Результаты 1-13 из 13 по запросу Ata Atajanow

HOKKEÝ

Gijäň ýary gykuw bilen eýwanda
Girjek bolduk göni indi ekrana,
Buzdan batly böküp barýan şaýbany
Biz özümiz urýan ýaly, hamana.

Bizden beter basga düşdi diktoram:
Sekundomer oýny gaty gyssaýar.
Deň hasaply, deň ýalynly ýaryşyň
Soňky sekund, soňky synag, kössi bar.

- Ýarym minut... On bäş sekund... Bäş sekund...
Soňky sekund! Soňky sekund ereýär!..
Gol diýdi-de, bökdi birden Ozerow,
Stadi...
Täzelikler » Goşgular - 23.07.2022

BAÝRAMHAN

Nirä düşüp,
Nirelerden çykdy ol!
Ahyrda-sa ýene geldi,
Ýitmedi.
Erkinligiñ aýdymçysy, serdary,
Erkinleriñ arasyndan gitmedi.

Nirä düşüp,
Nirelerden çykdy ol!
Tutaşdyrdy adalatyñ oduny.
Ýagşy niýet ýaran boldy kalbyna.
Buýsanç bilen aýdym edýäs adyny.

Nirä düşüp,
Nirelerden çykdy ol!
Isläp eken dostluk güli gülledi.
Aýdymyny äpet türkmen oglunyñ,
Hindi halkam...
Täzelikler » Goşgular - 16.07.2022

ATA ATAJANOW (1922-1989)

Şahyr, kyssaçy, dramaturg we terjimeçi Ata Atajanow 1922-nji ýylyň 15-nji dekabrynda Mary welaýatynyň Mary etrabynyň 2-nji Gökje obasynda eneden doguldy. Ol çagalyk ýyllarynda oba mekdebinde orta bilim alýar. 1933-nji ýylda Marynyň mugallymçylyk tehnikumyna okuwa girýär. 1934-1937-nji ýyllarda Daşkent şäherindäki mugallymçylyk tehnikumynda okuwyny dowam e...

NÄBELLI GAHRYMANA

Ukrain çölünde, ýapyň üstünde
Ak şelpeli derek ygşyldap otyr.
Gan öýülen gara toprak astynda
Türkmen esgeriniň mazary ýatyr.

Gök çüýşe dek dury asuda asman,
Derek-da baş egýär gubura sary.
Enaýy şelpeler owazyn kesmän,
Hüwdüleýär ýalňyz ýatan mazary.

Türkmen enesiniň jan-jigirbendi,
Ukraina üçin ganyn döküpdir.
Tebigatam sylap batyr perzendi,
Üstünde solmajak güller ekipdir. ...
Täzelikler » Goşgular - 09.05.2022

SEN GARY HALAÑOK...

Sen gary halañok,
Ýagşy halañok,
Aýdan çaýa düşen nagşy halañok.
Halañok jöwzaly Günüñ howruny,
Gaýyp barýan guşlañ täsin gowruny.
Şemal şuwlasa-da,
Ýaranok saña.
Şagal uwlasa-da,
Ýaranok saña...
Ýöne ýatdan çykarýañ sen bir zady:
Tebigat - olaryñ barynyñ ady!
Senden öñem olar ýaşapdyr sansyz,
Senden soñam ýaşar olar gümansyz.
Şolarsyz...
Şolarsyz - ikimiz jansyz. ...
Täzelikler » Goşgular - 17.12.2021

SAÇAK DOSTLUGY

Aýny diýen wagty gitdi armanly,
Gitdi gerçek ýigit dünýeden doýman.
Ötdi ömür ýany ýürek dermanly...
Ýagyş bolsa şindem guýup dur goýman.

Ýyldyrymyñ ýoly ýaly çylgymlar
Syrygyp dur derçirän gök aýnadan.
Agyp-dönüp geçip gidýär salgymlar
Kimkä game beýle erkin ýaýnadan?

Gulpy gopan penjireden ir bilen
Naçar ýene gamly dünýä bakyp dur.
Ýagyş bolsa ony halys irizen
Gözýaş kimin boýur-boýur...

Täzelikler » Goşgular - 06.08.2021

YNSAP DILE GELDI...

