Результаты 1-20 из 21 по запросу Annamuhammet Kirşenow

EÝ, DOSTUM

Gardaş, goý, darykma, gaty gysylma,
Sabyr et, hemme zat gül ýaly bolar.
Bu dünýäni alyp bolmaz gysymňa,
Sabyr et, hemme zat gül ýaly bolar.

Gyýylýarys käbir işi oňarman,
Uýalýarys käbir işi oňarman...
Ýeri bolýar, zyýany ýok owarram,
Sabyr et, hemme zat gül ýaly bolar.

Ýok, gerek däl indi abyr-zabyr-da...
Täzelikler » Goşgular - 01.09.2023

URUŞ ÝYLLARYNYŇ SALAM HATLARY

Şol gazaply günler ýaly agrasdy,
Uruş ýyllarynyň salam hatlary.
Olar—Dürli ejäň ýalňyz hossary,
Uruş ýyllarynyň salam hatlary.

Nämüçindir, mydam eglenip gelen,
Söweş ýollarynda emgenip gelen.
Umyt bolup gaýdan, em bolup gelen,
Uruş ýyllarynyň salam hatlary.

Hersin Dürli eje ýekeme-ýeke,
Depderiň içinde saklaýa...
Täzelikler » Goşgular - 09.05.2023

GOJA ESGERIŇ ÝATLAMASY

Men hiç zat hem getirmedim uruşdan,
Gaýdypdym, Ýeňişiň yzyna düşüp.
Gursakdaky bir bölejik gurşundan,
Başga olja getirmändim üýtgeşik.

Egnimde goşhaltam, içinde hem nan,
Kisämde ýol harjym bir bary-ýokly.
Meniň Watan sary atygsap duran,
Ýüregimden başga hiç zadym ýokdy.

Synan Reýhstag... Berbat durşuna,
Eleşan köçele...
Täzelikler » Goşgular - 09.05.2023

OL GITDI

Gussaly garap bärisin,
Gaty gyssanmaç gitdi ol.
Meni galdyryp çäresiz,
Özem bialaç gitdi ol.

Elinden gitse erk, näme,
Etmezmi, eýse, terk, näme?
Myjabatdan gerk-gäbe ─
Mylakatdan aç gitdi ol...

Galjak bolup synandy kän,
Ynandy kän, gynandy kän...
Uzagam däl, ýakynam däl,
Haýp, han-ha Halaç gitdi ol.

“Bag...
Täzelikler » Goşgular - 18.03.2023

MEN JÜÝJÄMI GOWY GÖRÝÄN...

(ulular üçin aýdymjyk)

Gowy görýän-ä, gowy görýän,
Men jüýjämi gowy görýän!
Şonuň üçin iým berýän,
Şonuň üçin suw berýän...

Ýene ýagşy ulalar,
Ýumurtga berer olar.
Heýjan-elek, jan elek,
Her gün iýem heýgenek...

Käte içjek çiginem,
Köp güç bereri ýaly.
Gatap giden içimi
Gowja sür...
Täzelikler » Goşgular - 18.03.2023

GEÇENLER-GEÇDI, GARDAŞYM...

Şahyr dostum Gurbandurdy Orazowa


Bu bazarda söwda gyzdy. Kimler alar, kimse satar,
Göwün islän harytlaryň düzüm-düzüm, hatar-hatar...

“Tanyş… Dost… Soraýsam nesýe?”. Gardaş, bu pikiri taşla,
Sen nirede gezip ýörsüň? Bu ýeriň düzgüni başga!

Ymtylma. Gözüňi dikme. Öz nebsiňe sak bol örän,
Munda ýe...
Täzelikler » Goşgular - 18.03.2023

ÜRKDI GITDI

Elden, ol-a emel eken,
Eýse, indi erk-de gitdi.
...Elli ýaş ─ tüýs neme... eken,
Gitdi, menden görk-de gitdi...

Aýby ýok, munuň hiç aýby,
Asla, ýok öýlenjek gaýgym.
Çal ýeller başdan aýagmy,
Çaňy bilen örtdi gitdi.

