Результаты 1-20 из 21 по запросу Amansähet Annasähedow

SAN BOLSAM

(Magymguly Pyragynyň äheňinde)

Ýaşap ýörün, emma arzuwlarym kän,
Watana mynasyp goşandym goşsam.
Mätäje seredip, göwnüni tapyp,
Hassa söýeg bolup, ýürekden joşsam.

Şahyrlaň şahyry Magtymguly dek,
Jahany aýlanýan goşguly bolsam.
Bag içinde ajap bilbil saýylan,
Andalyp dek dessanly, joşgunly bolsam.

Watanyny jany deýin goraýan,
Seýdi dek gahryman-serkerde bolsam
Kemine, Mä...
Täzelikler » Goşgular - 17.05.2023

GERÇEK

(Mekdep mugallymy, uruş weterany, podpolkownik Aba Mämenowy ýatlap)

Ýeňiş bilen öýne dolandy esger,
Köp ýyllap hatardan galmady işläp.
Geçen urşuň agyr yzasy ýatyr,
Onuň bedeniniň aşagyn dişläp.

22 sany gurşunly esger,
Wah diýmedi jebirli ýaşasa-da.
Mekdep ýaşlarynyň hossary boldy,
Köpüň adamydy, sadady sada.

Hatar-hatar orden medally gerçek,
Geýinerdi söweş gören şinelin.
Bu...
Täzelikler » Goşgular - 12.05.2023

AWAZAM GUWANJYM, WATAN - BAŞ TÄJIM

l.

Döräp barýar binalaryň kerweni,
Kenaryň boýunda hatar gurapdyr.
Ýada salýar ajap gülli çemeni,
Awazam boýnuňda jennet döräpdir.

Yhlas siňdiripdir Arkadag oňa,
Nesillere, Asyrlara nusgalyk.
Diýarym Sahabat nurun eçilýär,
Toýhana öwürýär kenarda balyk.

Gojaman kena...
Täzelikler » Poemalar - 10.05.2023

DEREKLER

Obaň pesindäki ýabyň boýunda,
Uzyn tomus şelpelerni kakdylar.
Owazly başlaryn asmana dikip,
Gelenleň-geçenleň ünsün çekdiler.

Ýazyň-tomsuň täsin gözelligini,
Görmäge göz gerek hatar derekleň,
Göýä gelinler dek täsin basyşyp,
Hatar bilen çeşmä barýar seretseň.

Güýz gelende, täsin şelpesin saçyp,
...
Täzelikler » Goşgular - 07.05.2023

MUMYÝA

Tapypdyr saglygyň gerek dermanyn,
Maral agtaransoň beýik daglary.
Ýaşanmyş keseliň garasyn görmän,
Ýene gözlänmişin depeläp gary.

Bir günem duşupdyr awçy bir goja,
Degipdir aýagna onuň güllesi.
Dag maraly uzaklary söküpdir,
Gelipdir uzakdan aglaýan sesi.

Öňki dermanyny tapypdyr ýene,
Heniz topragyna bermänkä ýanyn.
Gün-günden sagalyp daýanan keýik,
Şeýdip halas eden öz şirin janyn.
...
Täzelikler » Goşgular - 06.05.2023

GAHRYMAN

(Gökdepe gerçegi Gurbanmyrat işana bagyşlanýar)

I.

Bu goşgyny bagyşladym şol merde,
Çyn ärler gursaga ýazylan borly.
Bir şahyr aýtmyş setirlerinde,
”Batyrlar hak halap, dogulýan borly”.

Özi bir danady, özi merdana,
Ýökdy oň atyna taý geljek atlar
Bezegidi segreýip girse meýdana,
Bu iki gudrata maýyldy toýlar.

Ýyndamlykda ýokdy oňa taý geljek,
Atyň bakylyşyn görenler h...
Täzelikler » Goşgular - 05.05.2023

SOÇI ŞÄHERINDE

Adyňy apalap gezýärin ýene,
Hakydamda ýaşaýarsyň şäherim.
Sen şeýle bir meňzeş ene mekana,
Ýada düşýär dogduk mekanym, ýerim.

Deňeşdirdim mekan bilen ýerimi,
Deň geldi. Deňeşdirdim adamlaryň kalbyny,
Deň geldi. Ýone, bir arkaýyn ýaşap ýör halklar,
Gaýgy-da ýok, alada ýok, Hezildi.

