11:13

Pyýada ykbal

PYÝADA YKBAL

"Atlylar deňiňden geçse seredip, 
Sen oňa kemsinme, pyýada ykbal!"
Oguljemal ÇARYÝEWA.

«Atlylar deňiňden geçse seredip,
Sen oňa kemsinme, pyýada ykbal!» 
Bu soňy näbelli heňňam ýollarda, 
Bagtyň azaşaýan bolmagy ahmal.

Gam läbigne bulama:ly bagtymyz, 
Azaşan ýoluny düzeder hökman. 
Agyr synaglardan doly heňňamy, 
Geçireli, gözden dür monjuk dökmän.

« Atlylar deňiňden geçse seredip,
Sen oňa kemsinme, pyýada ykbal!» 
Durmuş bizi şu günlere ýetirdi, 
Galanynam alyp çykarys hökman.

Bilýän,
Agyr dertler görüldi rowa, 
Durmuşdyr-da, ýaşan ýokdur dert çekmän. 
Munda kän ýanyňda dogan deý bolup, 
Kyn güne düşeňde, öňe iteklän.

« Atlylar deňiňden geçse seredip,
Sen oňa kemsinme, pyýada ykbal!» 
Özümize berlen çäkli ömürde, 
Ýürek arzuwlarna ýeteris hökman.

Gaýgy-hasrat ýöretmesin hökmüni, 
Bizem at müneris, pyýada ykbal. 
Öňümizde böwet ýokdur, sebäbi 
Kümüş saçly enem dileýär ak ýol.

Sülgün BAZAROWA.

Категория: Goşgular | Просмотров: 464 | Добавил: Нawеran | Теги: Sülgün Bazarowa | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Sönmezek umyt / Goşgular - 21.01.2023
Ymtylyş... / Goşgular - 13.01.2023
Çapraz ykbal / Goşgular - 19.01.2023
Deprem / Goşgular - 13.02.2023
Январь – алмаз / Goşgular - 19.01.2023
«Там, в полусумраке собора…» / Goşgular - 14.01.2023
«Не ревновать и не клясть…» / Goşgular - 21.01.2023
Şygyr ekeni / Goşgular - 06.01.2023
Gar ýaganda / Goşgular - 09.01.2023
Atlar, itler, eşekler / Goşgular - 12.02.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]