1 2 3 ... 6 7 »
RUHY KESELHANA SALYNAN ZENANLAR

Şu aýallar hakda okanymda göwnüm göter ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 150 | Добавил: Gökböri | Дата: 21.05.2023 | Teswirler (3) | Теги: Hande Çaýyr

TRAMPYÑ YRAKLY AKLAWJYSY: ALINA HABBA

ABŞ-nyñ öñki prezidenti Donald Trampyñ go ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 76 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Jabbar Zeýdan

САМЫЕ КРАСИВЫЕ ПЕРВЫЕ ЛЕДИ МИРА

Эти женщины всегда выглядят идеально, ведь ка ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 73 | Добавил: Haweran | Дата: 30.04.2023 | Teswirler (2) | Теги: Raniýa al-Abdylla, Mähriban Alyýewa, Jesun Pema, Silwiýa Bongo Ondimba, Anhelika Riwera, Huliana Awada, Letisiýa Ortis, Melaniýa Tramp, Ýelena Zelenskaýa

GÜNBATAR AFRIKANYÑ ÖÑBAŞÇY MUSULMAN ZENANY: NANA ASMAU

Aýal-gyzlar jemgyýetde myna ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 53 | Добавил: Gökböri | Дата: 01.04.2023 | Teswirler (0) | Теги: Sare Şanly

SAÇLY DURSUNOWA

1993-nji ýylyň baharynda men il içinde Gulýa Amanowna diýlip tanal ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 192 | Добавил: Haweran | Дата: 14.02.2023 | Teswirler (1) | Теги: Allaýar Çüriýew

SAÇLY DURSUNOWA

Saçly Dursunowa 1918-nji ýylda dünýä inip, çagalygyndan ýetim galý ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 197 | Добавил: Bagabat | Дата: 22.12.2022 | Teswirler (2) | Теги: Züleýha Rahymowa

ARTYKGÜL TEKINSKAÝANY ÝATLAP

Ajaýyp durmuş ugrunda göreşenler, şu bagtly günleri ç ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 201 | Добавил: Haweran | Дата: 09.10.2022 | Teswirler (2) | Теги: Allaýar Çüriýew

ÖMÜR KYSSASY

85 ýaşly bu aýal uzak durmuş ýoluny geçdi. Ýigrimi bir ýaşyndaka ol Türkmenistana işe geldi. Bu şeýle bolupdy.
1925-nji ýyl. Moskwada Sowetleriň üçünji gurultaýy geçýä ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 109 | Добавил: Haweran | Дата: 05.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

TÜRKMEN DIPLOMAT ZENANY: AKSOLTAN ATAÝEWA

Dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilen ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 95 | Добавил: Haweran | Дата: 23.08.2022 | Teswirler (0) | Теги: Hatyja Döwletnazarowa

NINA ALEKSANDROWNA

Nina Aleksandrona Orazowa täsin ykbally adam diýilýänlerdendi. Ýöne onuň özi bu hakda kelam agyz söz açmandy. Onuň köp wagtlardan bäri Aşgabatda ýaşaýandygyny, keselben ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 97 | Добавил: Haweran | Дата: 06.08.2022 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

STAHANOWÇY NABAT GURBANOWA

Şu günler ýurdumyzda şahtaçy Alekseý Stahanowyň görkezen zähmet edermenliginiň 50 ýyllygy bellenip geçilýär. Onuň watançylyk başlangyjy ýurdumyzyň halk hojalygy ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 82 | Добавил: Haweran | Дата: 04.08.2022 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

• Açyşy ogurlanan astrofizik: Sesiliýa Helena Peýn-Gapoşkina

XX asyryñ başlarynda alymlar Günüñ agyr elementl ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 193 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.03.2022 | Teswirler (0) | Теги: Müžgan Halis

UGURLARYNYÑ ÖÑDEBARYJYLARYDY, ÝÖNE ÇEKEN ZÄHMETLERI "OGURLANDY", ÜSTÜNLIKLERINIÑ ÜSTI ÖRTÜLDI: ERKEKLERI TOZANYNA GARAN 12 ZENAN:
... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 248 | Добавил: Gökböri | Дата: 08.03.2022 | Teswirler (2) | Теги: Müžgan Halis

ZENAN ALYMLAR KYNÇYLYKLARA GARŞY GÖREŞIÑ SYRLARYNY GÜRRÜÑ BERDILER: KYNÇYLYKLARY NÄDIP ÜSTÜNLIGE ÖWÜRÝÄRLER?

Dürl ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 139 | Добавил: Gökböri | Дата: 08.03.2022 | Teswirler (0) | Теги: Esra Öz

IKI UKRAIN IMMIGRANT ZENANY

Bar şäheri häzirki Ukrainanyñ orta-günbatar sebitinde ýerleşen kiçijik şäher.
187 ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 181 | Добавил: Gökböri | Дата: 08.03.2022 | Teswirler (0) | Теги: Soner Ýalçyn

KALBY MÄHIR NURUNDAN DOLY ZENAN

Her bir maşgalada adat bolşy ýaly, körpe çaga her ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 220 | Добавил: kakajanbalkan1 | Дата: 06.03.2022 | Teswirler (1) | Теги: Kakajan Balkanow

OWAZASY FARAONLARY OZDURAN SES: ÜMMÜ GÜLSÜM

Ümmü Gülsüm diñe bir sungat işgäri däldi, ol syýasatdan bizar-peteñi çykan arap halklarynyñ wagtyny hoş geçirýän söýgüli tirýegidi. Ondan so ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 291 | Добавил: Gökböri | Дата: 28.12.2021 | Teswirler (5) | Теги: Mehmet Mazlum Çelik

ADY ÝATDAN ÇYKARYLAN ZENANLAR: FARHUNDA MALIKZADA

Farhunda Malikzada Owganystanyñ paýtagty Kabulda ýaşaýardy. ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 268 | Добавил: Haweran | Дата: 24.12.2021 | Teswirler (1) | Теги: Ebru Sert

1960-70-nji ÝYLLAR WE ANNASOLTAN

Altmyşynjy ýyllaryň onýyllygam, ýetmişinji ýyllaryň onýyllygam biziň edebiýatymyzda uly zehinleriň gelip goşulan döwri boldy. Şeýle zehinleriň birem, ömri ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 320 | Добавил: Jeksparro | Дата: 10.11.2021 | Teswirler (8) | Теги: Mämmetgurban Mämmetgurbanow

BIBI- BATYR TÜRKMEN ZENANY

Ir zamanlardan bäri gonamçylyklar atsyz ýa-da haýsydyr bir belli şahsyýet bilen bagly bolupdyr. Ýöne olara zenanyň adyny dakmak taryhda ​örän seýrek duş gelý ... Doly oka»

Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 391 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.09.2021 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly