Результаты 1-20 из 32 по запросу Şyhymyrat Abdyllaýew

DAÝHANYÑ GUWANJY

Al-asmanda gaýyp ýören guşlaryň
Ýere düşýän kölgesinde saýalap,
Daýhan kişi dowam edýär işini,
Haşal otlaň tohum-tijin "zaýalap".

Ýere damyp duran alyn derinden
Goşant goşýar bol hasylyň suwuna.
Ekinçilik sagatsaýyn boý alýar
Burgy berip murtlarynyň towuna.

Daýhanyň zähmeti, aýdaly, zamça
Reňkin saraldyp, ysyn kükedýär.
Töweregi gaplap alan hoşroý ys
Özi bilen işdäleri dok edýär...
Täzelikler » Goşgular - 14.04.2023

MANZARA

Çalaja tisginip oýansaň säher
Ýaprakdan syrylýan damjaň sesine.
Köňülde çyrpynyp müň dürli heser,
Dyrmaşar höwesiň çür depesine.

Günüň çykjak ýeri gyzaryp çala,
Golaý geler ak säheriň serhedi.
Älem ýüzi bara-bara agarar,
(Gudrat şu pursaty baky bersedi!).

Guşlar şadyýana saýraşyp başlar,
Owazy çesmedir-ýürege ýeter.
Tikejiň yzy dek sansyz ýyldyzlar
Asman gümmezine siňerde gider.
...
Täzelikler » Goşgular - 02.04.2023

ARZUW

Şeýda duýgulara erkini bermän,
Akyl öz ýerinde hereket etse,
Paýhasyň donuny ýelbegeý alyp,
Dana pikirleriň çuňlugna gitse,

Ynsanyň gül ömri reje bilen
Uzalyp giderdi geljege sary.
Ahmyrly puşmanlaň urbasy ýitip,
Joşgun saz ederdi ýüregiň tary.

Ýaýdanma bolmazdy ynsan kalbynda,
Tap bilen akardy ynsap derýasy.
Gam-gussa sokulup ýedi gat ýere,
Bolmazdy ömürleň zaýa-yrýasy.

Bir g...
Täzelikler » Goşgular - 17.02.2022

GÖWÜN

Eý, göwün, göwün
Sen neneňsi zat?
Şeýle bir näzik
Döredilipsiň,
Ýaradylypsyň
Ynsana her bap.

Ýyly söze sen
Joşuberýärsiň.
Derýa mysaly
Da:şyberýärsiň.
Agyr ýollardan
Aşyberýärsiň.

Ýakymsyz söze
Çökýärsiň aşak.
Oturjak ýerňe
Tikenek düşäp,

Sen neneňsi zat,
Neneňsi zat sen?
Belli çäk ýokmy,
Şuny bir aýt sen!

Şyhymyrat...
Täzelikler » Goşgular - 27.01.2022

GUTLAG

Gadyrdan dostlar, doganlar, uýalar!
Aralykda sanly sagatlyk pursat galan Täze ýyl Aýaz babanyň şekilinde gapynyň eltutaryna gol uzatmaga taýynlanyp dur.
Onuň horjunynyň gözlerini ýarara getirip, parahatçylyk, saglyk, yrsgallylyk, agzybirlik, abadançylyk, bolçulyk, şowlulyk,
wagtyhoşluk... simwollary çogup çykyp dur.
Ony gözlerimiz görsün, göwnümiz duýsun, ýüregimiz syzsyn.
Törümizde mesgen eýlesin.
Saýlasyn ykbal ajap alamatlarda bizi...
Täzelikler » Gutlaglar - 31.12.2021

HYÝAL

Hyýala berildi ýetginjek ýigit,
Arzuw hem goşulup gitdi hyýala.
Başyny ýassyga goýan mahaly
Ýüwrük pikir duş gelmedi zowala.

Saýlady gyzlaryň gowdan~gowsyny,
Bir ajap gözele syn etdi durdy.
Nazaryn aýyryp bilmedi ondan,
Gyzyň mährin öz mährine ýugurdy.

Mylly Täçmyradyň sazyn berip dur
Sary radio elýeterinde.
Hyýal bolsa iň ýokary perdeden
Kuwwat alýar, belki, gerek ýerinde.

Go...
Täzelikler » Goşgular - 27.12.2021

NAMYSYÑ DEREJESI

Sada ýigit ynanypdy "dost" diýip,
Bilmän ynam-ygtykatyň çägini.
"Dost" diýilýän bet niýete has uýup,
Duzun iýip, azdyrypdy gäbini.

Onuň maşgalasyn alyp nazara,
Gözlerini çarhlap, ogryn bakýardy.
(Galam titireýär yzyn ýazara),
Bolşy gelne günbe-günden ýakýardy.

