08:12

Nirede sen humaý guşum?!.

NIREDE SEN HUMAÝ GUŞUM?!

Soradym men gülgün ýazdan-eý, näzenin gözel ýaz!
Gördüñmi meñ humaý guşum, nirede eder perwaz? -

Bahar jogap berdi maña göterip, agras başyn:
"Gördüm ony hol daglarda otyr, galdyrman başyn.

Hawa, başyn galdyranok, boýny bükülip gamdan,
Sora ony, ide ony şol howaýy daglardan."

Assa-ýuwaş rowan bolup, beýik daglara tarap,
Soradym göwün guşumy, dagyñ gerşine baryp.

"Uçdy-gitdi baglara, señ mähriñi beren guşuñ
Sora ony baglardan" diýdi, dag, galdyrman başyn.

Ädim ädip, reñbereñ gözel gülleñ ojagyna,
Atdym özüm, ajap baglañ erem mysal gujagyna.

- Eý, behiştden zemine gelip düşen al güller,
Gördüñizmi zyba guşum, aýdyñ, şeýda bilbiller! -

"Ganat kakyp, sähralara uçdy señ zyba guşuñ"
Diýdi baglar, hossarym dek sylyp gözümiñ ýaşyn.

Soñky demde daljygyp, sährañ goýnuna ýetdim.
Boýnum burup, naçar garap, arzymy beýan etdim.

- Eziz sähräm, ene sähräm soñky umydym sensiñ,
Aýt ahyry, nirelerde ol bagt guşum meniñ! -

Şuwlap geldi gaşyma sährañ ilçisi - şemal,
"Gözýetimden alyslarda galypdyr ol nur-jemal"

Diýdi, göwün örkümi üzen habaryn berip,
Bagtym ýitdi gözýetimde, galdym elimi serip.

Şondan bäri hem, jahanda her gün--gün dogup ýaşýar,
A men bolsa, gözýetimiñ çakylygna garaşýan...

Ogultäç Nazarowa

Категория: Goşgular | Просмотров: 506 | Добавил: Мylayym | Теги: Ogultäç Nazarowa | Рейтинг: 4.0/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Нисходит сумрак ночи бледной…» / Goşgular - 31.01.2023
Уллин и его дочь / Goşgular - 10.01.2023
«В последний раз зову Тебя: явись…» / Goşgular - 13.02.2023
Deprem Ağıtı / Goşgular - 13.02.2023
,,Ak gar ýagyp..." / Goşgular - 17.01.2023
Klasdaşlaryma / Goşgular - 01.01.2023
Jogabyny tapyp bilmedik sowalym / Goşgular - 08.02.2023
Musa Jelile / Goşgular - 15.02.2023
Ýoklugyňda / Goşgular - 22.01.2023
«Не ревновать и не клясть…» / Goşgular - 21.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
1
1 Garaýolly  
27
Ajayyp goshgy.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]