Результаты 1-20 из 25 по запросу Döwlet Garkyn

"OŇA DERDIM AÝTSAM..."

Meniň bir uýam bar — bir doganym bar,
Gözleri natuwan, ýüregi joşly.
Günbatarym — ýagty. Gündogarym bar,
Meniň bir dünýäm bar — nowjuwan ýaşly.

Her gün ýollaryma çykyp perişan,
Belki, meni gözleýändir şol naçar?!
Doga kylyp, haýyr diläp her işe,
Ol mydama ýagşy umytda ýaşar.

Meniň bir uýam bar — ýekeje uýam,
Ah, ýöne oňa-da howandar gerek.
Şol gyz meň namysym, messebim, haýam, ...
Täzelikler » Goşgular - 21.10.2022

MEDENIÝET BILEN YKBALDAŞ ÖMÜR: BÄGÜL NURMYRADOWA

Men dünýäniň ýadynda galýan ynsan ömürleri barada pikire çümenimde, näme üçindir, “Ömür arabasy” atly liriki eserimden şeýle ýazgylar aňymda janlandy: “Dünýä hiç tükenmez äpet bir eser bolsa, onuň ähli pikirleri, duýgulary, düşünjeleri, çözülmeli garşylyklary hem gahrymanlarynyň häsiýetleri Wagtyň kalbynda hem serinde jemlenen. Her ykbal, her ömür hem Wagtyň ýöneke...

TELWAS GUŞY

Men dünýäde ýeller deýin awara,
Men dünýäde güller deýin nowjuwan.
Yşkyñ derdi goýsa goýsun azara,
Ýar yşkynda müñ ykbalyñ möwji bar.

Göwräme tapylmyş munda sümelge,
Ýöne yşkyñ öý-öwzaryn tapmadym.
Yşkyñ köýükleri misli zümerret -
Ony gizläp gursagymda sakladym.

Gökde dogan Aýa elim uzatdym,
Ýöne oñ şuglasy barçaga düşdi.
Düşnüksiz sudurlar gördüm uzakdan,
Ençäni entetdi bir gülüñ mü...
Täzelikler » Goşgular - 09.11.2021

GÜÝZ ŞEMALY

Şemal ösýär şowhun berip ýollara,
Güýzüñ solgun duýgularny dörýär.
Mukam paýlap bu şahandaz illere,
Baglañ jemalynda bagtyny görýär.

Için döküp bu ötegçi şemala,
Sary baglar iññildeýär-aglaýar.
Birwagt ýüregiñi heýjana salan,
Aýdymlaryñ ýañy düşýär daglara.

Şemal ösýär,
iki ýana hars urýar,
Gören zadyn öwrüp-çöwrüp tersine.
Tebigaty başga ýakyn bir dile
Howul-hara edip barýar ...
Täzelikler » Goşgular - 08.11.2021

SÄHER

Halyl Kulyýewe

Dañ agarýar gadym endigi bilen,
Ýüzi ýagty, ýürek maksady aýan.
Tebigata berip säher salamyn
Öz öýümden her gün işe ugraýan. -

Öñden çykýar hoşniýetli adamlar,
Ganat berýär hoşniýetli köñüller.
Ak sähere toý şatlygyn seçip dur
Ýigitleriñ bagty ýaly ter güller.

Bu säher şeýle bir jak-jaklap gülseñ, ...
Täzelikler » Goşgular - 31.10.2021

«OBA DEPDERI» GOŞGULAR TOPLUMYNDAN

• SÄHRA GIDEÝIN

Gör, haçanlar gaýdypdyryn şähere,
Gör, indi ýüregim sähra küýseýär.
Oba gitsem, duşarynmy Şekere,
Öňümden çykarmy Gülli sübsegär?!

Durmaýyn bu ýerde, sähra gideýin,
Mensiz ýaplar galandyr-la tebsiräp?!
Hotjy baba: «Haý, sen ogly köpeýiň!» —
diýip, deňden geçer, atyn depsiläp.

Ýok, men eglenmäýin, gideýin sähra,
Arabanyň jygyldysyn eşdeýin...
Täzelikler » Goşgular - 11.10.2021

LАL SЕNETKÄR

Röwşеn аga gürlеmedi, аsyl-ha,
Gürlеý, diýsе, dоgabitdi lаldy оl.
Judа kän bilеrdi durmuş hаkynda,
Dünýäň tаbyn bаsym elе аldy оl.

Bir еlinde tеşe, bir еlde çеkiç,
Gör, nämеler ýasаdy оl tallаrdan.
Görmеdi hiç kişiň näzini çеkip,
Hаraý gözlеse-de еnçe ýyllаrdan.