...Gyzgyn posalaryň haram lezzeti
Ikisiniň ygtyýaryn alypdy.
Işikde duranyň köňül ezýeti
Ynamyn ýer bilen ýegsan kylypdy...
Täzelikler » Goşgular - 05.05.2021

MAŞGALA TRAGEDIÝASY

Eşidenden gören ýaman,
Çykýan zaryn heň bolanda.
Göýä tene çümen tiken,
Örän howply çuň bolanda.

Ýer tutmasa ataň sözi,
Mydam aşak bolar ýüzi,
Hormatlamaz ogul-gyzy
Hal-ahwaly teň bolanda.

Üzmek aňsat köňül tarny,
Ýaman söz göýäki ýargy.
Heý-de, agzybirlik bormy
Maşgalada jeň bolanda?!

Arada ene kösener,
Onuňam haly peseler,
Duşmanlar gülüp, eseler,
Ýyrtyk...

Täzelikler » Goşgular - 01.07.2020

PERZENT WE BAGT

Perzent dünýä indi bir sähetli gün,
Ata-enäñ guwanjy sepleşdi gitdi.
Ene indi bagty gelen gelindi,
Ata indi bagty gelen ýigitdi.

Ozalky mähirler has goýalyşdy,
Är-aýal bir-birne içgin boluşdy.
Iýilýän naharlañ tagamy artdy,
Gözler söýgi bilen mähir alyşdy.

Arlyklar ýuwulup, serildi güne,
Şöhle sypalady olañ ýüzüni.
Gundag bagy öwrüldi-de kemende,
Halka bolup, dañdy bagtyñ özüni.

...

Täzelikler » Goşgular - 24.06.2020

YNSAP

Eý, beýik ynsap,
Nirelerde sen?
Eýle ruhum sap,
Goýma derde, sen!

Aç, sen, kalbymy,
Nazar et töre.
Işleriň kyny
Dökülsin ýere.

Sepilsin ýüzme
Ak garyň suwy.
Yhlasly gözle,
Gowydan gowy.

Çyk sen hyrydar
Ynsabym, maňa.
Bolgun hemra-ýar
Günsaýyn maňa.

Ynsap, eý, ynsap,
Nazardan salma.
Eýle süňňüm sap,
Höküm et kalba.
...
Täzelikler » Goşgular - 28.01.2020

SÖZ BILÄNI

Barmy kemally kemligiň
Wasp edere söz biläni?
Ol tassyk eder kimligiň,
Ömür ýolyň düz biläni.

Yňdarma ulus jemagat
Bolmaz ruhy salamat,
Akyl atly ýagşy alamat
Alys gider bez biläni.

Ýakasy gaýyşly bende
Haýbatly ädim ädende,
Göwre dur, göwun gezende,
Göz baglaýjy toz biläni.

Pully kişiler oýun eder,
Gar bile gazan gaýnadar,
Gözu-gaşyny oýnadar
Agtyk deňi gyz biläni...

Täzelikler » Goşgular - 12.01.2020

"DYMASYÑ GELÝÄR"

Şu "kitapçy" saýtynda Gumlygelin agzanyñ, ýagny Gyzylgül Annagylyjowanyñ "Dymasyň gelýär" atly goşgusy ýerleşdirilipdir. Şygyr durmuş häsiýetine baglylykda yrga göwünli adamyň kalbynda berç baglap ýatan bimany nogsanyň ýangynly gürrüňini janyagyrmak bilen ahmyrly beýan edýär. Eýsem her hili nädürsliklere dymmak adamyň adamçylyk mertebesine şikes ýetirmeýärmi!? Elbetde ýetirýär. Ýagşy zada-da dymmak, ýaman närsä-de ýagşy-ýam...

Täzelikler » Edebi tankyt - 10.01.2020

DAŇ ÝYLDYZY

(Poemanyň sýužetine 19-njy we 20-nji asyryň sepgidinde bolan pajygaly bir waka esas edilip alyndy)

Gözel ýazy ýitirip,
Ganat gerip her ýanda,
Ýas eşikli gargalar
Uçup ýörler asmanda.

Olaryň zaryn çykýan
Sesleri misli matam.
Nä günler ötdi başdan
Gowgaly türkmen atam!

Galagoply çal zemin
Gandy çaýkanyp ýatan.
Şaldan geýdi der döken,
Ýüpekden geýdi ýatan.

...
Täzelikler » Poemalar - 10.12.2019

DERÝA BOÝUNDA

Dünýäniñ bar gözelligin özünde
Jemlän gyz derýanyñ boýuna çykdy.
Derýa bolan guwanjy bar gözünde,
Durup, tolkunlara nazaryn dikdi.

