Результаты 1-15 из 15 по запросу Aşyrpur Meredow

MÄTÄJI WE "RUZNAMAÝY-MAWERAÝY-BAHRY-HAZAR" GAZETI

XIX asyr türkmen poeziýasynyň görnükli wekili Annagylyç Mätäjiniň edebi mirasy esasan Sowet häkimiýetiniň ýyllary içinde toplanyp, neşir edilmäge başlanan bolsa-da, onuň käbir şygyrlary Oktýabr rewolýusiýasyndan öň hem metbugat sahypalarynda peýda bolupdyr.
Mätäjiniň käbir goşgulary barada ilkinji gezek akademik A.N.Samoýlowiç "Rus arheologik jemgyýetiniň Gündogar bölüminiň ýazgylarynda" (XIX tom) gysgaça maglumat beripdir. Şe...

EŞEGIÑ KITAP OKAÝŞY

Bir adam Kufe şäheriniñ häkimine bir owadan eşek sowgat eltip beren. Şonda meýlisde oturan adamlar şol eşegi taryplap başlaýarlar. Oturanlaryñ biri oýun-maza salyp: "Men şu owadan eşege hat okamagy öwretmäge taýyn" diýýär.
Häkim bu sözi eşidip, juda gahary gelýär we şol adama ýüzlenip:
- Şeýle sözi aýdýan bolsañ, şonuñ hötdesinden gelmeli bolarsyñ. Eger hötde gelmeseñ, saña ölüm jezasyny bererin. Eger-de şu eşege hat okamagy öwretseñ saña...


LUTUÑ ŞÄHERI

Magtymgulynyñ eserlerini her gezek okanyñda, bir täze zadyñ üstünden barýarsyñ. Beýik şahyryñ ulanan köp sözleriniñ, ýatlan taryhy, legendar, dini şahsyýetleriniñ hem-de göterýän geografik atlarynyñ añyrsynda uly maglumatlar ýatyr. Şol zatlar bilen Magtymgulynyñ dürli çeşmeler arkaly doly tanyş bolandygyny baý döredijiligi aýdyñ subut edýär. Emma şygyrda az söz bilen...

▶ NEDIRIŇ OÝNY

Günlerde bir gün Nedir keýpsiz halda Mürze Mihdi han bilen köşgüň basgançagyndan ýokary çykyp barşyna, oňa şeýle ýüzlenýär:
«Näme etseň et-de, meni güldür, eger gülkim tutmasa, seni ölüme buýraryn!».
Mürze Mihdi han hernäçe gülküli sözler aýdyp, Nediri güldürjek bolsa-da, başa barmaýar, şa asla gülmeýär. Basgançagyň ahyrky iki pellesi galanda, Mürze Mihdi han öz ýanyndan pyşyrdap, bir zatlar aýdýar, ony bolsa Nedir eşidýär. Mürze Mihdi: «Eý alla, men näm...

NEDIR ŞA HAKYNDA ROWAÝATLAR

▶ ŞALARYŇ KELAMY – KELAMLARYŇ ŞASYDYR

Älemde ýaşaýan hemme adamlara mälim we äşgärdir: «Hemmäňiz çopansyňyz we her biriňiz raýatlaryň ýaşaýşyna jogapkärsiňiz!» diýen sözleriň mazmunyna lakyklykda beýik ýaradanyň merhemet saýasynda serwerlik –ýolbaşçylyk derejesini tapan biziň ýaly pespäl bendeleriň bolmagy hor-homsulara we aýak astyna atylanlara kömek bermeklik we olaryň gam-gussasyny paýlaşmaklyk üçindir.
(Nedir şanyň permanla...

NEDIRIÑ OSMANLY PATYŞASY BILEN ŞAHYRANA URŞY

Rowaýata görä, osmanly türkmen patyşasy Nedire bir hat iberip, şonda aşakdaky beýtleri ýazyp iberipdir:

Goşunmyñ sanyny sen biler bolsañ,
Seret ýyldyzlara, sen görer bolsañ.

Osman nesli eger göterse meni,
Pereñ penjesinden gutarsa meni,

Şeýle bir uraryn agyr gürz bilen,
Birbaş gidersiñ sen tä Mazenderan.


Nedir şa osmanly patyşasynyñ bu hatyna jogap hökmünde aş...
Täzelikler » Goşgular - 30.11.2019

"PYGAMBERIÑ ÖZI GELIP, ÖWÜT BERSE..."

Bir gün Harunerreşit Bohluldan:
- Meniñ ahyretimi nähili görýärsiñ? - diýip soraýar. Bohlul:
- Kyýamatda öz ornuñy şundan bilersiñ diýip, Gurhandan aşaky aýary okaýar: "Innel-ebrare lefi: na'y:min. We innel-fujja-re lefi: jahy:m"(82-nji süre, 13-14-nji aýatlar) ("Her halda ýagşy adamlar nygmatdadyrlar we pyssy-pyjurlyk edýänler jähennemde"). Harun:
- Onda meniñ Hudaýyñ Resuly bilen garyndaşlygym nähili ...

BOHLUL BILEN ABU HANYFANYÑ DAWASY

Bir gün beýik ymam we alym Abu Hanyfa medresede oglan okadyp oturan eken. Bohlul-da bir çetse oturyp, onuñ sapagyny diñleýär eken. Abu Hanyfa sapagyñ dowamynda: "Ymam Japar Sadygyñ* aýdan üç zady bar, men şolar bilen ylalaşmaýaryn" diýýär. Ol üç zat aşakdakylardan ybarat:
Birinjisi: Ol şeýle diýýär: "Şeýtan dowzahyñ odundan azap çeker". Emma şeýtanyñ özi otdan ýaradylan ahyryn! Şeýle bolaa ot nädip oña azap bersin?! Bir jyns öz jynsyndan ezýe...

