21:50

Syrdaş

SYRDAŞ

Gör-ha, ýene-de köňlüme
Duýgy doldy del-düregeý.
Ýetiş sen meniň dadyma,
Däli dünýäm düldüregeý.

Göwnüm al, köşeşdir meni,
Gel, yzyňa dolan-da, ýar!
Sen dönäý yzyňa, gowsy...
Ýyllary özüň tanaýaň,
Olar-a hiç dolanmaýar.

Gel!
Şu gün gel,
Senden başga
Em etjek ýok bu derdime.
Gursagyma ataş düşüp,
Kyrk kelleli aždarha deý
Salyplar aldym-berdime,
Ýürejigmi ýakyşyny
Göwnümiň ak guşa dönüp,
Ertir-agşam depäň üzre
Irmän, ganat kakyşyny...
Baryny gürrüň bereyin.
Şu gün gel,
Dolan yzyňa!
Diýme: "Soň bir gün baraýyn!"
Aýyplaşma gezek bermän
Sözlesem, sözüm kesmesem...
Ha bagtym,
Ha-da armanym,
Şu gün gel-de,
Soňra gaýdyp
Hiç haçan gelme, isleseň!

...Ýene ýola gözüm dikdim,
Isläp bir senden dalda, ýar!
Gel,
Şu gün gel, ýetiş dada!
Şu gün gelmeseň bolmaýar.

Kakamyrat REJEBOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 509 | Добавил: Мylayym | Теги: Kakamyrat Rejebow | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Сон весталки / Goşgular - 13.02.2023
Фаэтон / Goşgular - 13.02.2023
«Я сходил в стремнины горные…» / Goşgular - 07.02.2023
"Ýanwarda - gardan soñ durlanan asman..." / Goşgular - 12.02.2023
Тени А.С.Пушкина / Goşgular - 09.01.2023
Ot bilen oýun / Goşgular - 16.01.2023
«В минутном взрыве откровений…» / Goşgular - 03.02.2023
Послание П.Н.Каратееву / Goşgular - 11.02.2023
Песня / Goşgular - 08.02.2023
Goşgularym! / Goşgular - 06.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
1
1 Camilla  
280
Şu gün gel,ýetiş dada!
Şu gün gelmeseň bolmaýar.

respect

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]