Результаты 1-20 из 35 по запросу Atajan Annaberdi

ILKINJI GOŞGULARYM

Ilkinji goşgulam, ilki setirlem,
Bezeg bermez kitaplarmyň gatlarna.
Olar girip gitdi gizlin ýetirlen
Söýgi hatlarna.

Ne ýat tutdum olary, ne-de göçürdim,
Geçdim ondan söýgä sataşan pilläm.
Soň bu ömri goşgy ýazyp geçirdim,
Ilkinji goşgymy gaýtalap bilmän.

DUTAR

Mahmal gaba salyp goýmaň dutary,
Çykaryp, çalja...
Täzelikler » Goşgular - 17.04.2023

NAÇAR DOGANA

Naçar doganym, bagyşla,
Gatnap kän dabaralara,
Wagtymam bolmady seniň,
Halyňdan habar alara.

Eger maňa bir zat bols-a,
Ilki sen ýyglap gelersiň.
Men-ä sypynyp bilemok,
Belki, sen ýygrak gelersiň.

Wagt tapmadyk bolup ýörün,
Gapyňyzdan esetmäge.
Gerekmikä naçar dogan,
Bir öleňde ses etmäge?!

GÖRÜP G...
Täzelikler » Goşgular - 17.04.2023

ATAJAN ANNABERDIÝEW (1946-2006)

Atajan Annaberdiýew, 1946-njy ýylyň 8-nji sentýabrynda Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Gökdepe (häzirki Çäçdepe) obasynda doglan. Milleti boýunça türkmen. 1953-nji ýylda Murgap etrabyndaky 19-njy orta mekdebiň 1-nji klasyna okuwa barýar.1964-nji ýylda Murgap etrabynyň 19-njy orta 11-ýyllyk mekdebini üstünlikli tamamlap, Aşgabatdaky M.Gorkiý (häzirki Magtymguly)adyndaky Türkmen Dö...

"MÄHRIBANYM, SOLAN GÜLDE..."

Mähribanym, solan gülde
ne näziklik, ne terlik bor.
Gamlanma sen, bir şu söýgi
däl, şu soňsuz aýralygam
ikimize ýeterlik bor.

Atajan ANNABERDIÝEW.
Täzelikler » Goşgular - 15.02.2022

NENEÑ ŞAHYR BOLMAJAK

Dostum Nobatguly Rejebowa

Bize kakamyzdan miras galmandyr,
Aýnap, ýaýnap, sowup-sowurtlar ýaly.
Oñduk tapsak çeýnär ýaly gara nan
Hem tapsak gara suw owurtlar ýaly.

Bu dünýä iñ zerur wagty insegem,
Däl eken ornumyz üstünde gözüñ.
Doguldyk biz dolmak üçin bu dünýäñ
Ýürekýargynç ýigitlerniñ öwezin.

Şonuñ üçin çensiz ir ýetişdik biz,
Ir düşündik halal bilen haramam...
Täzelikler » Goşgular - 26.12.2021

ARZUW EDILMEÝÄN “BAGT”

Kakasynyň elli ýaşda gazanyp
bilmedik zadyny – şan-şöhradyny
on dokuz ýaşynda gazandy ogly.
Ýaşajykdy, ejesine ýazardy
öýlerine hatam ýazanda, ogly.

Öldi esger, adyn okan mekdebne
hem oň ýaşan köçesine dakdylar.
“Harby albomdaky” suratlaryna
çagajyklar söýünç bilen bakdylar.

Baky ýaşar indi esgeriň ady,
Ol hiç haçan undulmaýar, ýitmeýär.
Görenler guwanar, buýsanar, ýöne ...
Täzelikler » Goşgular - 03.12.2021

LAL DILI

Otyr şindem şol daş tamlar baýyrda,
tüsseledip, gerişlerin, ýallaryn.
Bardy birçak, biz çagakak, bu ýerde
internady güň çagalaň – lallaryň.

Dürlidi öň olaň dessuram, dilem.
Birleşdirdi uruş olaň dillerin.
Gepleşýärdi olar bir-biri bilen
atanaklap, aýlap-öwrüp ellerin.

Ümleşerdi olar bizi görende,
Barmaklarny ýazyp-büküp çalasyn.
Lal oglanlaň saýradyşyn göreňde,
gelerdi lal bolup, surnaý...
Täzelikler » Goşgular - 03.12.2021

NAÇAR DOGAN

Naçar doganym, bagyşla,
Gatnap kän dabaralara,
Wagtymam bolmady meniň
Halyňdan habar alara.

