Результаты 1-9 из 9 по запросу Allaberdi Oraztaganow

GÖLE DAWASYNYŇ TÄZE TAPYNDYSY

Öwezberdiniň ogly Körmolla Suhanberdiniň ýaşlygy Daşhowuz sebitlerinde geçenem bolsa, gün-güzeranlaryny dolandyryp bilmänsoň, Sakarçäge etraplaryna göçüp baryp, daýhançylyk bilen meşgullanypdyr.
Suhanberdi ýigrimi üç ýaşyndaka iki görejinden mahrum bolup, Körmolla lakamyna eýe bolupdyr. Onuň çep gözi azajyk saýgarýanam bolsa, sag gözi hiç zat görmändir.
Ol XIX asyryň ahyrynda we XX asyryň 20-nji, 30-njy ýyllarynda ’’Bessir han...


PIRMÄMMET

Pirmämmet Nursopy ogly Mañgyşlakdaky Kendirli obasynda takmynan, 1855-nji ýylda eneden bolup, 1900-njy ýylda hem aradan çykypdyr. Pirmämmediñ: Ýazmämmet, Hojamämmet, Ýegenmämmet diýen erkek doganlary, Täjihan, Humaýhan diýen aýal doganlary bolupdyr.
Şahyryñ aýalyna Ýazbibi diýer ekenler. Ýazbibiniñ Baljan, Tejen diýen ogullary, Näzlihan, Hallyhan diýen gyzlary bolýar. Onuñ nebereleri Krasnowodsk (häzirki Türkmenbaşy) raýonynyñ Gyýanly posýologynda ýaşaýarlar. Krsnow...

SÖÝÜN

Söýün şahyr Mañgyşlagyñ Kendirli obasynda eneden bolup, Bekdaş obasynyñ golaýynda aradan çykypdyr. Şahyryñ kakasy Gara däli ömrüni balykçylyk bilen geçiripdir. Söýün ýaşlykda kakasynyñ işine kömekleşipdir. TYA-nyñ golýazmalar fondunyñ 2049-njy bukjasynda bar bolan maglumata görä, ol şahyrçylyga on sekiz-ýigrimi ýaşlarynda başlapdyr. Söýün şahyryñ ýigrimä golaý şygry 5, 914, 2025, 2041, 2049, 2117, 3110-njy bukjalarda saklanylýar. Ol materiallary Krasnowodsk (häzirki Türkmenbaş...

MÄMMEDORAZ

Mämmedoraz liriki şygyrlaryñ ençemesini bize miras galdyrypdyr.[1] Ol Köneürgenç sebitlerinde ýaşapdyr. Bar bolan maglumatlara görä, şahyr Köneürgenjiñ günorta-günbatarynda ýerleşýän Böten dagynyñ ilersindäki Goşatereñ diýen ýerde 1853-nji ýylda eneden bolýar. Mämmedorazyñ:

Hywanyñ şährinden ýükümni aldym,
Böten dagda ýaryñ gyşlagna geldim.[2]

Bahar bolsa Goşatereñ göçerler,
Aýböwür ýadyma düşse aglaryn[3] -

diýen setir...

GULAŞ ŞAHYR BARADA TÄZE ROWAÝATLAR

Gündogar halk nakyllarynyñ birinde: "Ömründe bir guýy gazan ýa-da bir ogul terbiýeläp ýetişdiren, ýa-da bag eken adamyñ biderek ýaşamadygydyr" diýip aýdylýar.
XIX asyryñ soñunda XX asyryñ başynda, häzirki Gazanjyk raýonynyñ Uzynsuw obasynda ýaşap geçen Gulaş şahyr öz ömründe 4 guýy gazypdyr, ýetmişdenem gowrak bag ekipdir, 9 ogul terbiýeläp ýetişdiripdir. Onuñ Uzynsuwda, Garañky derede, Çal dagda, Küren dagynyñ eteginde gazan guýylaryndan ra...

ABDYRYZAK

Orazmuhammet ahunyñ ogly Abdyryzak 1879-njy ýylda Marynyñ Birinji Goñur obasynda eneden bolupdyr. Abdyryzagyñ dogany Muhammet aga, dogan oglany Abdy aga Mary raýonynyñ Engels adyndaky kolhozynda, ogullary Deñli, Tahyr, Çary Murgap raýonynyñ "Moskwa" kolhozynda, uly ogly Durdy Ýolöten raýonynyñ "Bolşewik" sowhozynda ýaşaýarlar. Abdyryzak ilki öz kakasy Orazmuhammet ahunyñ mekdebinde başlangyç bilim alýar, soñ Buharada okaýar. Abdyryzak ýer-suw reforma...


KÄSIM 

Käsim şahyryñ ýaşlygy Çeleken, Esenguly etraplarynda geçýär. Şahyryñ uly dogany Täjiñ ogly, çelekenli Ýowşan aga 1961-nji ýylyñ sentýabr aýynda şeýle gürrüñ berdi:

"Käsimiñ kakasy Hojak Mergen degişgen, şorta sözli, aýdym-sazy halaýan adamdy. Ondan alty ogul, bir gyz galýar. Hojak Mergeniñ iñ uly ogly Täç gyjakçy, gyzy Eneş bagşy, ogly Käsim şahyr bolup ýetişipdi. Men 15 ýaşymdakam, onuñ 32 ýaşy bardy. Men bolsa häzir 63 ýaşymda. Eger Käsim bolan bolsa, 80 ýaş...


MUHAMMETGULY ATABAÝEW

XX asyryñ başynda özüni görnükli magaryfçy we metbugatçy hökmünde tanadan Muhammetguly Atabaýew häzirki Bäherden raýonynyñ Nohur obasynda 1885-nji ýylda dünýä inýär. Ol ilki Tejendäki rus-türkmen mekdebinde başlangyç mugallymçylyk seminariýa...

ÝAZLYK KER

Ýazlyk şahyr Jomart ogly 1869-njy ýylda häzirki Gökdepe etrabynyñ Gorjaw obasynda eneden bolup, 1942-nji ýylda şol ýerde aradan çykýar. Şahyryñ Ogulabat, Gözel, Hally diýen gyzlary bolupdyr. Onuñ nebereleri Aşgabat, Gökdepe, Tejen sebitlerinde ýaşaýarlar.
Ýazlyk şahyr ýaşlykda Gorjawyñ başlangyç dini mekdebinde okaýarka hem ýatkeşligi, zehinliligi bilen deñ-duşlaryndan tapawutlanýar eken. Şol sebäpli hem ol Nowaýynyñ, Nyzamynyñ köp setirlerini, "Leýli-Mejnun"...