Результаты 1-7 из 7 по запросу Akmyrat Rejebow

HALKARA ZENANLAR GÜNÜNE GUTLAGLAR ÇEMENI

Ýigidiň zenanlara gutlagy:

Güller açýan döwrümiziň bezegi,
Bagtyýar zenanlar, bagtly zenanlar.
Mährem perzentlerne ganat gereni,
Bagtyýar zenanlar, bagtly zenanlar.

Ak säheriň ak daňlary atanda,
Balalarna söýgi bilen bakanda,
Beýle gudrat heý, barmyka jahanda?
Bagtyýar zenanlar, bagtly zenanlar. 

Ýigidiň enesine gutlagy:

Men şatlanýan, eger enem şatl...
Täzelikler » Goşgular - 08.03.2022

GEÇIRIMLILIK

"Gursakda agyr daş göterip ýörmäň,
Adamlar, bagyşlaň birek-biregi!"
Didarberdi Allaberdiýew.


Dagyň gaýasyndan bir agyr daşy,
Göterip bilmesek, goýýarys ýerde.
Käte göwne degip, bolsak-da asy,
Öýke-kine edip, galýarys derde.

Dagyň daşyndan-da bir agyr daşy,
Gursakda mydama göterip ýörüs.
Bir söz üçin undup dogan-gardaşy,
Eden hatamyza ökünip ýörüs.

Bagyşlamak – mahsus bo...
Täzelikler » Goşgular - 05.04.2020

ŞAHYRLARYŇ AÝDYŞYGY

Döwrangeldi Agalyýew:

— O nämedir, ýalkym saçar zer ýaly,
O nämedir, joşa geti:r derýany,
O nämedir, älem-jahan seýrany?
Şahyr bolsaň, şondan bize habar ber.

Akmyrat Rejebow:

— Ol bugdaýdyr, ýalkym saçýar zer ýaly,
Ol tolkundyr, joşa geti:r derýany,
Ol arzuwdyr, älem-jahan seýrany,
Bizden salam bolsun, jogap şeýledir.

D. Agalyýew:

— O nämedir, çöl içinde köl...
Täzelikler » Goşgular - 05.11.2019

DURNALAR GELÝÄR

Durnalar ir gelýär biziň illere,
Olar, göýä baharlaryň buşlugy.
Gök asmandan garap gelýär sillere,
Toýnuk gurar, gözellige duşdugy.

Synlaň olaň hatar gurap gelşini,
Öwrüm edip, çemenzarlykda düşlär.
Göge galksa, gök asmanyň gelşigi,
Ýere gonsa, olar eserdeň, hüşgär.

Bu ýaýlalar kalby salyp heýjana,
Göwnüň ganatlanyp durmaly meýdan.
Çykasyň ger ýap boýuna seýrana,
Ýöne has gözeldi...
Täzelikler » Goşgular - 26.07.2019

ÇUŇLUK

Süýji suwly takyrlaryň çetinde,
Kän guýy gazypdy guýy ussasy.
Syn ederdik örümleriň setirne,
Dik gazylşy ezberligiň nusgasy.

Köpügören gojalaryň öwdügi —
Kändi onuň ýetişdiren şägirdi.
Emaý bilen düşürende çöwlügi,
Köp kişileň nazarlary sägindi.

Ýer astyndan çykaryp kän topragy,
Gazyp, gazyp gidip barýar çuňluga.
Ussaň agyr işde ýeňil gopmagy,
Çalym edýär duşan ýaly humluga.

...
Täzelikler » Goşgular - 26.07.2019

LONDONYŇ KÖÇELERINDE

Ençe-ençe menzilleri geçsem-de,
Argynlygy duýulmady ýollaryň.
Atlantikaň ak ýagşyna ezilip,
Seýle çykýan köçelerne Londonyň.

Iki gatly awtobusyň üstünde,
Iňlis gyzy gyzygypdyr kitaba.
Big-Ben, Bukingemde jahankeşdeler
Haýran galýar bu mekana, bu taýa.

Hyýalyňy alyslara äkidýär,
Klýon agajynyň sary ýapragy.
Tauer köprüsi — iňlis halkynyň
Dünýä gymmatlygna serpaý ýapmagy.
...
Täzelikler » Goşgular - 14.07.2019

BAÝRAMALY ŞYPAHANASYNDA

Munda ylham egsilmeýär sähel-de,
Haýran goýýar binalaryň gurluşy.
Mydama-da ýetik munda mähelle,
Ýada salýar şagalaňly durmuşy.

Saýasynda Gün düşmeýän baglykda,
Duýaňok hiç tomsuň epgek, howruny.
Saglykdan gymmat zat barmy barlykda,
Eçilende duýgularyň gowsuny?

Saglyk — adamlara uly baýlykdyr,
Janyň saglygynda durmuşyň datly.
Mähirli ýüzlerden, hoşamaýlykdan,
Göwünler gan...
Täzelikler » Goşgular - 30.06.2019