Результаты 1-10 из 10 по запросу Çary Gurbangylyjow

ARAKHORUÑ AÝALYNYÑ ZEÝRENJI

Içip, çişip ýatyr günüñ howrundan,
Getire bilmedim ýar onda galdy.
Ikiýana urnup görýän jebrinden,
Gutara bilmedim ýar onda galdy.

Ýalbardym, ýakardym tursana diýip,
Zarynlap agladym saçymy ýaýyp,
Ahyr jeññelligiñ içinde goýup,
Getire bilmedim är onda galdy.

Iller-günler ýetiñ diýip kömege,
Batgalykdan süýräp eltdim gumaga,
Ýatyr dönüp misli gara çomaga,
Bulaşyp kirşe...
Täzelikler » Goşgular - 13.07.2021

MÜLKAMANYÑ KÖPRÜSI

Bir wagtlar Murgap jylawyn çeýnäp,
Baharda çyrpynyp, akardy gaýnap.

Käte sil gelerdi şeýle bir joşup,
Gaçy galdyrardy adamlar üýşüp.

Derýa eçilse-de suwun içmäge,
Köprüsi ýok iki ýana geçmäge.

Köpler geçip bilmän horluk çekerdi,
Hyrçyn dişläp iki ýana bakardy.

Mülkaman diýilýän akylly-dana,
Görüm-göreldeli ähli daýhana.

Nirä diýse bile gidäýjekleri,
Çagyryp d...
Täzelikler » Goşgular - 10.11.2019

ÇAÝYR

Gadymdan rowaýat bar eken şeýle:
Çaýyr şaýyn tutup çykypdyr seýle.

Ugrapdyr Garagum çölüne sary.
Ýok eken ýanynda oñ howandary.

Maksady basymrak baryp ýetmekdi.
Ak çägäñ üstünde mekan tutmakdy.

Köp düzlerden, köp gyrlardan ötüpdir,
Şol barşyna ýorunjalyga ýetipdir.

Mawy güli görküne görk goşýardy,
Kebelekler uçup gaýmalaşýardy.

Çaýyr muny görüp sowulyp birden,
- Salam - d...
Täzelikler » Goşgular - 02.11.2019

KELPEÑ ÝIGIT

Nakys gülküsin edip, barýan gyzy saklady,
"Pylan ýerde okýansyñ" diýen bolup çaklady,
Söýgi taryny orap, gitjek ýolun bekledi,
- Ýit, gümüñi çek! - diýip, gyz ony itekledi,
Oglan ýumrugyñ düwüp, çyzgaşdyrdy bilegin.

Ýüzi galyñ utançsyz, gören gyza söz gatyp,
Gyz sessiz geçiberse, başlaýar haýbat atyp,
"Habarlaşmak bolmazmy?" diýýär yzyndan ýetip,
Kebelek deý pyrlanyp, birden elinden tutup,
Eýdip-beýdip...
Täzelikler » Goşgular - 11.10.2019

KÜRRE BILEN DOST BOLAR

Dostum sada mylaýymdy,
Işne türgen hem gaýymdy.
Iýenimiz aýra gitmezdi,
Bir zat diýseñ, unutmazdy.

Ýylgyryp, boýnun ýaplardy,
Mähirli gülüp geplärdi.
Birden uly işe geçdi,
Ýuwaş-ýuwaş ara açdy.

Beýgeldikçe wezipesi,
Has nazymly çykdy sesi,
Ýüzün barha göge tutdy,
Salam bermänem unutdy.

Bir gün irden öýe gelip,
Şorta sözler tapýar gülüp.
Towlaşdyr...
Täzelikler » Goşgular - 01.10.2019

LENIN KANALY

Sapar agañ ýaşy segseni ýygryp,
Görüpdir durmuşyñ ençe güzerin.
Agtyk-çowluklaryn daşyna egrip,
Her birine salyp otyr nazaryn.

Çuw-ak sakal, nurly ýüzi gülüp dur,
Ol bagtly garry, gaýy-gamy ýok.
Hojalykda islän zady bolup dur,
Içersinde hiç bir zatdan kemi ýok.

Ýorgany sap ýürek, düşegi haly,
Kemi ýokdy bag-bakjaly saýadan.
Bardy howlusynda her dürli maly,
Durmuşyny zähmet bilen baý...
Täzelikler » Poemalar - 28.09.2019

SÖM-SÖMÜÑ

Onda-munda işleýärin diýse-de,
Ýokdur asyl belli käri söm-sömüñ.
Täze işe başlaýaryn diýse-de,
Ýalandyr sözüniñ bary söm-sömüñ.

Işlemeli bolsa gaçar zyp berip,
Hikir-hikir güler otyr lepberip,
Ara bozar, her kime bir gep berip,
Bolmaz belli dosty-ýary söm-sömüñ.

Bar zada eýedir bolsady ekip,
Ketje gürrüñ tapar içiñi ýakyp,
Aýalynyñ gazanjyna göz dikip,
Kölge söýüp ýatmak käri söm-sömüñ...
Täzelikler » Goşgular - 24.09.2019

JAÝTYGÜL

Öñki gudasynam halys çökerip,
Towuk üten ýaly ütdi Jaýtygül.
Ikinji gyzynam arşa çykaryp,
Ýetjek maksadyna ýetdi Jaýtygül.

Düwünçekden doly jaýyñ tekjesi,
Keýpi kökje, ýeñil gopýar ökjesi
Köpelmeli diýip, gyzyñ bukjasy,
Jaýtaryp, bazara gitdi Jaýtygül.

"Hany-entek üzüm bişip süýjesin,
Pagtaçylar goý, sanasyn jüýjesin,
Guda boljak adam özün tijesin."
Diýip, kän pikirler etdi Jaýtygül. ...
Täzelikler » Goşgular - 23.09.2019

"HARMANDÄLI"

Ýalta aýal bardy, özem şermende,
Görmersiñ otagda, pagta harmanda.

Bolan bolup özi ýalandan hassa,
Ýüzün, gözün çytýar çekýän dek gussa:

Halymsyran bolup äriniñ ýanna,
Ýaranyp bilmedik bolup, ol janna.

- Bat keselim basmarlaýar gün-günden,
Añsat aýrhak däl şu bela menden -

Diýip, per ýassyga berip tirsegin,
- Sanjymam bar - diýip, tutup gursagyn,

Uzyn-uzyn gägirýär-de ger...
Täzelikler » Goşgular - 15.09.2019

KEMINE

Kalbynda bezäp adyñy,
Toý tutýar iller, Kemine.
Ýaýradyp şan-şöhratyñy,
Wasp edýär diller, Kemine.

Durmuş girdabyna düşdüñ,
Döwür kapas, sen bir guşduñ,
Ýoksuzlykdan ýanyp-bişdiñ,
Agyrdy hallar, Kemine.

Pirleri çürkäp diliñde,
Taýyndy galam eliñde.
Tebsiräp gezen çölüñde
Akdyrýas siller, Kemine.

Nesilleriñ azat gezýär,
Şägirtleriñ şygyr düzýär,
Señ heýkeliñ daşy...
Täzelikler » Goşgular - 08.09.2019