04:10

Otly nazar bilen gozgama meni...

OTLY NAZAR BILEN GOZGAMA MENI...

Otly nazar bile gozgama meni...
Atarma hatarly ýollara meni...
Göwnüm aljak bolup köseme özüň.
Degme gowsy...
Elleriňi gyýarsyň...
Hem meni başga bir derde goýarsyň.

Ýok, men indi bu ýellere ykmaryn...
Düşün...
Men süňňümde göterip ýörün
Sap aýnadan,
Durnaň gözi ýaly dury aýnadan
Sünnäläp-syntgylan Söýgi köşgümiň
Bir tupanda synyp, çym-pytrak bolan
Bölek-böleklerin... aýnagyýklaryn...
Ýok, men indi bu ýellerde ykmaryn...

Düşün!
Aýna aýna bolar eken hemişe – 
Bir daşjagaz gelip degse-de aýna
Ýa-da özi baryp daşa degse-de,
Diňe aýna döwler eken...
Ýogsa-da...

Göwnümiň gatbar-gatbar çuňluklarynda
Bu söýginiň tolgunmalary,
Ýatlamalary,
Ejirleri...
(Asyl-ha, gazuw-agtaryş işlerin
Diňe gadym-gadym galalarda däl,
Wagtal-wagtal ýüreklerde geçirmeli).

Beý diýsem... Göwnümi alyp ellerňe,
Ony götermäge synanma.
Gynanma...
Degme gowsy... Elleriňi gyýarsyň
Hem meni başga bir derde goýarsyň...

Kakamyrat REJEBOW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 377 | Добавил: Нawеran | Теги: Kakamyrat Rejebow | Рейтинг: 4.2/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Мона Лиза / Goşgular - 09.02.2023
Aýtmadym... / Goşgular - 06.01.2023
Iň ýakymly aýdym / Goşgular - 06.01.2023
«Ветер звонок, ветер нищ…» / Goşgular - 14.01.2023
Красная Шапочка / Goşgular - 14.01.2023
Тени А.С.Пушкина / Goşgular - 09.01.2023
«Пойдем купить нарядов и подарков…» / Goşgular - 22.01.2023
Ýene adaty gün / Goşgular - 15.01.2023
«Над Феодосией угас…» / Goşgular - 14.02.2023
Лира часов / Goşgular - 07.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Garaýolly  
27
Oran tasirli goshgy

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]