Результаты 1-10 из 10 по запросу Batyr Çaryýew

GOŞGY BOR

Ýüregimiñ söýgüsini bilsediñ,
Gabanyp ýörmezdiñ özüñi örtäp.
Diýmezdiñ: "Ynanýañ! boldy bes ediñ,
Onsoñam galanny pikir et, gör-dä...

Bir saz gural çalýan bolsam eger-de,
Waspyñy ýaýardym, älem diñlejek.
Çekýän bolsam, keşbiñe baş eger-de,
Hyrydarlar kän bor suratyñ aljak.

Bilýän bolsan aýdym aýdyp iñ bolman,
Aýdymmy aýdardym diñe sen hakda.
Könelmejek ol aýdyma hiñlenmän,
Durup bilmez...
Täzelikler » Goşgular - 04.11.2021

ÝATDAN ÇYKMAJAK GÜN

Çap bolupdyr goşgyñ suratyñ bilen,
Synladym, okadym, duýdum şobada.
Eşidildi onda meniñ owazym,
Hem onda kalbyñ bar dogumly, sada.

Gül ýüzüñe nur çaýylan, mähriñ bar,
Meñzäp dur ýaglygyñ gyzyl lebiñe.
Gyzyl köýnegiñde gyzyl çog ýaly,
Meñzäp dursuñ yşkdan çabran demime.

Keşdesi ajaýyp owadan ýakañ,
Gülýakañ dur serhedinde lezzetiñ.
Gözleriñde maña bolan umydyñ,
Az görýän deý ş...
Täzelikler » Goşgular - 02.11.2021

DUŞMAGA BARÝAN

Men ýene-de señ ýanyña barýaryn,
Oýlanýaryn: "Indi kowasy ýok-la!"
Göz öñümde bolsa intizar gözleñ,
Diýýän: "Menden ýüzün sowasy ýok-la!"

Bilýän diýjegiñi: "Söýülsem-de men,
"Söýýän" diýen sözlerime däl eýe".
Men diýerin: "Çäre ýog-a ezizim,
Ykballary duşurmadyk täleýe".

Añýan geler ýene kän zat aýdasyñ,
Bolmanyn pikiriñ söýlerin öýden.
Düşünýänsiñ indi örteneñde-de,
Örlemegiñ giç...
Täzelikler » Goşgular - 02.11.2021

KÜÝSEGENIM

Gör-ä, heý beýle-de ykbal bormy?!..
Duşmalymy bir-birege gijiräk?!
Sen mensiz, men sensitive nesibe körmi,
Oýlanýaryn men şu hakda gijeler.

Küýsegenim mähribandyr sen deýin,
Şu ýaşa çen dodagymy kepedip.
Başky söýgim, wah, bagtyna, nädeýin,
Joralary badak atdy gep edip.

Añsatmyşmy onsoñ çat açan köñle,
Şeýdip ýörmek, ýetip bilmän señkildäp.
Bolýar hoşlalaşaly şuny bir diñle,
Ilki söýg...
Täzelikler » Goşgular - 01.11.2021

KÄN ÝYLDAN SOŇ

Düýşüme giripsiň daň golaýlanda,
Begenäýdim kän ýyldan soň duşanma,
Goýnuňda, boýnuňa gol aýlanymda,
Ýylgyryp bagtyňa guwandyň şonda,

Duýdim: “Göz öňümde gussaly keşbiň,
Göz öňümde goýy ýaşyl köýnegiň. –
- Diýipdim: “Çekerin söýginiň keşgin”,
Diýipdiň: “Özüňe dert bor köýmegiň”.

Ondan bäri oýum sen hakda, bilseň,
Gideniňsoň söýgiň bilen jadylap.
Belki, bagtly borduk saklaýan bolsam,
...
Täzelikler » Goşgular - 26.10.2021

TÜRKMENISTANYÑ HALK ÝAZYJYSY, DRAMATURG GOWŞUTGELDI DAÑATAROW BILEN DÖREDIJILIK SÖHBEDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe päkize söýgüsi gursaklaryna dolan medeniýet we sungat işgärleriniň ylham guşy asuda Watanymyzyň parahat asmanynda ganat ýaýyp, keramatly söz mülkünde mukaddesliklerimizi wasp edip, şirin-şirin saýramaga belent hyjuw-hyruç aldy. Elbetde, hormatly Prezidentimiziň döredijilige bolan belent sarpasy öz halkyna söýgüsinden gözbaş alýar. Munuň şeýledigine edebi...
Täzelikler » Söhbetdeşlik - 04.12.2020

ÝODA

Gyjyklaýar dañyñ çygy ýapragy,
Hyjuwdan ýaryljak bu juwan tenim.
Bakyp suw deý akýan gijäñ keşbine,
Wagt bolsa alýar uludan demin.

Maña dolanma ýok, maksatly ýoldan,
Bu ýoda ýüzüme baksa-da müýnli.
Ýoda diýdi: "Edil şu ýerden, ýigit,
Başga-da oglanyñ geçeni düýndi".

Diýdim: "Geçendir-le häki bir ejiz,
Umydyny tümlük içre ýitiren.
Gören dälsiñ meniñ ýaly aşygy,
Ynam azaşdyrmaz, ýola getirer"...
Täzelikler » Goşgular - 12.12.2019

ATAJAN ANNABERDINIÑ DEGIŞMELERI

■ "Müñ manatlyk golaýynda"

Atajan Annaberdi bilen agtyjagy Akpamyk şähere gezelenje gidipdir. Şäherde suw satýan nätanyş aýal gyzjagazyñ dillijeligine haýran galyp: "Sizem şäherde ýaşaýañyzmy?" diýen. Akpamyk bolsa: "Ýok, daýza, biz şäheriñ müñ manatlyk golaýynda ýaşaýarys" diýipdir welin, suw içip duranlar hezil edip gülüpdirler.

■ "Şol ýerde öwretdilermi?"

Bir naskeş Atajan Annaberdiden: "Ýazjanhñ ýagdaýy neneñ...
Täzelikler » Degişmeler - 09.10.2018

ATAJAN ANNABERDINIÑ DEGIŞMELERI

▶ "Dişleýär eken"

Atajan Annaberdi täzelikde satyn alan sygryny satmak üçin bazara eltipdir. Muny gören sygyr gassaplary: "Näme, şahyr, geçen bazarda alan sygryñy yzyna getiräýipsiñ-le" diýşip gülşüpdirler. Muny gören Atajan: "Wah, muny depegenräkdir diýip satdyñyz welin, asyl bu ahmal bolsañ dişleýän eken-ä" diýip jibriniberipdir. Atajanyñ tanyş gassaplary üýşüp, bu dişlek sygry soýup satmaly edipdirler.

▶ "Pul barmydy?" ...
Täzelikler » Degişmeler - 17.09.2018

ATAJAN ANNABERDINIÑ DEGIŞMELERI

▶ "Nirede ýatarys?!"

Bir obadaşy Atajan Annaberdilere oturmaga gelipdir-de, turar ýerde turmandyr. Gije ýarymdan agyberensoñ, Atajan: "Obadaş, bu gün nirede ýatarys, öýdemi ýa daşarda?" diýipdir welin, ýañky: "Be, eýýäm sagat bir bolaýypdyrmy-aý" diýip, turmak bilen boluberipdir.

▶ "Yzyna salmak üçin..."

Atajan Annaberdiniñ Italmaz atly bir aýdymçy tanşy bar eken. Atajan ony toýuna çagyrypdyr-da: "Almaz jan, şu g...
Täzelikler » Degişmeler - 28.06.2018