10:30

Rubagylar

Rubagy ýazmaga synandym häli,
Ýeke bendi ýazmak ýeňiljek ýaly.
Şol wagt Haýýamdan bir seda geldi,
“Akyl käsäň niçik – egsikmi, doly!”.

  *   *   *

Hakyky dost, dost başynyň täjidir,
Göwnündäki harmanynyň çajidir.
Miwesi bolmaýar ýalan dostlugyň,
Bolaýsa-da zäher ýaly ajydyr.

  *   *   *

Näçe jan çekseň-de göwnedip bolmaz,
Birini beýlekä höwür edip bolmaz.
Has akylly bilen aşa akmaga,
Nätseň-de hiç zady öwredip bolmaz.

 *   *   *

Niýetlänim namarda däl, merdedir,
Diýmäň bu söz bet işlere perdedir.
Aýagyny gyşyk bassa aýallar,
Ýazygyň deň ýary erkeklerdedir.

  *   *   *

Dostlar bilen çaýlaşmaga gyssanýan,
Öý töründe jaýlaşmaga gyssanýan.
Gam-gussamy saklasam-da içimde,
Şatlygymy paýlaşmaga gyssanýan.

  *   *   *

Ömür pelsepesi ruhuň göterýär,
Dünýe sahnasyny hemmä ýetirýär.
Durmuş başdan aýak teatr ýaly,
Her kim bir keşp bolup ömrün ötürýär.

 *   *   *

Günäli ýerlerden çetleşjek bardyr,
Kelamyň dilinde gepleşjek bardyr.
Adam bolsaň bendesine kast etme,
Hakyň dergähinde haklaşjak bardyr.

*   *   *

Baýlyk üçin gazap donun geýjek bar,
Zäher ýaly ajy sözün diýjek bar.
Garny dok bolsa-da gözleri doýman,
Agzy ýetse gulagyn iýjek bar.

Didarberdi ALLABERDIÝEW

Категория: Goşgular | Просмотров: 443 | Добавил: Gurban | Теги: Didarberdi Allaberdiýew | Рейтинг: 4.0/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Goşgularym! / Goşgular - 06.01.2023
Monolog / Goşgular - 20.01.2023
Ýaşlygymyzyň şaýady / Goşgular - 06.01.2023
Ýene bir gün... / Goşgular - 06.01.2023
Зарница / Goşgular - 02.02.2023
Мона Лиза / Goşgular - 09.02.2023
«Рожь вокруг волновалась… и шелест стеблей…» / Goşgular - 29.01.2023
Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру / Goşgular - 28.01.2023
«Ветер звонок, ветер нищ…» / Goşgular - 14.01.2023
Saňa duşup... / Goşgular - 06.01.2023

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Gurban  
24
Şunýaly manyly rubagylary okasaň göwnüň giňeýär. Ömrüň uzak bolsun Didarberdi aga.

0
2 Gurban  
24
Has, Didarber Allaberdiýewiň çap bolan kitaplary barmy heý bilýäňmi? Eliň degse Didarberdi agaňam kitaplarny saýtda goýsaň ajap bolardy.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]