Röwşеn аgaň ýаsan kаşyk-çеmçesi,
Gör, kimlеriň еllerinde оýnady.
Ýоldan gеçdi uz gözеlleň еnçesi,
Аk dеrege dеňäp uzуn bоý...
Täzelikler » Goşgular - 17.09.2021

RUHY HALYPAMA

"Ýaşaýyş bir düýşdür,
Oýanmagyl, melegim!"

Nobatguly Rejebow.

Ömrümiň ýarysy halal zähmetde,
Ömrümiň ýarysy düýş bilen geçdi.
Ýaşadym kä synag, käte rehnetde,
Galypdyr kalbymda, gör, kimleň yşky?!

Ýaşaýyş bir düýş ekeni, aslynda,
Şu çaka çen, gör, oýanman ýörün men.
Durmuş — synag, ýörmedim hiç asgynlap,
Her gün ördüm öz öýümiň töründen.

Düýşler içre gezs...
Täzelikler » Goşgular - 08.07.2021

YLHAM JEPASY

Gör, näçe wagt daşlaşdym men şygyrdan,
Soňky wagtda ýazylanok kyssa-da.
Baglaň guran ýapraklary şygyrdap,
Ýogsam, kalba degip geçýär gussa-da.

Honha, tanyş ýeller tanyş köçede,
Birçakky deý gezip ýörler aýlanyp.
Birin ýalkap, bir ykbaly keç edip,
Yzda galdy ýaşlyk-joşgun...aýralyk.

Ýyllaryň içinden geçip men parran,
Müň sowal ýitirdim, jogap tapmadym.
Göwün ýaş bolsa-da, bu göwre garran, <...
Täzelikler » Goşgular - 08.07.2021

MEN BIR DAGDYM

Ahmet Bekmyradowa bagyşlanýar

Men—dag idim, pytrap gitdi daşlarym.
Men—bag idim, ýapraklarymy uçurdym.
Begdim—bu gün girdabynda açlygyň,
Oýunçydym—döwlerimde utuldym.

Aşygam men—magşukdan zar eýledim.
Diwanadym—akyl tutdy ýakamdan.
Derwüş olam—ömrümi har eýledim,
Barlylykda gallaç galdym makamda.

Bir çyragdym,
sönüp barmyş şem bolup,
Bendi kylmaz peýkerleriň çy...
Täzelikler » Goşgular - 04.05.2021

ÇARHYPELEK

Göýä, bu gün kalbymy gozgalaňa saljak pursadyň boljagyny öňünden syzan ýaly, diwardaky suratlara syn edip ýörşüme, enemiň maňa gamgyn bakyp duran suratynyň öňünde saklandym. Surata siňe seretdigimçe, enemiň doňan keşbi janlanyp, maňa bir zatlar aýtmak isleýän deýin, ylla diýersiň, dodaklary müňküldäp giden ýaly boldy. Bilýän, enemiň maňa aýdyp ýetişmedik sözleri kändir. Belki, ol sözleriň hemmesini men eşitmelem däldirin. Ony menem däl, enemem däl, wagtyň özi kesgitleýär....
Täzelikler » Hekaýalar - 28.05.2020

WATANA YBADAT

Watan diýip, jana girýär bu ömür,
Aglanylsa, Watan üçin aglanýar.
Watan diýip, gana girýär bu ömür,
Watan diýip, jiger-bagyr daglanýar.

Watandadyr ähli umyt-arzuwlaryñ,
Watandadyr seýranlaryñ, düşlegiñ,
Watandadyr bu dünýäde barlygyñ,
Gökde ganat ýaýar hyýal guşlaryñ.

Watanyñ ruhunda söýginiñ güýji,
Watanyñ Tugunda aryñ-namysyñ.
Watanda joşýandyr ylhamyñ möwji,
Watan bilen aýdym-ga...
Täzelikler » Goşgular - 27.01.2020

YŞKYÑ DEL KÖÇESINDE

Bu gün kalbym duýgulardan pürepür,
Neçün ýürek gitdi birden gobsunyp?
Göýä, munda ýaşan ýaly bir asyr,
Yzda galdy altmyş ýaşyň şowhuny.

Gör, ýene-de heser düşdi köňlüme,
Neçün gözlerimden ýaşym paýrady?!
Elim serdim düýnde galan ömrüme,
Nirde galdy yşkyň joşgun-haýbaty?!

Gör, düýnümde del köçede kän entäp,
Käte baglaň gujagynda agladym.
Kelläm aýňalmandyr şol yşkdan entäk,
Şü...
Täzelikler » Goşgular - 18.12.2019

■ ÖMÜR ÝOLAGÇYSY

Ýene ýola çykdym tanyş eşikde,
Göýä bu dünýäniň baky derwüşi.
Käte gaýyp içre owaz eşitdim,
Bu ömrüme salyp müň bir werzişi.

