19:43

Seniñ mähriñ

SENIÑ MÄHRIÑ

Seniñ mähriñ gutarmajak ömürmi,
Ýa dogamy kalbymdaky duýgyma.
Meni ýalñyz galdyrsa-da bu ýyllar,
Sen jan berdiñ öçüp giden söýgime.

Söýgi sözleñ owaz bolup ýañlandy,
Heniz şatlanmadyk ümsüm dünýämde.
Joşmagyma sebäp bolduñ sen bu gün.
Gursakdaky gürsüldiñi diñlämde.

Göreçleñde owsun atýar bu älem,
Bakyşlaryñ gudratmy ýa jadymy.
Pyşyrdadyp öwsen ýelleñ leblerin,
Hem köredýär yşkyñ alaw-oduny.

Señ baryñda bagtlydygma düşündim,
Señ baryñda dünýä indim täzeden.
Señ barlygyñ-kalbymdaky aýdymym,
Señ barlygyñ-meniñ üçin dünýä deñ.

SENI ÝATLAP

Sen geldiñ-de, gitdiñ derdimi gozgap,
Täzeläp ýañakda posañ yzyny.
Saña bolan söýgim kalbymda dyñzap,
Men ýene-de bagtly duýdum özümi.

Juda alyslardan eşdilýär her dem,
Gursakdaky nota çalýan gürsüldiñ.
Hyýalymda yşk bagynda seýil edip,
Seni ýatlap oturýaryn birsellem.

Äkit meni, mähir doly dünýäñe,
Seniñ dünýäñ bakylygyñ mekany.                         Yüregimde goterip ýör umydym,
Saña bolan söýgim bilen wepamy.

Bahargül MEJIDOWA.

Категория: Goşgular | Просмотров: 531 | Добавил: Nurdan | Теги: Bahargül Mejidowa | Рейтинг: 4.4/5
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Когда придётся как-нибудь…» / Goşgular - 15.02.2023
Лиле Эфрон / Goşgular - 29.01.2023
Чудесный охотник / Goşgular - 05.01.2023
К Кюхельбекеру / Goşgular - 18.01.2023
«К озеру вышла. Крут берег…» / Goşgular - 06.02.2023
Alasarmyklyk / Goşgular - 20.01.2023
Т.А.Кузьминской при посылке портрета / Goşgular - 12.02.2023
Umytsyzlyk... / Goşgular - 13.01.2023
Jogabyny tapyp bilmedik sowalym / Goşgular - 08.02.2023
Февраль / Goşgular - 31.01.2023

Teswirleriň ählisi: 6
0
1 Gumlygelin  
8
Bahargül Mejidowañ ady bilen teswir bar eken.Ýöne agza däl eken.Ol saýtda bar bolsa agza bolsa gowy bolardy.

0
2 Gumlygelin  
8
Habary gelen bolsa özem daşda däldir...

0
3 Мylayym  
83
Ajaýyp goşgular!

0
4 Garaýolly  
27
Gowy goshgy

0
5 Melissa  
Bahargülüñ özem agza eken tüweleme. Gowy goşgularyndan il bilen bile okama bagtyna ýetirmezmikä bize-de?

0
6 jumagylyjovao  
88
Ajaýyp goşgular!

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]