Результаты 1-8 из 8 по запросу Aýşat Hojamuhammedowa

GEŇ ZAT

Gürrüňlerden uzak, gohlardan daşda,
Saňa gowuşdyrjak menziller başga,
Bu sada ýüregim düşäýipdir yşga,
Geň zat.

...Giçlik. Howlymyzyň armytly bagy,
Gije. Ýüze sylyp asmanda Aýy,
Yşk, pursat, arzuw... bularyň bary,
Geň zat.

Tekepbir ýüregmiň çözlüpdir buzy,
Ylgaberdi diýip: “Hezillik niri?”,
...Ýada düşýär düýnki goşgymyň yzy,
Geň zat.

Şol bir zat, şol bir heň, şol aýdym diým...
Täzelikler » Goşgular - 28.10.2021

ÝAT BOLUP BARÝAŇ

Sensiz gün däl, sagat geçmejek ýaly,
Ýagyşlar monjugyn seçmejek ýaly,
Entek ýarym mindem geçenok häli,
...Ýat bolup barýaň.

Besdir, soramaryn öten-geçenden,
Barybir gaýdyp dur ykbal kejimden,
Öz ýanymdan kän diýipdim içimden:
...”Ýat bolup barýaň”.

Wagt geçer, bu ýapraklar saralar,
Gursakdaky kinäm haçan azalar,
Ýogsa kän bir uzagam däl aralar,
...Ýat bolup barýaň.

...
Täzelikler » Goşgular - 04.05.2021

AÝLYK ALDYM

Aýlyk aldym.
Eýýäm “ýeri gazylgy”
Almaly zatlarym köpelip barýar.
(Öň-ä oňbam ýördüm) ýöne hut bu gün,
Gapjygym dolduryp uly bazara
Ýüregim suwlyja eselip barýan.

Ownuk-uşak zada harjan pullarym,
Hasabam edemok, nädeýin beýdip.
Barybir öz gerek zadym alýan-a,
Sowup ýörün her aý aýlygym şeýdip.

Ine, onsoň goşa gözli şkafym,
Köwüşdir, köýnekden doldular üýşüp.
Meni boýdan başa ü...
Täzelikler » Goşgular - 30.04.2021

KIM AÝTDY?

Kim aýtdy?
Ýöne çynyňy aýt.
Eşitmeseň, sen nirden biljek.
Öň-ä beýdip ýöreňokdyň,
Gürläňokdyň, güleňokdyň.
A men hondan bärsisiräp,
Öýdüp ýördüm bileňoksyň.

Neneň aýp, görsem gaçýan.
Neneň gülki, ýüzüm bukýan.
Bir bilýänje joramdy-da,
Şol aýdandyr saňa hökman.

Syr aýdara adam ýog-ow,
Müň ökünýän dilim çeýnäp.
Içimde-hä galmaz meňem,
Di:rin entek çemin peýläp.
...
Täzelikler » Goşgular - 29.04.2021

BER YZYNA

Töle.
Gaýdyp ber hemmesin.
Sensiz günüm, sensizligim,
Takatym, pikirsiz beýnim...
Indiden soň kynam bolsa,
Maňa gaýdyp ber yzyna
Ýogsa
Çydamok bu aladalaň
Girdabynda sana döndüm.
Artyk sözem gürlemedik
Düşündirşsiz, sessiz-üýnsiz
Bu söýgiden
Senem dändiň, menem dändim.

Ne men saňa bardyr öýdýän,
A sen menden ýetmiş esse.
Ýollaryňda badak bolup,
Günäleriň ah...
Täzelikler » Goşgular - 29.04.2021

ARZUW

Köremesin ody gözleň,
Ýaşa, goý, ýazlara meňzäp.
Bilemok men direlişden
Seni gaýry zada deňäp.

Öwrenip bor ýana-ýana,
Agyr ýollaň külpetini.
Taplasa-da, ana, şony
Islämok men saňa weli.

Binesip galma gülküden
Gerek ol ömrüň ötinçä.
Çüwmän biler mydam seňki,
Bagtly ýaşa göreşinçäň.

Hä, onsoňam ýene bir zat:
Belent bolsun hergiz başyň.
Müň säherli, müň gijeli
...
Täzelikler » Goşgular - 27.11.2019

MEÑ ÝALÑYZ DÜNÝÄMDEN HABAR TUT KÄTE...

Meñ ýalñyz dünýämden habat tut käte,
Gyzyklan. Sorap dur, ahwalym neneñ.
Bilýärmiñ kanagat tapyp baramok,
Salamly hat baryn ýollanyñ bilen.

Maña özüñ, özüñ elin salam aýt,
Gysganma. (Wah mende näme göwün bar)
"Habar tutyp dur-la hälimi-şindi"
Illeñ ÿanynda
disip, bar-a meniñ käte öwünmäm.

Gomparmalarymy puç etme, senem,
Utanaryn-a ýalançylygym çyksa.
Mahal-...
Täzelikler » Goşgular - 29.03.2019

BILEÑOK

Sen bileñok
Men nirede otyryn,
Kimler bilen ÿûzleśip dur gôzlerim.
Hany, bor-la gij-ä indi barybir,
Zeruram dál bu zatlary bilmegiñ.

Sen bileñok
Haÿsy ÿoldan ÿôreÿan,
Oýumda-kûÿûmde näme ôwûsÿár.
Dûśûnemok ôz-ôzûme kâteler,
Hiç zat ÿok ÿerinden ÿûregim gysÿar.

Sen bileñok,
Hiç bileñok nämûçin,
Gôreñogam geçip gitsem deñiñden.
Perwaÿsyzlyklarym hem dymmaklygym,
Diñe ş...
Täzelikler » Goşgular - 24.07.2018