Ýat boldy hoşzyban dilber,
Ýada düşse, ýürek dilner.
Asal-asal sözlän diller,
Ajysyny pürkdi gitdi. ...
Täzelikler » Goşgular - 18.03.2023

ANNAMUHAMMET KIRŞENOW

Annamuhammet Kirşenow — 1961-nji ýylyň 10-njy awgustynda, Tejen şäherinde, edebiýat mugallymynyň maşgalasynda dünýä indi. 1978-nji ýylda ol Tejeniň Garaja Burunow adyndaky 2-nji orta mekdebiniň 8-nji synpyny tamamlap, agşamky işçi ýaşlar mekdebinde orta bilim alýar. Eýýäm 4-nji klasda okaýan wagty edebiýat bilen gyzyklanyp ugraýar. Inžener-gurluşukçy hünäri ...

SYGYR ÇOPANYNA

(degişme äheňinde)

Hany, biraz eglensen-e,
Çopan ýigit, diňle sözüm.
…Mal yzynda emgenmeseň—
Il öňünde gyzar ýüzüň…

Bes et indi, sykylygňy,
Durma köçäni örüzip.
...Sygrym neçün sykylypdyr,
Her gün aç gelýär örüden?

Mal diýeniň gözlerinden,
Suw içýändir eýesiniň.
Ýokuş görme sözlerimi,
Şu nakyla eýer senem!

Hor bolmarsyň akyl alsaň,
Hak sözle...
Täzelikler » Goşgular - 10.05.2022

DURMUŞ DEÑZINDE

...Men durmuş deňzinde…
Ýüzüp barýaryn,
Ýüki ýetik bu gün ömür salymyň.
Howatyr edýärin, onuň agramna,
Bir ýerlerde agyp gitjek ýaly men…

Durmuş dolup-daşýar…
Iki ýan çaýkap,
Ahmal bolsaň, ýitirjek ol deregňi.
Bolmaýar, otursaň başyňy ýaýkap—
Aldygyna işletmeseň küregňi.

Deňizde…
Bolmaly däl eken ýöwsel,
Gaý-tupandan gorkmaly däl ekeni.
…Bu gün meniň bilen ugurdaş o...
Täzelikler » Goşgular - 06.05.2022

ERK HAKYNDA ERTEKI

ýa-da adamlaryň agyr günde özlerine erk edişleri barada hakykata ýakyn bir hekaýat

I.

Bir bar eken,
Bir ýok eken...
Bu erteki çynmy, ýalan?
…Şol gün duşman leşger çekip,
Bir şäheri zamun alan...

Garry-ýaş gyrlypdyr kileň,
Ýagy darapdyr rehimsiz.
Emma bir saý-sebäp bilen,
Bular düşenmişin ýesir...

“Kesiň olaň iki elin! ,”
Diýip, han çykardy hökü...
Täzelikler » Goşgular - 05.05.2022

ŞYGYR TERJIMESINIŇ KÄBIR AÝRATYNLYKLARY

Ýaş terjimeçiler üçin synanyşyp görmegiň özem, eýýäm kiçijik üstünlik. Islendik başlangyç işde bolşy ýaly, size-de daýanç nokady wajyp. Ol hem siziň terjime etmegiňiz üçin saýlan şygryňyz bolmaly. Eser saýlamak bu sungatyň ilkinji we esasy şertidir.

Terjimeçileriň arasynda terjimeçi ýazaryň yzyna düşmeli diýlen aýtgy bar. Bilmedim, belki, dogrudyr. Ýogsa-da, beýle bolsa, şygyr terjimeçilerine näme maslahat berse bolar? Kim...

MENIÑ ÝAŞYMY SORAMA...

...Ählisi ýadymda galdy—
Nahaljykdym men bir sere.
Bu gün—gol ýaýradan bag men,
Köküm urdum ene ýere.

Ösüp, has örňejek bolýan,
Darkaş gurup durmuş bile.
Ýanymy bermejek bolýan,
Jöwza, sowga, ýagşa, ýele.

Büküldim käte, bükülsem,
Öz şahamyň agramyna.
Ýollarda büdräp ýykylsam,
Topragy basdym bagryma.

Biraz gijiräk gülledim,
Dogrusy, az-kem eglendim.
...
Täzelikler » Goşgular - 15.03.2021

PALÇY GELIN

...Elli. Altmyş. Ýetmiş. Segsen—
Bu maňa köp dälmi eýsem?
Rowa görüp munça ýaşy,
Sahylyk edensiň aşa...
Ah, eçilip maňa wada,
Düşenjesin on manada,
Sen palçy, ýalançy gelin,
Elleriňde saklap elim,
Şol gün sen aýama garap,
Köp oturdyň başyň yrap...
Ondan näme okadyň sen?
Goýman häli, nokadyň sen!
...Seniň sülük barmaklaryň,
Ýüregme sümüp barýardy...
Gaş-gözüňe maýyl ede,
...
Täzelikler » Goşgular - 11.03.2021

UÇÝARMYŞYM DIÝÝÄRIN...

