Результаты 1-20 из 51 по запросу Agageldi Allanazarow

GULPAK

Gulpak gyzjagazlaň başyna, baý, gelişýär-ä. Ýuwup, darap goýberseň, ana, onsoň gör ony, edil ýüpek ýaly eliňde akyp, seçelenip-dökülip durandyr. Ony örüp dagam bir köwlendirip, lenta dakarsyň welin, gyzjagazyň her egniniň üstünde bir ak gül parlap, bir penje bolup açylandyr. Şonda gyzjagaz jaýtyldap, towsaklap ýören geçi owlajygyna meňzär. Onsoňam gulpak-da bi, ol entek uzalyp-össe dagy gyzjagaza, gör, näh...
Täzelikler » Hekaýalar - 07.04.2023

BÄŞLIK

Gijöýlänler men ýene,
Mekdepden gaýdyp geldim.
Itim öňümden çykdy,
— Näçelik aldyň? diýip,

"Bäşlik" diýip, pert aýtdym,
Edil öňünde öýüň.
Itim diýdi ýalmanyp,
— Getir, ýalap göreýin?

Agageldi ALLANAZAROW

IKI GÜJÜK

Çekeleşip daşarda
Oýnaýar iki güjük.
Olaň biri ullakan,
Beýlekisi ...
Täzelikler » Goşgular - 22.12.2022

ENEMIŇ ÄÝNEGI

Enem janyň äýnegi
Haýran eder hemmäni.
Tapsa bolýar, dakynsaň,
Keçä gaçan iňňäni.

Bu äýnegi dakynsam,
Meniň keýpim saz bolýar.
Serçelerem ulalyp,
Ördek bolýar, gaz bolýar.

Kerpiçmikän diýýärsiň
Şokoladlaň hersine.
Owsunyp dur ak deňiz,
Baksaň süýtli kersene.

Garynjalar taýhary
Düşürip dur ýad...
Täzelikler » Goşgular - 19.12.2022

GADYR GIJESI

Bu gün biz oturdyk sähere çenli
Çülpe çagalaryñ ukladyp baryn.
Gelnimem ýanymda,
Otyrys küsyäp
Hydyr ata atly piriñ didaryn.

Garaşylýar bu gün oña her öýde,
Gündiz bolsa galkyp gelýär - sowlup tün.
(Düşünýän men Hydyr atañ ýagdaýna,
Bir başy bar, nädip hemmä ýetişsin!)

Hawa-da ynsanyñ şeýle-dä bolşy,
Başarsa baý boljak, bagtyýar boljak.
Hydyr ata duşup dileg dilejek,
Soñam ol...
Täzelikler » Goşgular - 27.04.2022

"BIZI KÜÝSÄP BAHAR GELDI ÝENE-DE..."

Bizi küýsäp bahar geldi ýene-de,
Her ýazda ol bolup bilenini bolýar.
Onuñ geýinişi,
Gylyk-häsiýeti,
Gaýtarma gelini ýadyma salýar.

Ýapylaryñ ýüzi agyn çigildem,
Çabrap barýar töweregi ot bolup.
Ony wagtal-wagtal gidýär söndürip,
"Ot söndürji bulut" bir ýerden gelip.

Synlany keýpine goşýar gülli ýaz,
Gowy oý-pikirler gelip dur göwne.
Ynandyrýar hemem ýaz her g...
Täzelikler » Goşgular - 18.03.2022

GELIN

Nätanyş töwerek,
Nätanyş ojak,
Diñe bir söwer ýar tanyş hem ýakyn.
Bilýär gelin ýat hem bolsa özüniñ,
Indi ýat däkdigni bu ojak üçin.

Gaýyn ene töwerekde hozanak,
Eý görýär çagalar "Gelneje" diýşip,
Gyzjagazlar ony ussat hasaplap,
Keşde öwrenýärler ýanyna üýşüp.

Bilip barýar hemme zady kem-kemden,
Kime gaýyn, baldyz diýmeli kime.
Adamsy hem oña göwünlik berýär,
"Goşulşyber, öwrenşer...
Täzelikler » Goşgular - 30.10.2021

MENIÑ SYMRUG GUŞUM

Köpden bäri habarym ýok guşdan,
Symrug guşuň häsýetleri bar mende.
Uçup ýör ol mydam gonarly bolup,
Köwsar berip meniň töweregimde.

Onuň ýere gonanyny gören ýok,
(Güpbasdy bolmakdan çekinýän borly?)
Özi-de her gezek gelende şeýle,
Jemleýär özünde pikirmiň barny.

Indi oňa halys öwrenşipdirnem,
Kyrk ýyl bäri men ol guşuň yşgynda.
Bir görsemem ol göterlip asmana,
Dänjiräp uçup ýö...
Täzelikler » Goşgular - 25.10.2021

MENIÑ DILIM

Dilim seniñ barlygyña guwanýan,
Guwanýan sag-aman ýaşap ýörenñe.
Ähli dile sarpa goýýan-da bolsam,
Maña dil gerek däl seniñ deregñe.