Egrem-bugram ýoll...
Täzelikler » Goşgular - 04.05.2023

BAHAR AÝYNDA

Tebigat täze bir görnüşe girip,
Beslendi. Daýhanlar barýarlar işe,
Depelikde goýun-guzy mäleşip,
Ýazyň gelenini buşlady gyşa.

Gök maýsalar doldy depäň ýüzüne
Öwsüp gök begresin geýen mysaly.
Çigildemler böwsüp çykdy äleme,
Topraga düşeldi al-elwan haly.

Üç aýlap goş basyp ýatan arly gyş,
Bu gün öz möwritin geçirdi ynha,
Asmanda bulutlar ikä bölündi,
Tebigat görkezdi täsin bir sahna....
Täzelikler » Goşgular - 04.05.2023

SOÑKY ÝOL...

Köçeden barýarlar, ellerde tabyt,
Ýatyr ynsan bulutlara seredip,
Ýaňy ýalydy-la dünýä ineniň,
Ynha barýaň ýüreklerde ýer edip.

Durmuş azabyndan dyndy bir ynsan,
Jahanda barmyka baky duranlar,
Toprak çekip barýar gerçek ýigidi,
Ýüreginde arman galdy ýaranlar.

Elden-ele geçýär adamlar gowy,
Ýagşymy ýamanmy bilenok parhyn.
Topraga garyljak jesedi görüp,
Saglygyn soran ýok, soran ýok ny...
Täzelikler » Goşgular - 04.05.2023

ÝOLDAŞYMA IBERILEN HAT

Gözelleň içinden seni gözledim,
Saňa taý geljegin bilmedim tapyp,
Gara deňiz tolkun atýar birgeňsi,
Alyslarda nazar,doýamok bakyp.

Deňiziň üstünden pasyrdar şemal,
Ýar jemalyn getirýän dek öwsüp dur.
Myhmanyna hormat goýan dek bolup,
Palma agaçlary başyn egip dur.

Senden alyslarda ýazyldy goşgym,
Sen öýümiň täji älem-jahanym.
Şu günüm-ertirim bagly eken saňa,
Seniň bilen a...
Täzelikler » Goşgular - 04.05.2023

NESIP EÝLEDIŇ

Musulman parzyny berjaý etmäge,
Allam bu gün maňa nesip eýlediň.
Käbä geldim, Pygamberi görmäge,
Allam bu gün maňa nesip eýlediň.

Başym goýdum keramatly daşyňa,
Aýlandym men togap edip daşyňa,
Ömür goşduň ömürüme-ýaşyma,
Allam zyýaraty nesip eýlediň.

Gahryman Arkadag ýolumy açdy,
Dillerim dogaly, kelamlar seçdi,
Zemzem suwy Saňa gözlerim düşdi,
Allam, içmekligi nesip eýlediň.
...
Täzelikler » Goşgular - 27.07.2022

DOGLAN GÜNÜÑDE

Ýaz ýeline uçup gelen durnalar,
Asmanyň ýüzüni nagyşladylar.
Durnalaň sesine güllän erikler,
Saňa on sekizi bagyşladylar.

On sekiz ýaşyňy gutlamak üçin,
Öýüňe üýşdüler deňi-duşlaryň.
Olar yzly-yzna arzuw etdiler,
Uzak bolsun-uzak bolsun ýaşlaryň.

Hemem olar gutlap juwanlyk ýaşyn,
Sowgat gowşurdylar oňatdan oňat,
...Maňa goşgy bolup görünen gyza,
Menem bagş etdim goşgudan sowgat.
Täzelikler » Goşgular - 30.05.2022

GORKULY GIJE

Rahat ukudaka tisginip gitdim,
Bu nämäniň, aýdyň, alamatyka?!
Gowluga ýormaga çalyşýan weli,
...Ýa ýene bir zady ýitirdimmikä?!

Mähriban enemi ýitiren günüm,
Ýatanymda böküp turdym ýerimden,
Taý geljegi tapmadym men jahanda,
Ýürekdeşim, mähribanym enemden.

Ýene agşam çygy düşüpdir eýýäm,
Hopugýaryn gijeleriň gelerne.
...Saňa şükür edýän ýatdym men rahat,
Geçirdim gijäni, gorkmadym h...
Täzelikler » Goşgular - 29.05.2022

DAG-GAÝALAR

"Daglaryň üstünden daglar görünýär”
Halyl Kulyýew.


Eý Allam, Sen hakyky ussalara halypa,
Neneň döredipsiň dag-gaýalary.
Ötlem-ötlem, hatar-hatar bina dek,
Kerwen gurap gidip barýar ýokary.