Goşgy ýazdyk:
Bizde bar zat gülala-güllük - diýip.
Goşgy ýazdyk:
Dürli käriñ syryny bildik - diýip.
Goşgy ýazdyk:
Gol gerende al şapakly täze dañ
Täze ýeñşe,
Şanly ýeñşe biz jylaw saldyk diýip.
Goşgy ýazdyk:
Günbe-günden artdy - diýip - badymyz.
Harman görsek,
Höwes bilen deñedik daglara biz.
Suw zerarly şor basan hem
Akjaran boz ýerleri
Deñedik (aslyna ýetmän)
...
Täzelikler » Goşgular - 11.07.2021

ADAM GAÝTALANMAÝAR

Men ölemsoñ,
Ýagyş bolup,
Ýel bolup
Ýa-da sonar sähramyzda gül bolup,
Dolanyp gelerin ýene bu dünýä -
Diýen şahyr örän nähak öwünýä.
Ölensoñ,
Adamyñ çeşme-çaý bolup
Ýa-da güle gonan bilbile dönüp,
Ýazda ýyldyrym dek asmanda süýnüp,
Gaýdyp gelmejegne men güwä geçýän!
Men meteor kimin ömürlik öçýän...
Galat aýdypdyrlar gadym Grekler,
Dünýäde hiç bir zat gaýtalanmaýar.
D...
Täzelikler » Goşgular - 04.09.2019

AZIZIM, ATEŞ YAKTIM...

Azizim, ateş yaktım yol kenarında,
Gel, otur,
Geçelim ocak başına.
İstersen,
İkimiz sohbet açalım,
Ateş ışık saçsın çevresine.
Herkesin kendi derdi,
Kendi hayali var:
Kimi meclise gider,
Kimileri işe.
Ama ateş başında,
Ocak başında
Gönül pası açılmıştır daima.
Ayıp değil,
Bazen sen düşünüp,
Düşünceye dalıp dursan da sessizce.
Savaşıp,
Hücum ed...
Täzelikler » Goşgular - 04.09.2019

GELIN BARADA

Ýok gizlejek bolyp meýilem etme,
Men buny bilýänem, öňdenem aňýan
Ýöne bir gün öziň aýdarsyň öýdip
Bu hakda henizem agzaman oňýan.

Belki erkim alan ala gözleriň
Gaharymyň öňine bowet basýandyr
Ýa-da bizi synlap daşardan biri
Hol gapa bukynyp gulak asýandyr.

Iň esasam öz ýanymdan ilki men
Soňra öwrenşerler çöziler towlar
Ene –ene bilen ysnyşar hökman
Sowyk duýgularam şemala sowlar.
...

Täzelikler » Goşgular - 24.03.2019

Отажонов (Ata Atajanow) 1922 йили Туркманистоннинг Мари вилоятида туғилган. Туркманистон халқ ёзувчиси (1984).
Илк асари 1941 йилда чоп этилган. Ота Отажонов бир қанча насрий асарлар, драмалар, очерк ва ҳикоялар, шеърий китоблар муаллифи.

ТУРКМАНИСТОНИМ МЕНИНГ

Мен сенинг шуҳратли-шонли
Номингга мафтун, ватан.
Меҳнат билан топганинг,
Аҳдингга мафтун, ватан.
Табиатинг, гул чиройинг,
Бахтингга мафтун, ватан.
Донгдор ўлкам,
Номдор ўл...

Täzelikler » Goşgular - 05.01.2019

Ata ATAJANOW

▶ ÝEKELIK

"Diňe Taňra ýaraşýamyş ýekelik,
“Ýekäň çaňy çykmaz” diýipdir dana”. –
Diýen deliliňe garşy däl menem,
Menem – ýeke ýaşa – diýmen ynsana.

Emma öz-özüme buýrup bilmeýän,
Men ýeke bolmagy halaýan bijaý.
Men ýeke bolamda,
Ýanyma gelýä,
Asmanyň aýnasy – o nurana Aý,

Men ýeke bolamda,
Maryda mälän
Goýunlaryň seslerini eşidýän,
Mene ýeke bolamda,
Hanoýd...
Täzelikler » Goşgular - 24.07.2018

Ata ATAJANOW

EZIZIM, OT ÝAKDYM

Ezizim, ot ýakdym ýol ýakasynda,
Gel, otur,
Geçeli ojak başyna.
Isleseň,
Ikimiz söhbet açaly,
Ýalyn ýalkym salsyn degre-daşyna.

Her kimiň öz derdi,
Öz hyýaly bar,
Kim meýlise barýar,
Kimseler işe.
Emma ot başynda,
Ojak daşynda
Göwün posy açylýandyr hemişe.

Aýby ýok,
Käte sen böwrüňi diňläp,
Oýa gidip otursaň-da sedasyz.
...
Täzelikler » Goşgular - 16.06.2018