1 2 3 ... 9 10 »
TÄZE ÖLÜM HOWPLY KOWIDE ÝOLUKDYM, NÄMÜÇIN BU BOÝUNÇA HIÇ ZAT EDEMZOK?

Ýokanç ke ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 79 | Добавил: Gökböri | Дата: 23.05.2023 | Teswirler (1) | Теги: Stuti Mişra

BOKURDAK ÜÇIN GIMNASTIKA

(Apnoýe keseline, ýagny ukudakaň ýa-da duýdansyz gozgaýan demgysma, bokurdak gysylma kes ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 52 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

ELEKTRON ÇILIMIÑ ÝÜREGE HEMIŞEKI ÇILIMLER ÝALY ZYÝAN BERÝÄNDIGI ÝÜZE ÇYKDY

Magl ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 220 | Добавил: Gökböri | Дата: 03.11.2022 | Teswirler (2) | Теги: Holli Bankroft

SAGDYNLYGYŇ MILLI GÖZBAŞLARY

Muzeýler, kitaphanalar, golýazmalar... taryhy hakykatlar we sagdyn hakydalar... Bularyň haýsy birine ýüzlensegem, halkymyzyň juda baý ylmy-edebi mirasynyň bar ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 83 | Добавил: Bagabat | Дата: 27.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Rahmet Gylyjow

BOGUNLARYŇ ARTROZY

Deformirleýji artroz, deformirleýji artrit, deformirleýji artropatiýa, osteoartroz, osteoartrit-bu atlaryň hemmesi bir kesele-bogunyň içinde degeneratiw üýtgeşmeler bil ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 65 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Bäşim Soltanow, Rejep Poladow, Amanmuhammet Gurbanow, Kakajan Taňryberdiýew, Orazsoltan Atadurdyýewa, Akmuhammet Gurbanmämmedow, Nyýazmyrat Batyrow

GURAGYRY KESELI (REWMATIZM)

Guragyry keseli adamzada gadym döwürden bäri bellidir. ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 179 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.10.2022 | Teswirler (1) | Теги: Wikipedia.org

GÖZI HEREKETLENDIRIJI AGZASYNYŇ KESELLERI

Göz bäbenegi göz hanasynyň ýag-öýjüklik dokumasynyň üstünde ýerleşýär we dört sany göni we iki sany gyşyk muskullar tarpyndan her tarapa ýeňillik ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 76 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.10.2022 | Teswirler (1) | Теги: N.Nurmämmedow, Gurban Karanow

MIOPIÝA WE ONUŇ ÖŇÜNI ALMAK

I. Çagalaryň hem-de ýetginjekleriň görüş agzasynyň anatomiki we fiziologiki aýratynlykla ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 131 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.10.2022 | Teswirler (4) | Теги: Gurban Karanow, Täçguly Toýgulyýew

ADAM ELI – GYZYL GÜL

Kyrk ýaşlaryndaky nähoş adamy keselhana getirenlerinde aýagynyň agyrysyndan ýaňa ýöräp bilenokdy. Megerem ol bu kesel bilen uzak ýyllaryň dowa- mynda göreşendir. Beýn ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 158 | Добавил: Haweran | Дата: 16.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

DÜÝP ÝAPYNJA ŞUDUR

Başy ýapynjaly psiholog bolup bilermi ýa bilmez?
Prezide ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 107 | Добавил: Gökböri | Дата: 22.08.2022 | Teswirler (0) | Теги: Soner Ýalçyn

ПРИРОДНАЯ АПТЕКА: МЯТА ПЕРЕЧНАЯ

От истоков медицины и до её расцвета в наши дни человек испробовал множество разнообразных методов и средств лечения. Это относится и к фитотерапии – лечен ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 122 | Добавил: Haweran | Дата: 28.04.2022 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

ГАРМАЛА - ЗЕЛЕНЫЙ ОБЕРЕГ ЗДОРОВЬЯ

Согласно историческим сведениям, лечебные свойства гармалы были известны ещё в глубокой древности. Чудо-трава упоминается в священной книге «Авеста». Цен ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 117 | Добавил: Haweran | Дата: 28.04.2022 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

KOLA WE BIZ!

Kolaly içgiler, süýjüli-gazly şireli suwlar gündelik durmuşymyzyñ bir bölegine öwrüldi diýen ýaly...
Aýratynam çagalarymyz, ýaş oglan-gyzlar yssy günlerde sowuk şireli ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 524 | Добавил: Gökböri | Дата: 01.04.2022 | Teswirler (3) | Теги: Rahmi Turan

ÖWRENİLEN ENDIK

Dünýäniň düýbi derazdyr,
Pursat kemdir, ömür azdyr,
Ýigitlik—eglenmez ýazdyr,
Ir azygyň edinewer!
Magtymguly Pyragy


... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 260 | Добавил: kakajanbalkan1 | Дата: 03.03.2022 | Teswirler (0) | Теги: Kakajan Balkanow

LUKMANYÑ MASLAHATY

Ýüz derdiň dermany

Türkmen halkynyň adatyna mäkäm ornaşan, toýlarda, täze jaýa girilende, bäbek doglanda, her bir döwletli işiň başynda üzärlik tüte ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 198 | Добавил: kakajanbalkan1 | Дата: 03.03.2022 | Teswirler (0) | Теги: Kakajan Balkanow

SAGDYN BOLAÝYN DIÝSEÑIZ

Gyşyn-ýazyn, günde-günaşa çygly esgi bilen süpürenimezde-de, tozansoruja sorduranymyzda-da, öýüň tozanyndan dynyp bolanok. Yzygiderli arassaçylyk işleri geçirilmes ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 225 | Добавил: kakajanbalkan1 | Дата: 03.03.2022 | Teswirler (0) | Теги: Kakajan Balkanow

GÖZELLIGIÑ ÇYRAGY

Jeren bakyşly, sülgün ýörişli, tawus lybasly, serwi boýly gelin-gyzlarymyzyň görk-görmegini, boý-syratyny nusgawy şahyrlarmyz şygyrlarynda, bagşylarmyz aýdymlarynda, kys ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 192 | Добавил: kakajanbalkan1 | Дата: 03.03.2022 | Teswirler (1) | Теги: Kakajan Balkanow

"Ýanýoldaşyñyz bilen bolanyñyzda özüñiziñ lezzet alyşyñyz ýaly onuñam jynsy kanagatlanmasyny üpjün etmän ondan aýrylmañ". ("Feýzül-Kadyr", I-nji tom)

JYNSY GATNAŞYKDA BOLMAK HUKUGY
... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 1185 | Добавил: Jeksparro | Дата: 20.01.2022 | Teswirler (0) | Теги: Salyh Uçan, Abdylla Aýdyň

SAGDYN BOLAÝYN DIÝSEÑIZ

Gyşyn-ýazyn, günde-günaşa çygly esgi bilen süpürenimezde-de, tozansoruja sorduranymyzda-da, öýüň tozanyndan dynyp bolanok. Yzygiderli arassaçylyk işleri geçirilmes ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 271 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 11.01.2022 | Teswirler (0) | Теги: Kakajan Balkanow

GÖZELLIGIÑ ÇYRAGY

Jeren bakyşly, sülgün ýörişli, tawus lybasly, serwi boýly gelin-gyzlarymyzyň görk-görmegini, boý-syratyny nusgawy şahyrlarmyz şygyrlarynda, bagşylarmyz aýdymlarynda, kys ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 253 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 11.01.2022 | Teswirler (2) | Теги: Kakajan Balkanow