Результаты 1-7 из 7 по запросу Bägül Annabaýewa

GÜÝZ

Güýzüň gyzylymçyk, goňras, sary ýapraklary Jelal aganyň duşundan şemalyň ygyna eýläk-beýläk gaýmalaklaşyp aşyrym atdylar. Ýapraklaryň doýgunlyk tagamy kükeýän ysy onuň başyny sämetdi. Kellesine symyljyk agyry geldi. Ýapraklaryň möwriti hem oňa juda uzak göründi. Ýüregi gysdy. Dynç alşa çykaly bäri, uzakly gününi howlynyň içinde aýlaň-çaýlaň edip geçirendi gi üçinmi, haýsy gündügi hem kellesine gelmedi. Lapykeçligini bulutly güýz howasyndan gördi.
Birdenem öňler diňe käte...
Täzelikler » Hekaýalar - 04.09.2022

ÝAZYJYNYŇ USSAHANASY

Şol gün men ony görüpdim. Begenjimden içim-içime sygman öýe geldim.
— Şu gün awtobusda Aý gyzyň keşbini tapdym. Görersiň, ynha, ol üýtgeşik çykar. Adamyň şonuň bilenem meşhur bolar.
Zerjahanyň aladalydygyna, hälki bir göwnüm üçin «hä» berýändigine ilkibada üns bermändirin.
— Men ony näçe wagt gözlänimi bilýäň-ä?!
Men dalda gözleýärdim. Şu pursatda onuň meni ynjytmazlygyny näler isleýärdim. Ol tersimden gopar öýdüp kelläme-de gelenokd...
Täzelikler » Hekaýalar - 18.09.2021

OT, ASMAN HEM GOŞGY

Obanyň ilerisindäki dagyň depesi Asmana direýär. Ýöne heniz obanyň ilerisindäki Degirmendagyna çykyp, Asmana elini ýetirip gören ýok! Degirmen daşy ýaly ullakan bolandygy üçin bu daga şeýle at galandyr. Ýa-da bu dagdaky daşlar degirmen edinmäge has ýaramly bolandyr, şondanam adyna Degirmendag diýlendir. eteginde «Arçman» şypahanasy bar. Şypahana özbaşyna döwrebap şäherçäni emele getirýär. Onuň ýanyndaky obanyň, demir ýol menziliniň ady hem Arçman. ...


BIR PURSAT

— Dogrudanam: bu — sen! Gözüme ynanamok.
— Menem düýşümmikäm diýýän.
— Hawa­-la, edil düýş ýaly! Sen edil öňkiň ýaly.
— Nähili? Hä­ä... «Öňkiň ýaly». Göwnümi aldamasana.
— Ýok, men­ä, gaýtam owadanlaşypsyň diýjek boldum. Birden gamlanaýdyňmy? Beýtmesene, öňkiň ýaly bolsana.
— Hä­ä, onda elimi baga diräp, ynha şeýdip durubereýinmi?
— Hawa, baga tarap öwrülip dur­sana, men hemişe­de şol pursady ýatlaýan.
— Waý, meniňem seniň ...
Täzelikler » Hekaýalar - 07.04.2020

PARAW — GADYMY SERHET GALASY
    
Mähriban Watanymyzyň çar ýanyndan agyr ýükli kerwenler geçipdir. Şol ýagdaý hem halkymyzyň ykdysady, medeni durmuşynda, syýasy garaýşynda özboluşly orun eýeläpdir. Häzirki döwürde dünýä dolan milli medeniýetimiz şol taryhyň hakyda ýazgylaryny ebedi ýaşadýar. Şol ýazgylaryň biri hem gadymy Paraw hakyndadyr. Bu barada orta asyr taryhçysy Istahry «Mesälik we memälik» atly işinde şeýle belläp geçipdir:
 
...

Täzelikler » Taryhy ýerler - 10.03.2019

HAKYKY YNSANLYK - WATANA SÖÝGI

Biziň her birimiziň ýüregimizde eziz Watanymyza wepaly bolmak, ertire mynasyp nesilleri kemala getirmek borjy duýulýar. Her bir ynsanyň mertebesi onuň il-gününe, mähriban ýurduna ygrarly hyzmat edip gazanan abraýy bilen beýgelýär. Watana wepalylyk — iliňe wepalylyk, maşgala wepalylyk. Watan goýnunyň asudalygy, abadançylygy yklymlaryň parahat, agzybir ýaşaýşy baradaky arzuwlar bilenem bagly. Biziň barlygymyz Watan barlygynda, her gün ir säher Günü...
Täzelikler » Oýlanmalar - 23.01.2019

BAŞAŞAK
    
Bu ýerlerdäki dag-derelerde başaşak diýip bir güljagaz barmyş diýýärler. Onuň gunçalary röwşenlik döredýärmişin. Owaňa agşam goýsaň, ertesi gözüň ýagtylyp gidýärmişin. Bu güljagazyň täsin gudraty adamlaryň akylyny halys kökerip goýupdyr. Olar käteler güljagazy gabanyp, onuň ýanyndan geçýänleri aňşyrmak üçin, topraga diň salyp ýatypdyrlar. Şol jülgä sary gadam goýan atlynyň toýnak sesini aňybam, başaşaga kömege ýetişipdirler. Olar nätanyş atly derelerind...

Täzelikler » Hekaýalar - 16.01.2019