Ýöne maňa bir zat bolsa,
Ilki sen ýyglap gelersiň.
Men-ä sypynyp bilemok,
Belki, sen ýygrak gelersiň.

Wagt tapmadyk bolup ýörün,
Gapyňyzdan esetmäge...
Gerek borly naçar dogan,
Bir öleňde ses etmäge.

Atajan ANNABERDIÝEW
Täzelikler » Goşgular - 10.11.2021

SÄHRAM

Ýygnadylar ýaýlaň gawun-garpyzyn.
Ümür gabsan gollar doldy goýundan.
Ysy gelýär güýz çetirän narpyzyň
Akar suwly ene ýabyň boýundan.

Gitdi süri serçe gözümden ýitip,
Synlap galdym burugsaýan howany.
Gutarýar alysda çal pişgä batyp,
Ýüplük ýaly ýodalaryň dowamy.

Çygly gujagyňda ümür goýalan,
Sähram, ýok bu tutuklygyň zyýany.
Sen çekilip, gutarylman goýulan
Ajaýyp suratyň nusgasy ýaly. ...
Täzelikler » Goşgular - 10.11.2021

"GÜÝZ ŞEMALY TÜÝT-MÜÝT EDIP TAŞLADY..."

Güýz şemaly tüýt-müýt edip taşlady
Gurap barýan gamyşlaryñ çotgasyn.
Gawunsakçy ýükläp arabasyna
Alyp gaýtdy oran gamyşlarny hem
Agtyklarnyñ söküp taşlan çatmasyn.

Ýatyr öñde çapgyn aýaz, garly gyş,
Sakçy eziljiräp agşam çygyna.
Çapgyn ýeliñ garşysyna barýardy,
Tozgalar barýardy ýeliñ ygyna...

Atajan ANNABERDIÝEW.
Täzelikler » Goşgular - 09.11.2021

ATA KESBI

Ogurlan köýnegni satdyrmak üçin,
Ogluny bazara ýollapdyr ogry.
Ýöne ony ogurladyp bazarda,
Öýlerine gaýdyp gelenmiş ogly.

Ogul bormy ondan, galp ýerine galp,
Ýalan diýip dursa ýalan ýeriñe.
Diýipdir ol: "Kaka, men-ä köýnegñi
Berip gaýdyberdim alan ýeriñe."

• EPITAFIÝA

Aýdanyn etmedi ogly,
Etmedi gyzam aýdany.
Ol aýalyn görende-de,
Gyrgy gören dek ýaýdandy.
...
Täzelikler » Goşgular - 01.11.2021

ÇÖKEN DURNA

Göçdi guşlar, Hanhowuzuň düzünde
Artyk saýyp şundan uzak durmany.
Tutup geldi pagta ýygýan çagalar
Garrap, halys tapdan düşen durnany.

Oň utanjaň hem gussaly gözleri
Ýuka gabaklaryn bürenip durdy.
Gasyn-gasyn aýaklarnyň üstünde
Horyda göwresi yranyp durdy.

Kuwwatsyz ganatlar durdy ýaýylman,
Şolarsyz uçmaga ýok durnaň hetdi.
Ömür boýy ynam beren ganaty
Durna gel-gel şu gün dönüklik et...
Täzelikler » Goşgular - 01.11.2021

DYNÇ GÜNI

Oýanarsyñ bu gün öñküleñden ir,
Başyñ ýaş, janyñ sag, ökünerden ir.
Ýöne çaýyr basyp barýar mellegñi,
Piliñ al-da, derrew bir çetinden gir.

Ýeterlikdir gyzyñ, aýalyñ işem,
Ýuwulmaly zatlar üýşüp durandyr.
Tutularam, ýassyklaryñ daşlaram
"Bizem-ä ýuwmaly" diýşip durandyr.