Gyzy gören derýa kükredi batly,
Dälilik bar her tolkunyñ urşunda.
Çyrpynyp akyşy örän haýbatly,
Belki, "Jeýhun" ady galandyr şonda.

Derýañ möwç urmagnyñ sebäbin duýup,
Gyz usullyk bilen aşak oturdy.
Köwşüni çykaryp, kenarda goýup,
Mele suwa aýaklaryn bat...

Täzelikler » Goşgular - 04.04.2019

DURMUŞ ÝOLUNDA

Ýüz arzuwa bent eýleýip başymy,
Alyp ýene müň gussany egnime,
Gidip barýan mytdyl-mytdyl ýol ýöräp,
Ýol üstünde kä säginip eglene.

Ýolum ybaratdyr akyn-çukundan,
Tekiz ýol hem duşýar, dowamsyz örän.
Gidip barýan, gidip barýan mytdyldap,
Ýoluň ýagdaýyna - hiline görä.

Aýaklam ädilip baranok giňden,
Parh etmeýän ýaly ýoluň daşlygy.
Bir menzilde dynç alýaryn baş goýup,
Gapdalymda söýäp agyr goş...

Täzelikler » Goşgular - 28.03.2019

AK NIÝET

Köňül içre aý dogup, ýalkym salsa göwnüňe,
Haýyr donly pikirler görer ýoda-ýoluny.
Hoşniýetli oýlaryň eger gelse amagy,
Seniň aýaň içine döker bary-ýoguny.

Beleň alyp sen ondan,galkyndyryp ruhuňy,
Nazaryňy dikersiň asman giňişligine.
Görersiň ak bulutlaň gökde gaýyp ýörşuni,
Synlap duran gornüşiň dartarsyň öz demiňe.

Ýaradanyň ak niýetden döreden ak niýetin,
Ekiz-ekizden dogrup köpelmegin islärsiň.
Ak b...

Täzelikler » Goşgular - 25.03.2019

ÝETIMLIK

Ata gitdi, ene gitdi dünýäden,
Ogullarna gözýaşlaryn dökdürip.
Ýetimler yzynda delminip galdy,
Görenleri tomaşagär bakdyryp.

Durmuşyň ajysy-ýiti neşderi
Geçe-geçe synasyndan-teninden,
Ýykylyp-sürüşip adam boldular,
Aslyşyp gitdiler Wagtyň synyndan.

Ýaşlykda geleňsiz-gyýa sereden
Ykbal indi dogry bakdy olara.
Ýetimler bir-birin söýäp ulaldy,
Öýli-işikli bolup gitdi ileri.

Indi gep çekm...

Täzelikler » Goşgular - 18.11.2018

Söz ussady, şahyr Oguljemal Çaryýewa bagyşlanýar.

Barýansyň dykgatly düşüp yzyna,
Kökene baglanan setir-sözleriň.
Manynyň içinden many saýgaryp,
Pikir çeşmesine dikýäň gözleriň.

Esas edip ynsanýetiň ruhun,
Birikdirýär şahyr zemin-asmany.
Ýaşyl reňk bilen siňňin bezeýär
Kalbyňda saralan bagy-bossany.

Nurana säheriň çygly howasy
Setirleriň arasyna ýaýrandyr.
Bentlere daýanyp,ünse söýenip
Okaýan ma...
Täzelikler » Goşgular - 18.11.2018

Gözler baglanmasyn gara tünlere,
Ýol tapmaýyn oturmaly bolmasyn.
Ak pullary sowup erbet günlere,
Ýowuz ýumşy bitirmeli bolmasyn.

Aram bolsun her kişiniñ janynda,
Ynsaby garylyp aksyn ganynda,
Töhmet belasynyñ gara donunda
Ynsan ömrün ötürmeli bolmasyn.

Habarly bol herki işde çeniñden,
Ozup geçme öz yrsgalyñ deñinden.
Kanagat lukmany geler emiñden,
Şypa wagtyn ötürmeli bolmasyn.

Ynsanyñ döreýşi ö...
Täzelikler » Goşgular - 03.11.2018

Gara ýolly ( Şyhmyrat Abdyllaýew):

Joýanyñ çetine çyzyk çekiler,
Tohum taşlap hatar-hatar ekiler,
Boý ýetirse guwanç bilen bakylar,
Şahyr, bu ekine näme diýiler?

Daýhan ýigit ( Mustapa Welläýew):

Joýanyñ çetine çyzyk çekilen,
Tohum oklap hatar edip, ekilen,
Boýy ýetse guwanç bilen bakylan,
Agam, bu ekine mekge diýerler.

Gara ýolly:

Reñki, dänesi tüpeñ seçmesi,
Gyşyñ naharydyr, agyr b...
Täzelikler » Goşgular - 24.09.2018


1 2 »