Результаты 1-7 из 7 по запросу Amanmyrat Kiçigulow

GALAMYŇ GUJAGYNDAKY DÜNÝÄ

(Dürli ýyllaryň ýazgy depderçelerinden)

«Esse» fransuz sözi bolup, ýazyjynyň haýsydyr bir mesele boýunça pikir ýöretmesidir. Ýöne söz sungatynyň beýleki görnüşlerinden tapawutlylykda, onuň göwrümi gysgajyk bolýar. Ol çeper edebiýatyň edebi tankyt, publisistika görnüşlerini, şeýle-de, pelsepäni öz içine alýar.
Söz sungatynyň dünýä edebiýatynda giňden ýaýran bu g...
Täzelikler » Ýatlamalar - 25.02.2023

• DEGIŞMELER

Habarçy:
- Alýo! Salam. Men siziñ agzybir kollektiwiñiz barada makala ýazmakçy.
Magazin müdiri:
- Azara galmañ. Size gerek haryt bizde ýok.

* * *

- Kakasy, ukyñy haram edip, nämä dümtünip otyrsyñ?
- Roman ýazýan, keýwany.
- Onda men dañ agardygy, syçan tutulýan gapanyñ ugruna çykaýyn.

* * *

- Men-ä bir çykalga tapaýmasam, goşgularymy hiç ýerde çap edenoklar.
- Aýdymçy şa...
Täzelikler » Degişmeler - 01.11.2021

Yglan edilmedik uruş hakynda hakykat

OWGANYSTAN: HALKYŇ BITMEÝÄN ÝARASY

Bu uruş hakynda aýdymlar döredildi, kitaplar ýazyldy, filmler alyndy, spektakllar goýuldy. Göräýmäge aýdylýan zatlar ýeterlik ýaly. Ýöne üç ýyla golaý wagt mundan ozal tamamlanan uruş özünden soň, öňüne perde tutulan gizlin wakalaryň telimsini galdyrypdy...
1979-njy ýylyň de...
Täzelikler » Publisistika - 16.08.2021

GYSGANÇLYK

Açgöz nazaryny çar ýana dikip,
Eýmenç tüpeñini alyp eline.
Awçy ýigit uly dabara bilen,
Gadam goýdy Garagumuñ çölüne.

A Garagum tutup husytlygyna,
Ýekeje çebişem rowa görmedi.
Köýdürse-de ençe gijäñ ukusyn,
Awçynyñ niýeti başa barmady.

Sögünç sözler bilen boşadyp için,
Dolandy yzyna, gaçyp mejaly.
...Gysgançlygam düşen wagty jüpüne,
Pikir edýäñ weli, erbet däl ýaly?!

* * ...
Täzelikler » Goşgular - 13.07.2021

GALAMYÑ GUJAGYNDAKY DÜNÝÄ

(Dürli ýyllaryň ýazgy depderçelerinden)

«Esse» fransuz sözi bolup, ýazyjynyň haýsydyr bir mesele boýunça pikir ýöretmesidir. Ýöne söz sungatynyň beýleki görnüşlerinden tapawutlylykda, onuň göwrümi gysgajyk bolýar. Ol çeper edebiýatyň edebi tankyt, publisistika görnüşlerini, şeýle-de, pelsepäni öz içine alýar.
Söz sungatynyň dünýä edebiýatynda giňden ýaýran bu görnüşini türkmen edebiýatyna şahyr Kerim Gurbannepesow getirdi. Halypan...
Täzelikler » Sözler - 31.12.2019

ÝOLLAR GÖZLI ATA ELTÝÄR

■ Keramatly ýere zyýarat

Säher bilen "Balkan" gazetiniñ redaksiýasyna barsam, "Gözli ata" haýyr-sahawat jemgyýetiniñ başlygy Gulgeldi Hojamämmedow maña garaşyp oturan eken. Gadyrly salamlaşdyk. Edil göçi geçip barýan ýaly, haçan görseñ howlukmaç ýigit saglyk-amanlyk alşylandan, goşaryndaky sagadyna seredip:
- Maña daşarda maşyn garaşýar. Şähere gurluşyk materiallaryny almaga geldim. Haýsy gün boşlag bolsañ aýt, yzyñdan maşynly ...


ÝAGŞYLYKDA ÝATLANÝAN ÝAŞULY

■ ýa-da Serdar Nepes ogluny ýatlap...

Aramyzda ep-esli ýaş tapawudynyñ ýatandygyna garamazdan, goñşy bolup baran ilkinji günlerimden Mämmedaly Orazalyýew diýen ýaşuly bilen gürrüñimiz alşyp gitdi. Mämmedaly aga bilen günde-günaşa diýen ýaly türkmeniñ geçmiş taryhy, däp-dessurlary, edebiýaty, meşhur adamlary barada söhbet edýäris. Bir gezek gürrüñiñ çeti Baýram şahyra baryp diredi. Şonda goñşym şahyryñ söwer dosty Serdar Nepes ogly bilen ir döwürlerd...