Düşmez çygly esgi gyzyñ elinden,
Ýuwar, süpir penjireleñ aýnasyn
Hem diýer ol: "Oturgyjy oñatja
Sakla jigim, birden ...
Täzelikler » Goşgular - 31.10.2021

PISSE

Ýigrimi ýyldan soñ gülleýär pisse.
Bolýar güller onuñ baldaklarynda.
Besse-besse.
Ýöne şol gülleriñ açylaryna
Garaşmaly bolýar ýigrimi ýyllap.
Ekilse-de düzde, belentde-pesde
Möwrüti gelýänçä gülläp bilenok
Pisse

Çagajyklañ ýere sünjen nahaly,
Miwe berýär ýigit çykan mahaly.
Ýetişýär ýigitleñ eken nahaly,
Saçlaryñ agaryp başlan mahaly.
Gojalañ oturdan nahallary soñ,
Begendirýär ola...
Täzelikler » Goşgular - 29.10.2021

KASAM

Kasam etdi öpdi-de ol,
Ýaşyl tuguň bir ujundan.
Üstün çykmaz hiç güýç indi
Ýaş ýigidiň hyrujyndan.

Kasam etmek üçin del hem
Owadan söz gözlenmeýär.
Çünki, baýdagyň synyndan
Ogşap ýalan sözlenmeýär.

Atajan ANNABERDIÝEW.
Täzelikler » Goşgular - 28.10.2021

ÇIGILDEM

“Alyň,
alyň, bar ine,
Dagda biten çigildem!”
Bulduraşyp dur
tämiz
Çyglar içinde gülleň.

Gelýär gülleň közüne
Bakdygyňça bakasyň.
Ýöne utanýaň olaň
Soramaga bahasyn.

Dur satyjy gülleri
Her geçene hödürläp.
Çykarýan ýok bazardan
Entek ony südürläp.

Dur bazaryň burçunda
Ýadyrgaşyp, ter güller.
Gözýaşlaryn seçeläp,
Aglaşyp dur görgüller.
...
Täzelikler » Goşgular - 27.10.2021

OL AÝDYM AÝDARDY...

Atageldi Ahallyýewe.

Mejbur etmese-de obadaşlary
Beren bulamagnyň muzdun töläre,
Ol oglanjyk aýdym aýdyp bererdi
Çykyp üsti gamyşlanan teläre.
Uruşdady oglanjygyň kakasy.
Uruşdady onuň agalary-da.
Ol bolsa obada aýdym aýdardy.
Aýyryp aýdymdan Göroglyň adyn,
Şu mähriýan toprak, ene ýer üçin,
Watan, il-gün üçin, gelinler üçin,
Gözi ýolda galan eneler üçin
Söweşip ýörenl...
Täzelikler » Goşgular - 26.10.2021

DYNÇ GÜNI

Oýanarsyň bu gün öňküleňden ir,
Başyň ýaş, janyň sag, ökünerden ir,
Ýöne çaýyr basyp ýatan mellegňi,
Piliň al-da, derrew bir çetinden gir.

Ýeterlikdir gyzyň, aýalyň işem,
Ýuwulmaly zatlar üýşüp durandyr.
Tutularam, ýassyklaryň daşlaram
“Bizem-ä ýuwmaly” diýşip durandyr.

Düşmez çygly esgi gyzyň elinden,
Ýuwwar, süpir penjireleň aýnasyn
Hem diýer ol: “Oturgyjy oňatja
Sakla jigim, birden ...
Täzelikler » Goşgular - 25.10.2021

GAÇYP GIDEN GYZA

Az ýaly öýňüziň tämiz howasy.
Çagalykda diňlän hüwdüleriňden
Ýakymlydyr öýtdüň yşkyň owazy.

Aýdym-saza hem zenzelä çolaşyp,
Ýetdiň edýäň arzuwyňa - geregňe.
Şatlan, aldyň bu şatlygy çalşyp
Ataň-eneň söýgüsiniň deregne.

Diýýäň bu gün: «Razy bol bir diýsemdim».
Ýalaňaç ökünçler örtänok seni.
Gözüň ýaşlap ataň öýün küýsediň,
A olar öýüne eltenok seni.

Örtenerler aglasaň sen, ...
Täzelikler » Goşgular - 13.12.2020

GÖWRELI GELIN HAKDA BALLADA

Işikdäki buýra saçly garagaç
Ýukaldyp başlady goýras saýasyn.
Dolmuş gelin sallam-sajak kölgede
Otyr ýaňaklarna diräp aýasyn.

Alasarmyk gussaň belli sazy ýok,
Hem kyn tapmak ondan dynmaň tärini.
Gamgyn gelin ýada salýar öýlenip,
Bir aýdan soň taşlap giden ärini.

Bar zat ýada düşýär süýjülik bilen,
Söýgi,
posa,
mähir,
täsin galpyldy.
Ýada düşýär howatyrly , utanjaň...

Täzelikler » Goşgular - 27.09.2020


1 2 »