Köpetdagyň depesinden synlaýan,
Töweregiň jülgelerden dolup dur.
Ho:l uzakda Sumbar derýanyň suwy,
Hana sygman kenaryna urup ...
Täzelikler » 2022/05/28 - 28.05.2022

GEZSEM, JAHANY GÖRSEM

Türkmen halkynyň beýik ogly Magtymguly Pyragynyň millilige, halkylyga öwrülen ajaýyp döredijiligini okan her bir türkmen özüniň gahrymançylykly geçmişini, şu gününi,we geljegini görýär. Türkmeniň Gahryman ogly, Hormatly Prezidentimiziň beýik şahyryň döredijiligine uly sarpa, hormat goýýar. Her ýyl şahyryň doglan güni uly ruhybelentlik bilen bellenilip geçilýär. Ony dilleriniň senasyna öwren, goşgularyny ýatdan bilýän, ony saza salyp uly joşgun bilen ýerine ýeti...

DAGLY GÖZELE

Ýene ýürek gysyp kalbym gamlandy,
Dagly gözel, sebäbini bilýärmiň?!.
Gözlerimiň owalary nemlendi,
Dagly gözel, sebäbini bilýärmiň?!.

Meň bolşuma dymyp dursuň, ezizim,
Ýada senem geň gördüňmi bolşumy?
Ýa bir söýgä sen uçuran bolaýma
Ýa bir ýigit agyrtdymy başyňy?

Gördüňmi sen bu dünýäniň jemalyn,
Gözel gyz ýene-de saňa ýüzlenýän.
...Gözlem deger öýdüp bolşumdan gorkup,
Wahal-wahal j...
Täzelikler » Goşgular - 28.05.2022

AÝDERE

Ajap jemalyny magtaýan ýaly,
Aý gülmüräp çykdy dagyň gerşine.
Deräni oýardy säher sesine.
Ýyndam şemal oýnap akyp barşyna.

Şaýly gelin ýaly ýylgyryp asman,
Ýagta büräp hozly deräň güýzüni.,
Töwerege müşk ysyny ýaýradyp,
Güller sepeledi atyr ysyny.

Bezemen jübütlet çykdylar seýle,
Deräniň görküne görküni goşup,
Şahyr oglun öz erkine goýmady,
Goşgy ýazýar ajap görnüşe joşup.

D...
Täzelikler » Goşgular - 28.05.2022

DAGDAN GAÝDÝAN ÝODALAR

Her haýsy bir ýere barýar-a süýnüp,
Saga-sola aýrylýarlar her ýerde,
Täsin ýüpe meňzeş uzyn ýodanyň,
Uly ýolun belläp barýaryn serde.

Bellik goýulmansoň dagly ýodada,
Dogrudyr-la giden ýolum diýdirýär.
- Azaşdyňmy- diýip- dagly ýollarda
Seretsem, öňümden ejem jan gelýär.

- Oglum, daýym gelip durgun obaňa,
Ýalňyşmarsyň bu ýollardan gatnasaň.
Alma-nar paýyňam goýandyrys saňa,
...
Täzelikler » Goşgular - 28.05.2022

ŞAHYR ÖZI BARADA

Meniň döredijilik işine baş goşmagyma 1973-1978-nji ýyllarda M.Gorkiý (häzirki Magtymguly) adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň türkmen filologiýasy fakultetinde okan ýyllarymda uniwersitetiň halypa mugallymlary, döwrüň tanymal şahyrlary Ruhy Alyýew, Begmyrat Ussaýew, Nazar Gullaýew, Halyl Kulyýew dagylar bilen içgin tanyşmagym, Gurbannazar Ezizow, Kerim Gurbannepesow, Berdinazar Hudaýnazarow ...
Täzelikler » Ýatlamalar - 28.05.2022

DURMUŞ MEKDEBI

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe amala aşyrylýan il-ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli ägirt uly işler Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygy arkaly amala aşyrylýar. Onuň maşgalasynyň- ýedi arkasynyň milli göreldesi bolsa durmuş mekdebine öwrülýär. Hormatly Prezidentimiziň pähim- paýhasyndan dörän ajaýyp eserleriniň her biri halkymyz üçin bahasyz hazynadyr. Bu günki gün Hormatly Prezidentimiziň dünýä ýaň salan “PAÝHAS ÇEŞMESI“ ýaly onlarça eserleri halkyň ýan kitabyn...


1 2 »