Hiç bir kişä azarym ýok, derdim ýok,
Şükür, egsilmeýär köňül baýlygym.
Durmuşyma minnetim ýok, şertim ýok,
Ýagşy närselere sowýan aýlygym.

Diýýän: «Syna, durmuş, aşa çakyndan,
Ähli synaglarňa jismim döz geler.
Gümmi-sümmi etsem ýa-da sakynsam,
Ejizländir ö...
Täzelikler » Goşgular - 05.11.2019

GALDYM BU ÝOLLARDA SÜTÜNIM SÜÝNÜP

Şunça ýyl aýlanyp bu älem içre
Bu söýgüniñ öñün ardyn tapmadym.
Üleşikde ýetdi bir yşky hüjre-
Bagtym däl,
Içinde derdim sakladym.

Gör, yşkyñ eşreti kime galypdyr,
Gör, kimler tirip ýör umyt jemalyn?!
Men bolsa agaja dañlan ýaglyk deý
Çetde galgap durun sowuk şemala...

Yşkym gitdi ak guwlaryñ perinde
Ysgyn gitdi düýnki yşkbaz gõwreden.
Gyratymyñ sesi gelýär Pere...
Täzelikler » Goşgular - 22.07.2019

AK GUWLARYÑ AÝDYMY / Ýandepderçedäki ýazgylardan
    
Garaşylmadyk şatlyk, duýdansyz ýüze çykan hasrat köňül daglaryndan gyzyl ot bolup atylyp çykýar-da, düşen ýerlerini oýup taşlaýar. Köňülde turan ala-zenzele, gykylyk-goh, eýmenç ses gulagyňy gapýar. Sessiz-selemsiz doňup galýarsyň. Ýanaryň zarbyndan ýokary göterilen çaň-tozanlar uzak wagtlap köňül asmanyňda gara dumana öwrülip gaýyşyp ýörýär. Goý, ykbal daglarynda şatlyk ýanarlary atylyp dursun! Köňül asmanlary d...

Täzelikler » Sözler - 06.05.2019

«OBA» DEPDERI / goşgular toplumyndan

■ MÄHRIBAN GÖZLER

Kalbym oba täsirinden püre-pür,
Duýgularym gursagyma sygmady.
Oýa çümüp, iki ýana ýöredim,
Daga habar gatsam, boldy saňgaty.

Yzda galdy, gör, mähriban dideler,
Ýene munda köne yşka sataşdym.
Göz öňümden geçdi aýly gijeler,
Gör, ýene daglandym yşky ataşdan.

Gör, nije bakyşlar, dideleň nury,
Kalbym şypa tapdy tanyş gözlerden.
Maňa pynhan bakdy olarda...

Täzelikler » Goşgular - 28.02.2019

WATANA YBADAT

Watan diýip jana girýär bu ömür,
Aglanylsa, Watan üçin aglanýar.
Watan diýip gana girýär bu ömür,
Watan diýip jiger-bagyr daglanýar.

Watandadyr ähli umyt-arzuwyň,
Watandadyr seýranlaryň, düşlegiň,
Watandadyr bu dünýäde barlygyň,
Gökde ganat ýaýar hyýal guşlaryň.

Watanyň ruhunda söýginiň güýji,
Watanyň Tugunda aryň-namysyň.
Watanda joşýandyr ylhamyň möwji,
Watan bilen aýdym-gazal,...
Täzelikler » Goşgular - 09.01.2019

TÄLEÝ MIZANY

Yşk ýolunda nije çekdim endişe,
Neçün melek gözde ýaşym sylmady.
Gör, kimlerden haraý gözläp eñşedim,
Galdy göwräñ tapdan düşen sulbasy.

Käte däli edip,
                            käte serim-sal,
Irki ýaşlyk kän aşyrdy hetdimden.
Kän dert çekip yşkyñ pynhan ýerinde,
Gam-hasrata öwrenişip gitdim men.

Kimiñ dergähine perýada bardym,
Sergezda...

Täzelikler » Goşgular - 02.11.2018

Döwlet GARKYN

▶ IT

(Triptih)

I

Düşünemok gykylygna itleriň,
Uzak gije dawa-jenjel. Garpyşyk.
Ümsümligi düýt-müýt edip barýarlar,
Bogazlarny “ýakasy” deý ýyrtyşyp.
Sögüşýärmi?
Söýüşýärmi? –
Aýan däl.
Ýatagna-da girenok. (Ýerçekmişler!)
Bu türkmeniň taryhyny oýaryp,
Olaň sesi çozup gelýär geçmişden…
Olja üstünde öz-özleri garpyşyp,
Gygyryşýan garakçy deý ses edip,
...
Täzelikler » Goşgular - 05.07.2018


1 2 »