Результаты 1-8 из 8 по запросу Şeýdaýy

TOBA KYLMASDAN BURUN

Akyl erseñ eý byradar ýygla, gülmesden burun,
Sal özüñni dogry ýolga, toba kylmasdan burun.

Geç bu kesbi-käriden, çyk bu jahan bazarydan,
Derdiñiñ dermanyn al, dellal bilmezden burun.

Wehmi-usýan birle bol, pikr et, puşeýman birle bol,
Tañla binafyg nedamet wagty gelmesden burun.

Bir mynasyp ýer seni, bagryga basyp iýr seni,
Iý gamyñny, ýer bile ýegsan bolmasdan burun.

Ur nedem daşyg...
Täzelikler » Goşgular - 29.04.2022

AHYRZAMAN

Niçe iş eý, gapyl-a, geldi kyýamatdan nyşan,
Ruzu-şep zalymaryñdyr içgeni göýä ki gan,
Hiç pukara halyny sormaz adalat birle han,
Harsydünýäge uýup, ýagşylar olmuşlar ýaman,
Eý ýaranlar, bes niçik kim bolmasyn ahyrzaman.

Zalymy-süýthorlary bolmuş Hudadan bihabar,
Pany dünýäni baka diýip, ýygnaýurlar simu-zer,
Pasyky-murdarlary mesjit sary kylmaz güzer,
Eýlemez alymga yzzat hem şerigatga nazar,
Eý ýaranlar...
Täzelikler » Goşgular - 24.04.2019

TÜRKMENIÑ AHWALY

Ýandakdan pes dagdan belent,
Boldy türkmeniň ahwaly.
Aýak astynda oba-kent,
Öldi türkmeniň düyp ýoly.

Eý ýumrulmyş köne dünýä,
Kimler saňa boldy eýe,
Geçen günüm diýe-diýe,
Aglamak türkmeniň haly.

Bir sallançak dokuz oglan,
Mündi, düşdi, geçdi döwran,
Köne dünýä soňy weýran,
Çyna meňzär mekri-aly.

Kyrk şäherden hyraç aldy,
Oguz ili äleme doldy,
Çoh döwran geldi, sowuldy,
Ha...

Täzelikler » Goşgular - 23.04.2019

SAÝRAN TILLERIM

Arap, Ajam her bir zada goşuldy,
Sanly düzgün bilen saýran tillerim.
Kem-kem özün çekip ýoga daşyldy,
Indi din öýunde haýran tillerim.

Biri bar diýr, nämedigin bilenok,
Bagt uklap köňül çagyň bolanok,
Ýalbarýarys, bize görnüp gelenok,
Biri bar salgymna ýortan tillerim.

Hiç milletin gulagyna ýokanok,
Dogry diýsem zamanama ýakanok,
Kemin ýazsam, doly many çykanok,
Güň bolupdyr şindi saýran tillerim....

Täzelikler » Goşgular - 23.04.2019

HÖWWEZ-HUTDYNY

Aşyk Myrat müşgil sorag ýazypdyr,
Bilmeýärin ebjet, höwwez-hutdyny;
Sen maña deginip, päliñ azypdyr,
Nesip etsin, örän ýagşy tut dini.

Saña öwredýän ussadyñ düşünmez,
Diýdik sözlerine özi ynanmaz,
Sözüm gün ýalydyr, zatdan ýaşynmaz,
Her ebleh adamdan edermi syny.

Oguz nesli altmyş lakam, agzybir,
Bir ölçegde inçe, ýogyn sözi bir,
Men degmesem sen ýoluña geziber,
Iliñ azgyn diýip e...
Täzelikler » Goşgular - 23.04.2019

GÖZEL ÝIGRIM BÄŞ

■ Köne türkmen elipbiýi we Şeýdaýy

Köne döwürde türkmenleriñ öz elipbiýi bolupdyr. Ol elipbiý tä XVIII asyra çenli kem-käsleýin bolsa-da, ulanylypdyr. Soñra arap elipbiýiniñ we musulman dininiñ zor salmagy bilen biziñ milli elipbiýimiz ýitip gidipdir. Bu elipbiýde ýazlan kitaplar-da ýok edilipdir. Türkmen edebiýatynda aýratyn orun tutýan klassyk şahyrymyz Şeýdaýynyñ (1730-1800) ”Gözel ýigrim bäş”atly  gussaly şygry türkmenleriñ öz milli&n...

Täzelikler » Goşgular - 23.04.2019

BETKÄRLER

Bes biliñ, bu dem ganymatdyr bize, eý ýarlar,
Bamuhapbet bolgaly, şirin suhan güftarlar,
Bilbili eýlär höwes her dem güli-gülzarlar,
Hajaty bilbil imes gül degresinde harlar,
Niku-bet neýdir, ne bilsin biakyl betkärler.

Sebze gül gadryn baharu, bahr gadryn ber biler,
Harsydünýä gadryny serkeşte söwdager biler,
Lagly-ýakutu, Ýemen daşyn bahaýy-zer biler,
Her kişi kän istese, ol gymmaty-göwher biler,
Nuku-bet neýdir, ne b...

Täzelikler » Goşgular - 23.04.2019

SOPULAR

Üşbu eýýam içde ýokda ibar bolgan sopular,
Sopulykny terk edip, näkar bolgan sopular,
Dinni sust eýläp, ýamanga ýar bolgan sopular,
Bimaza, bigaýratu-biar bolgan sopular,
Lukmaýy-başübhe iýp, betkär bolgan sopular.[1]

Nefs üçin dyman ýügürip, gije-gündiz, mahu-sal,
Çün talap eýläp jahanda ýygşyrarlar munça mal,
Saýlamazlar lukmanyñ kaýsy haram, kaýsy halal,
Sorsa bilmezler nedir kim ylmy-kalu, ylmy-hal,
Iýg...
Täzelikler » Goşgular - 21.04.2019