"SENIÑ ÜÇIN IÑ GOWY ZAT - IÝMEK WE IÝENIÑI ÇYKARMAK..."

Günlerde bir gün Bohlul Harunerreşit halyfyñ ýanyna barýar. Şonda Harun:
- Eý Bohlul, dünýäde hemme nygmatlardan oña nygmat näme? - diýip soraýar. Bohlul:
- Seniñ üçin iñ oñat nygmat iýmek we iýeniñi çykarmak - meýdana gitmekdir we dine ynanýan dindar adamlar üçin bolsa, Hudaýa ybadat etmekdir - diýip jogap berýär.
Bohlulyñ bu sözüne Harunyñ gahary gelip, öz jellady Mesrura ony türmä salmagy we el-aýagyny k...

BOHLUL BILEN JÜNEÝDIÑ DUŞUŞYGY

Bir gün şeýh Jüneýit Bagdady* gezelenç üçin Bagdat şäherinden daşary çykýar. Onuñ müritleri-de ýany bilen gidýärler. Şeýh gidip barşyna, müritlerden Bohlul hakda soraýar. Müritleri:
- Ol bir diwana adam, ony näme etjek - diýýärler. Şeýh:
- Ony tapyp getiriñ, meniñ ol bilen işim bar - diýýär. Müritler agtaryp, çölüñ içinden Bohluly tapýarlar we şeýhi onuñ ýanyna eltýärler.
Haçan-da, şeýh onuñ ýanyna baranda, görse, Bohlul bir kerpij...

HUDAÝYÑ TAÝAGYNYÑ SESI ÝOKDUR

Abbasylar dinastiýasynyñ taryhyny ýazan bir taryhçy şeýle ýazýar:
Abbasy halyfy Hady* öz köşgüniñ eýwanynda bir topar ýakyn adamlary we sazanda-bagşylar bilen aýş-eşret meýlisini gurup oturan. Köşgüñ eýwany baga tarapdy. Bagda bolsa, bir garry bagban işläp ýören eken, ol gülleri sapmak bilen meşguldy.
Halyf Hady haçan-da şerapdan doýup, kellesi mazaly gyzanda, oturan ýaranlaryna ýüzlenip:
- Men şol işläp ýören bagbany nyşana alyp, š...

BOHLULYÑ BEHIŞT SATYŞY

Bir gün Bohlul derýanyñ ýakynynda bir ýabyñ kenarynda oturan eken, işi bolmany üçin, çagalar ýaly gül ýapraklaryndan birnäçe bakja ýasan eken.
Şu pursatda Harunerredişiñ aýaly Zübeýda şol ýerden geçip barýan eken. Ol haçan-da, Bohlulyñ golaýyna gelende, ondan:
- Bohlul, näme işläp otyrsyñ? - diýip soraýar. Bohlul:
- Behişt ýasaýaryn - diýýär. Harunyñ aýaly:
- Ýasan behiştleriñden satmaýarmyñ? - diýýär. Bohlul:
- Satýaryn. ...

ÇAKYRYÑ ZYÝANY

Rowaýata görä, bir gün Bohlul Harunyñ ýanyna barýar. Görse, Harun çakyr içip oturan eken. Ol özüniñ haram işini aklamak üçin Bohluldan:
- Eger biri üzüm iýse harammy? - diýip soraýar. Bohlul:
- Ýok - diýip jogap berýär. Halyf:
- Eger üzüm iýeniñden soñ, onuñ üstüne suw içse nähili? - diýýär. Bohlul:
- Aýby ýok - diýip jogap berýär. Ýene-de halyf:
- Üzüm iýip, suw içeniñden soñ, birnäçe wagt günüñ aşagynda otursa nähili? - diýýär. Boh...

KANUNYÑ ÝERINE ÝETIRILIŞI

Mälikşa Seljuklynyñ parasatly weziri Hoja Nyzamylmülk özüniñ "Siýer-el-mülk" ("Syýasatnama") atly kitabynda şeýle bir bolan wakany gürrüñ berýär: Bir gije Ýemin-ed-döwle soltan Mahmyt Gaznawy özüniñ ýakyn adamlary bilen meýlis gurup şerap içýärler. Şol meýlisde elli müñ goşunyñ serkerdesi we örän batyr serdar bolan Aly Nuştekin hem bar eken. Meýlis gijäniñ ýaryna çenli dowam edýär. Nuştekin şerap içip mes bolýar. Şol ýagdaýda şadan rugsat sorap, öýüne gitme...

ŞU SYRY HIÇ KIME AÝTMA

Arap kabyla başlyklarynyñ biriniñ örän owadan we ýüwrük bir aty bar eken. Bir baý adam şol aty ele salmak isleýär. Ol arap şeýhine adam iberip, şol aty almak isleýändigini, näçe baha kesse, tölemäge taýyndygyny aýdýar.
Şeýh: "Meniñ atym satlyk däl, men ony hiç bir baha, näçe ýokary bolsa-da, satmazlyga ant içdim" diýýär. Emma bu jogap baýy kanagatlandyrmaýar. Ýene-de adam iberip, eger satmaga razy bolmasa, men ol atyñ deregine on at bermäge taýýar diýýä...