Agdaramsoñ taryhlaryñ gatyny,
Indi hakykaty anyk bilýän men.
Dünýä ýitigleriniñ birisi bolup,
Meniñ bagtym-dilim, has ýiten eken.

Köp çykypdyr duşman onuñ kastyna,
Hilesin, pirimin, gylyjyn tijäp.
(Ýoklapdyrlar onuñ ýigrimi bäşini -
Il anynda bişen-miwe...
Täzelikler » Goşgular - 01.09.2021

IT AÝDYMLARY

I.

Eýäm sähel melul bolsa
Ýallaklaýan ýanna gelip.
Bolmajyny bolup berýän,
Uklan bolup, çyñsan bolup.

Sebäbi men itdigimi,
Bir mahaldan bäri bilýän.
Kösenýän kän, wah entegem,
Itdigimi anyk bilmän.

"Getir" diýse getirýärin,
"Ýit" diýse-de, ýitiberýän.
Alyp gelýän atan awun,
Buzly köli sowuk görmän.

Sebäbi men itdigimi,
Bir eýýämden bäri bilýän.
...
Täzelikler » Goşgular - 30.07.2021

TÜRKMEN GAHRYMANLARY OLAR UNUDULMALY DÄLDIR

AHMET ALLABERDIÝEW

Otuzyn­jy ýyl­lar­da Ah­met­le­riň Alla­ber­di­ýew­le­riň maş­ga­la­sy ku­lakçyly­ga çe­ki­lip, Tag­ta­ba­za­ryň Er­den oba­syn­dan Öz­be­gis­ta­na sür­gün edil­ýär. 1942-nji ýyl­da ur­şa Ah­met ar­za be­rip gid­ýär. Ol 48-nji Mer­ke­zi ar­mi­ýa­da, 1-nji we 2-nji Be­lo­rus front­la­ryn­da sö­weş­ýär. 1943-nji ýy­lyň 21-nji few­ra­lyn­da Poless­koý ob­las­ty­nyň Pe­ri­çes­kiý ra­ýo­ny­nyň Pa­go­ni­n...

◼USSATLYK ÝOLUNYŇ ÄDIMLERI

"Serwi gelin" atly kitaby okap

Ussatlyga ýetişen ýazyjynyň döredijiligi barada söz açmak kyn däl, ýöne oňa baha bermek welin örän çetin. Şonuň üçinem köpüň göwnünden turjakdygyna şübhesiz ynanýan “Serwi gelin» atly täze kitaby derňemekçi bolanymda, öňünden ýaýdandym. Ýaýdanmagymyň esasy sebäbi eserlerini seljermeli awtorymyň häzirki zaman türkmen edebiýatynyň okyjylarynyň uly sarpa goýýan ýazyjylarynyň biri hasaplaýanlygym däl. E...

ŞAHYR

Belli rus şahyry Blok az wagt içinde zenanlar hakynda 687 goşgy-gimn döredipdir. Şahyryň ol günler zenan gözelligine tebsirän, onuň manysyna diýseň düşünesi gelýän, näçe-de bolsa ondan ganyp bilmeýän hem hiç wagt ganyp bilmejegine ynanýan döwri eken. Ýöne ol 1918-nji ýyldan soň şahyr birden dymypdyr...
Näme şondan soň, zenanlar gözelliklerini ýitiräý
dilermikän?
Şol döwür şahyr Aleksandr Blok gün-güzeran üçin rewolýusiýanyň okuw mekdepleziniň birinde sapak...
Täzelikler » Hekaýalar - 24.10.2020

ILKINJI SÖÝGIM

Ýadymda, şol günem bir dabarady,
Ýadymda dabaraň göçgünli sazy.
Uçilişäň ýaýraň giň klubudy,
Şol gün ol gujagna toplapdy bizi.

Gyzlaryň hemmesi bir gowy bolşup,
Bezenşip-beslenşip gelipdi oňa.
Olaň arasynda ogryn seredip,
Sen bir zatlar diýdiň göz bilen maňa.

Gözleriň gepläýjek-gepläýjek boldy,
Ýadymda özüň-de durşuňa nurduň.
Iller çaşyp ugransoňam sen ýene,
Bir çete çekilip güýmenip du...

Täzelikler » Goşgular - 21.10.2020

GELIN ŞAHYRLARYŇ ŞYGRYN OKASAM

Gelin şahyrlaryň ýazýan şygryny
Pynhanlykda okamany halaýan.
Ol goşgular höwes bilen tolkunyp,
Şonda meniň duýgularmy talaýar.

