1 2 3 ... 16 17 »
Şujagaz üstünligine-de başy aýlandymy, nämemi, Annak göçdi-de, seresaplylygyny unudyp, Nunna aganyň kellesine gödegräk daraşyp ugrady. Şol barmana-da kelläniň akjaran ýeriniň hamy bölünip, ondan buldu ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 192 | Добавил: Bagabat | Дата: 24.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Rejepmyrat Durdyýew

On sekizinji bap.

Annagyň sertaraşlyk edip, Nunna aganyň çydamlylygyny görkezişi, Töremyrat mugallymyň geçi gyrkyp, gyzyl öküziň şlýapa geýşi, biziň hüýpüýpüge meňzäp, Dürje enemiziň Hydy ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 183 | Добавил: Bagabat | Дата: 24.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Rejepmyrat Durdyýew

Dürje enem aşak bakyp myssa ýylgyrdy. Bu onuň Annagyň «hakdan içendigine» ynanmaýandygynyň, bu ýerde nähilem bolsa, bir oýunjagazyň bardygyny aňandygynyň alamatydy:
– Bä, onsoň, ondan içibem gö ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 174 | Добавил: Bagabat | Дата: 24.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Rejepmyrat Durdyýew

On bäşinji bap.

Annagyň böwrüne şeýtan dürtüp, jübüsinden balyk tapylyşy, Dürje enemiziň keselhana düşüp, adamlar bilen täzeden gadyr açyşy, demir sandykdan köp pul tapylyp, obamyzda çaga ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 166 | Добавил: Bagabat | Дата: 24.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Rejepmyrat Durdyýew

Onunjy bap.

Annak ikimiziň tigir sürüp, aýaklarymyzyň ýelini alşymyz, gara äýnekli, ala egin-eşikli içalynyň obamyza myhmançylyga gaýdyp, Dürje enemiziň daşary ýurt agenti bolşy, Öwelegiň ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 154 | Добавил: Bagabat | Дата: 24.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Rejepmyrat Durdyýew

Biz itinişip-dyzynyşyp, hykylaşyp-çokulaşyp, ahyry kassaň agzyna bardyk. Dürje enemiz elindäki puly deşikden uzadyp:
– Äýu, keýigim, maňa, inerçelerim Annak bilen Melejä gowy ýerinden bilet ber ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 154 | Добавил: Bagabat | Дата: 24.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Rejepmyrat Durdyýew

Dördünji bap.

Annagyň otdan depe ýasap, sygyrlarynyň ýuwdarha çykyşy, biziň “oragatdy” oýnap, şagaldan gaçyşymyz, Wellegiň heşelle kakyp, ogrynyň garnyndan gapy açylyşy.

Anna ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 177 | Добавил: Bagabat | Дата: 24.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Rejepmyrat Durdyýew

– Diýjek bolýan zadym: sen-ä suwa gark bolan borsuň, menem seni halas eden kişi bolaryn. Şeýdibem meniň saňa wepaly dostdugyma Töremyrat mugallym göz ýetirer.
– Haý, bilmedim-ow – Annak meniň ý ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 179 | Добавил: Bagabat | Дата: 24.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Rejepmyrat Durdyýew

Rejepmyrat Durdyýewiň “Oragatdy” powestiniň baş gahrymany türkmen obasy. Hawa, bir ýa iki däl, tutuş oba adamlary. Ýöne olaryň içinde bize has ýakyn duranlary bar.
Olardan ilki bilen Meleje ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 318 | Добавил: Bagabat | Дата: 24.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Rejepmyrat Durdyýew

АССАСИН

Али осиротел очень рано. Ему сказали, что его семья погибла во время военного набега под руинами горящего дома, но сам он не помнил ни дома, ни набега. Он не знал, откуда он родом ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 239 | Добавил: Bagabat | Дата: 07.10.2022 | Teswirler (11) | Теги: Wiktor Pelewin

MEDDAHYŇ ÇÖREGI

...“Älhemdilulla! Hernä, edenine-de şükür, etjegine-de!”.
Meddah, iki gyrasyny pagsa haýat gysaja alan darajyk köçäň ugry bilen zoraýakdan mytdyldap, içini hümledip ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 227 | Добавил: Bagabat | Дата: 16.07.2022 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

x x x

Gülperiniň getiren habaryna Ogulboldy eje doňňara daşa öwrülen ýaly bolup galdy. Birhaýukdan soňam sesine bat berip gepledi.
- "Gyz razy bolsa, biz razy'' diýmäge neneň daýyň ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 456 | Добавил: Haweran | Дата: 15.05.2022 | Teswirler (1) | Теги: Goçy Annasähedow

PELEK OÝNY

Her gün daňdanlar horaz sesine oýanýan Gülperä uzakly gün näçe diýseň iş tapylýardy. Ejesi-hä sygyr sagardy, Gülperem sygry çopanyň öňüne kowup gaýdardy. Soňky wagtlar bu ýagda ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 474 | Добавил: Haweran | Дата: 14.05.2022 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

*****

Täsin ýagdaý.
Bu mämişi kitabyň ilkinji sözlemleri, ilki türkmençe okalyp ugrady:
“...Oturan ýerinden elini uzatsa, asmany elläp boljak...
Dikelseň depäň degýä. ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 345 | Добавил: Bagabat | Дата: 29.01.2022 | Teswirler (3) | Теги: Serdar Ataýew

SIMULÝAKR

Bu şäheriň hemme zady, edil noýabryň soňky hepdesinde ota düşen gyrawdan dokalan ýaly...
Özem, üns beren bolsaňyz, ýaňy dogup gelýän Günüň şöhlesi gyrawa düşende, ol birg ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 496 | Добавил: Bagabat | Дата: 29.01.2022 | Teswirler (7) | Теги: Serdar Ataýew

ÜÇÜNJI GAPY

Uzyn däliz.
Ýylpyldawuk alagaraňkylyk uzaboýuna ýaýran.
Ahyrky petiginde – penjire barmy ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 712 | Добавил: Bagabat | Дата: 29.10.2021 | Teswirler (15) | Теги: Serdar Ataýew

ЗВЕЗДЫ НАД НОХУРОМ

• «Чей дочка будешь…» 

В детстве мы с сестрой каждое лето проводили в Нохуре (1) – затерянном в горах Копетдага древнем туркменском ауле, где, по на ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 240 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.08.2021 | Teswirler (0) | Теги: Lýudmila Glazowskaýa

* * *

Irden onuň ýanyna kolhoz başlygy geldi. Ol agşam klubdan saz gurallarynyň ikisiniň ogurlanandygyny, penjireden çykan ogrynyň aýak yzynyň mesaňa bolup durandygyny aýdyp, Gylyçdan şol ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 451 | Добавил: Haweran | Дата: 02.08.2021 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

MÖJEK KANUNY

Diňe gyşyň güni däl, ýazyň güni-de «kyrk tüýsli». Bir görseň, ýalbyrap Gün çykyp durandyr. Sähel salym geçmänkä-de bulut gelip, zemini suw-sil eder. Seresap bolmasaň, ýazyň a ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 499 | Добавил: Haweran | Дата: 02.08.2021 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

ОДНАЖДЫ В БОЛИВИИ

Известие настигло меня уже в Москве, на третий или четвёртый день после возвращения. Долго не мог сообразить, о чём, или о ком ведёт речь незнакомый мне человек, звонивш ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 213 | Добавил: Haweran | Дата: 19.07.2021 | Teswirler (0) | Теги: Wladimir Delba