Birde gyzdyrýaryn, bir-de üşüdýän,
Ir ertirden ne içýän, ne iýýärin.
...Meger basyrganýan, mümkin düýşümde,
Men birdenkä uçýamyşym diýýärin...

Galyp barýan, barha ýerden daşlaşyp,
Şonda ýakynjakdan gördüm buludy.
«...Hiç kim bilen bilmedimem hoşlaşyp...»
Gol buladym, soň dem alyp uludan:

«Meniň üçin indi bary tükendi...»
Diýip, galagoply bakýan aşaga.
Görsem, biri eli gara tüpeňl...
Täzelikler » Goşgular - 11.03.2021

ERTIR BAHAR GELER...

Gyş gitmez, gelmezden bahar,
Şeýle tebigatyň şerti.
Süňňüm ýylamaz bu mahal,
Haýp, ol ertir ýylar, ertir.

Hawa, howalaram maýlar,
Emma entek az-owlak ir.
Ertir kalba mähir dolar,
Ertir togsan dolar, ertir.

Gowy — ertäň barlygam bir,
Günler çogly güneş getir.
Meni doňýürek ýar, meger
Ertir ýada salar, ertir.

Men indi uzak üşemen,
Gyş öz möwritini bitir. ...
Täzelikler » Goşgular - 04.04.2020

ÇAGALYGYMYŇ KINOSY

Telewizor.
«Keçpelek».
Goňşy-golamlar…
Gysmyljyrap otyryn men ejeme.
Märeke.
Gelinaljy.
Gum alaňlary.
Obadan daşlaşyp barýar kejebe.

«Ma-ral! Gitme, Ma-ral!»
Gaçyp ysgyny,
Beglijik garap dur, bialaç, näler.
…Wah, jigim jan, yzyndan bu kysmatyň,
Ylgaý-ylgaý ýetip bolýarmy näme?

Maral bu gün öýe,
Hem toýa sygman,
Häzir ýüzün tutup, aglaýar bärde.
...
Täzelikler » Goşgular - 22.08.2019

"Sensiz ne sag men, ne hassa,
Ýõne sen muny añmaýañ.
Gijeler ýüregim gyssa,
Aglaýan, sessiz aglaýan..

Sesim ýeter rakyplara,
A sen daş eşiderden meni.
Ýollaryña baka baka,
Garaşýaryn günüñ güni.

Diýip ýollaýan hatymy
Bu gün ýene batyp gama.
...men agladym ýazan wagtym
Sen ony okap aglama.

"Ýel hem ses edýär daşarda
Çekýän dek bir zadyñ zaryn
...bir yşarat et, yşarat
Bararyn ...
Täzelikler » 2018/11/08 - 08.11.2018

Niredesiñ...
Nirede men?!
Õler ýaly gelýär gõresim
...Şindem eşdilip dur sesiñ
"Gülseñ-de bor, gülmeseñ-de.."

Õlmedim..
Šu güne deñiç
Mundan soñam bu gaty giç
Bu gûn maña barysy hiç
Gelseñ-de bor gelmeseñ-de.

Goý indi..
meni gõzleme,
Ýok, menem seni gõzlemen
Bu ýollarda gõzlerime
Ilseñ-de bor ilmeseñ-de.

Dõzerin...
Senem dõz indi,
Artykmaç bize sõz indi
...
Täzelikler » Goşgular - 08.11.2018

AL MENI O ÝANA

Öwüs, ýel, gel, göwün derde
dilinmeýän ýere äkit!
Gam nämedir, gaýgy nedir,
Bilinmeýän ýere äkit.

Goýma…
Göter, meni alyp,
Göge galyp, galyp, galyp.
Soň yzyňa ýüzüň salyp
gelinmeýän ýere äkit.

Besdir…
Bihuda çisňedim,
Ýagyp-ýagyplar diňsedim.
Aglaşan bolşup, ýeňseden
gülünmeýän ýere äkit.

Al, o ýana,
Apar meni,
Gereklänler tapar meni.
...
Täzelikler » Goşgular - 16.06.2018


1 2 »