Ol goşgulaň özem halys ýürekden
Öz derdini, hyjuwyny paýlaşýar.
Pyşyrdylar bir-birinden ýakymly,
Olary diňleseň, höwesiň joşýar.

...Aýna gözläp, saçlaryny daraýşy,
Towlanyp ýatyşy düşekde müňzäp,
Penjirä ýaplanyp, ýola garaýşy
Çekilen bir gowy su...

Täzelikler » Goşgular - 21.10.2020

OBA HEKAÝATY
l
Ähli obamyz bilýär
Meň kimligmi — taryhym.
Ýigitleriň içinde
Bar meniňem tarypym.

Görýän gyzlaň içinden,
Näzli bakýan gözlerem.
Ýöne diýýän özüme:
«Görmedik bol, gözlerim!»

Wah, olar däl, başga gyz
Meň ýüregmi otlaýan.
Gürrüň bolsa gyz hakda,
Ilki şony ýatlaýan.

Tanaýandyr obamyz,
Bilýär ony hemme gyz.
Diýýär oňa obamyz:
«Şeker»...

Täzelikler » Poemalar - 24.08.2020

GELIN AÝLANYP ÝÖR DEŇIZ BOÝUNDA

Gelin aýlanyp ýör deňiz boýundaa,
Egnine şar gara saçlaryn döküp.
Bu pursat gözleriň isleýän görki,
Hut tapylan ýaly bolsady ekip.

Gelin gezmeläp ýör deňiz boýuny,
Hoş arzuwlar bolsa dökülýär göwne.
Ynanasyň gelýär gören zadyňa,
Gelinli kenaryň özüňkidigne.

II

Tutuksy görünýär asmanyň ýüzi,
Biraz tukat bolýar deňiz güýzüne.
Tolkunlar kenara irginsiz gatnap, ...
Täzelikler » Goşgular - 20.08.2020

Kyrk ýyl bäri esgerden hat gelenok

Kyrk ýyl bäri esgerden hat gelenok,
Ne salam iberýär görenne aýdyp.
Gelin bolsa şol işläp ýör kolhozda,
Indi köp ýyl bäri biregne, şeýdip.

Ýaz eken pagtasyn güýz aýy ýygdy,
Kän işletdi eller oragy, pili.
Sypynsa, delmirip ýola seretdi,
Şol bagty öwrülip geläýjek ýaly.

Ne gaýyn nalady maýa gelinden,
Ne-de kem ýaşady ýeke didesi.
Ol düýşünde söwer ýaryn idese,
Og...
Täzelikler » Goşgular - 20.08.2020

OGLANJYK

Her gün ota gidýär eşegin münüp,
Suwoty getirýär, kä bolsa peçek.
Käte-de öň gelýär onuň özünden,
Arkasy ot ýükli gelmeli eşek.

Elinde ot reňki,
Köýnegi şire.
Kä ýetirýär gyzlaň saçyna elin.
Gyzam aglak bolsa, ana, onsoň gör,
Yzyndadyr eli çybykly gelin.

Togarlanyp, top oýnaýar köçede,
Aryň ketegine ýagdyrýar daşy.
Arylaram oňa sowgat berýärler
Bir topar aşyk deý, topaz deý çişi.
...

Täzelikler » Goşgular - 18.08.2020

ÝALYNLY ÝYLLARYŇ HEKAÝATY

1942-nji ýyl...
Ýurduň günbatarynda uruş barýardy.
Şol günleriň birinde Mary demirýol ulgamynyň ussasy Halmyrat garaşylmadyk ýagdaýda, ýedi-sekiz aý mundan ozal, Aşgabatda lukmançylyk institutynda okap ýören ýerinden öz aýaly bilen arza berip, urşa giden ýegeni Rahmanyň gelninden telegramma aldy.
«...Daýy, men ýegeniňiz Rahmanyň maşgalasy — Amansoltan. Men sanitar otlusynda ýaralylary alyp barýan. Iki-üç gündenem biziň otly...

Täzelikler » Hekaýalar - 09.05.2020

SAMOLÝOTDA

Wilnýus-Moskwa aralygyna gatnaýan samolýot heniz asmana göterilip-göterilmänkä, stýuardessa gyzyň ýakymly sesi kemerleri guşanmalydygyny ýolagçylaryň ýadyna saldy.
Meniň bir oturgyç aňry ýanymda egni goňur şinelli, dodaklary sowuga gaýzygan, harby gullugyny tamamlap, öýlerine gaýdyp barýan bir esger ýigit otyrdy. Ol stýuardessa gyzyň sesine eşidenine mähetdel, edil diýlişi ýaly edip, oturgyçdan aşak sallanan gowşurma kemeriň taraplaryny tapyp, biline guşandy, onu...

Täzelikler » Hekaýalar - 14.04.2020


1 2 3 »