Halal zähmet bilen etgin mydaryň.
Bir mejalsyz ýatan ejiz jandaryň,
Aşmaga süýreşgin süýegin, köňlüm.

Durmuş ýaşaýyşdyr, ýaşanňa deger,
Ajysyn-süýjüsin dadarsyň meger.
Solgun roýlara duş gelseň eger,
Şapaga batyryp boýagyn, köňlüm.

Röwşen TAGANOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 349 | Добавил: Türkana | Теги: Röwşen Taganow | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Laçynyň sesi / goşgyň terjimehaly / Goşgular - 02.02.2023
Göwün ýüwürtme / Goşgular - 06.01.2023
Землетрясение / Goşgular - 13.02.2023
Şol günden soň / Goşgular - 06.01.2023
Сон пророческий / Goşgular - 19.01.2023
Ykbalmy bu?! / Goşgular - 10.02.2023
«Хорошо одному у окна!..» / Goşgular - 05.01.2023
На смерть Якубовича / Goşgular - 25.01.2023
Han ýaly ýaşa! / Goşgular - 08.02.2023
Gyş arzuwy / Goşgular - 16.01.2023

Teswirleriň ählisi: 3
0
1 Garaýolly  
27
Owut-undew mazmunyny klassiki formada beyan edip, nusgawy shekilde yañlandyran shahyr.

0
2 Мylayym  
83
Öwüt-ündewe baý goşgy!

0
3 Gurban  
24
++++

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]