1 2 3 ... 8 9 »
MERKEZI WE GÜNDOGAR ÝEWROPANYÑ TEATR EKSPERTI

• kit ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 75 | Добавил: Haweran | Дата: 05.06.2023 | Teswirler (1) | Теги: Oguljennet Bäşimowa

KÖKLERI BIR AZIÝA

Saýtyñ Söhbetdeşlik bölüminiñ çägind ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 228 | Добавил: Haweran | Дата: 24.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Oguljennet Bäşimowa

МАРТА АЛЬБЕРТИНИ: «БАБУШКА НИКОГДА НЕ РАССКАЗЫВАЛА НАМ О ТОЛСТОМ И О РОССИИ»

Марта Альбертини — правнучка Льва Толстого, внучка старшей дочери писателя — Татьяны Львовны. Интервью Марты — ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 91 | Добавил: Haweran | Дата: 30.04.2023 | Teswirler (13) | Теги: Larisa Timofeýewa

TEATR DURMUŞDAN BAŞLANÝAR

Döredijilik adamlary, aýratynam teatr işgärleri bilen söhhetdeşlik etmegiň yşkyna düşeniňd ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 61 | Добавил: Bagabat | Дата: 27.03.2023 | Teswirler (1) | Теги: Guldurdy Sähetdurdyýew, Myratgeldi Berdiýew

SYRLY SUNGATYŇ SERWISI

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň artisti, Türkmenistanyň at gazana ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 65 | Добавил: Bagabat | Дата: 27.03.2023 | Teswirler (0) | Теги: Dursun Tekäýewa

"BAHA BERMEK HEMIŞE WAGT BILEN HALKA DEGIŞLI..."

“Watan” gazetiniň işgäri şa ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 130 | Добавил: Haweran | Дата: 26.03.2023 | Teswirler (2) | Теги: Ogultäç Oraztaganowa, Guldurdy Sähetdurdyýew

ZEHIN TERJIMÄNI SUNGATA ÖWÜRÝÄR

“Biziň sowalnamamyzyň” şu gezekki sanynda halypa şahyr, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Nobatguly Rejepow okyjylar bilen terjimeçilik sungaty, onuň ähmi ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 117 | Добавил: Revo | Дата: 06.12.2022 | Teswirler (2) | Теги: Nobatguly REJEPOW

ÇARY BERDIÝEW – SUNGATA AŞYK YNSAN

Hormatly okyjylar! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň guraýan söhbetdeşlikleriniň bu gezekki myhmany Türkmenistanyň halk artisti Çary BERDIÝE ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 152 | Добавил: Bagabat | Дата: 30.11.2022 | Teswirler (1) | Теги: Maksat Taganow

NÄME ÜÇIN MEŞHUR BOLMAGY ISLEÝÄRSIŇIZ?

– Söhbetdeşligimiziñ şu ýerinde döredijilik ýoluna nähili gadamlar bilen başlandygyñyz hakda biraz aýdyp berseñiz.
– Biz aslynda kim? Biz kim ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 99 | Добавил: Bagabat | Дата: 25.11.2022 | Teswirler (0) | Теги: Nurmuhammet Haşyrow

PARASTU SALEHI: DUÝGUDAŞLYK WE RAÝDAŞLYK BU DIKTATURANY SOÑLANDYRAR

Eýranda 22 ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 160 | Добавил: Gökböri | Дата: 31.10.2022 | Teswirler (1) | Теги: Deniz Unaý

AÝDYN TONGA: "SOSIALIZMI ESAS EDIP ALAN DINI HEREKETLER GÖRMEZLIGE SALYNÝAR"

"Taryhyñ ýagtysynda din" kitabynyñ a ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 87 | Добавил: Gökböri | Дата: 15.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Atakan Sönmez, Aýdyn Tonga

ÖZ MEŞHURLYGYMA ÖZÜM HAÝRAN

(Argentin edebiýatynyň görnükli wekili Horhe Lui ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 88 | Добавил: hanturebs | Дата: 18.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Horhe Luis Borhes

Üçünji söhbet: «HER ÄŞÝADAN ÝAR SYPATYN DERS ALDYM»

OSMAN ÖDE: — Geçen söhbedimizde dünýäniň öňünde duran global kataklizmler, problemalar barada gürrüň edip, geçmişde bolup geçen taryhy ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 158 | Добавил: Haweran | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE, Nobatguly Rejebow

NOBATGULY: — Beýik ynam kimde bolýar.
Ýetmiş ýylda SSSR-de näçe kinofilm, näçe roman, powest, drama eserleri döredildi. Kommunistleriň mertlik bilen ölümini suratlandyrmadyk beýik sowet romany, ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 238 | Добавил: Haweran | Дата: 10.09.2022 | Teswirler (8) | Теги: Osman ÖDE, Nobatguly Rejebow

IKINJI SÖHBET: «ÇARH BU IŞE GUWANAR, BOLMAZ AHYRZAMANA»

OSMAN ÖDE: — Şol ufolog alymyň aýdyşyna görä, her ýylda Amerikanyň, Angliýanyň we Fransiýanyň döwlet liderleri gizlin duşuşyk geçir ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 189 | Добавил: Haweran | Дата: 10.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Nobatguly Rejebow, Osman ÖDE

ŞAHYR NOBATGULY REJEBOW BILEN SÖHBETDEŞLIK

BIRINJI SÖHBET: «NAMAZLYGA BAŞ GOÝMANAM, NAMAZLYKDAN ZYÝADAM SEN!»

OSMAN ÖDE: — Ynsan oglundan sen nirede, kimiň maşgalasynda, haça ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 225 | Добавил: Haweran | Дата: 04.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Nobatguly Rejebow, Osman ÖDE

OKAMAK BAGTY

MYRATGELDI BERDIÝEW: — Türkmen halky ýagşy arzuw-umytlar bilen Täze, 2014-nji ýyly — Bedew ýylyny garşylady. Halkymyz bu garşylanan ýylyň tüýs çeper sözüň, edebiýatyň, sungat ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 97 | Добавил: Haweran | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Myratgeldi Berdiýew, Osman ÖDE

MIZAN TEREZINIŇ ÖLÇEGI

Çaý başynyň söhbedi

GULDURDY SÄHETDURDYÝEW. Sen menden giňişleýin interwýu aldyň. Ol meniň kyrk ýaşym mynasybetli Daşkent şäherinde çykan «Ahmyrym erti ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 141 | Добавил: Haweran | Дата: 31.08.2022 | Teswirler (0) | Теги: Guldurdy Sähetdurdyýew, Osman ÖDE

TÜRKMENISTANYÑ GAHRYMANY AKSOLTAN ATAÝEWA BILEN SÖHBETDEŞLIK

25-nji sentýabrda ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 121 | Добавил: Haweran | Дата: 23.08.2022 | Teswirler (0) | Теги: Aksoltan Ataýewa

TÜRKMENISTAN – ÝUNESKO: GIÑ GERIMLI HYZMATDAŞLYGYÑ ESASLARY

• “Meniň söhbetd ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 88 | Добавил: Haweran | Дата: 23.08.2022 | Teswirler (0) | Теги: Hatyja Döwletnazarowa