Результаты 1-13 из 13 по запросу Döwletmyrat Nuryýew

DERWAÝYS SAPAK

Üzüm dalbarynyň astyndaky sekide gözüne äýnegini dakyp, Didarberdi Haýdar ogly gazet okap otyrdy. Ýaşy ýetmişden geçen ýaşulynyň ýanynda ýene-de birnäçe gazet, žurnal hem-de kitap bardy. Ol häzir hormatly dynç alyşdady. Manyly ömrüniň tegelek elli ýylyny Didarberdi aga orta mekdepde okuwçylara taryh sapagyndan bilim beripdi.

Ol okumyş adamdy. Didarberdi aga: «Okamak öwrenmekdir, öwrenmek pikirlenmekdir, pikirlenmek ýaşamakdyr» diýýärdi. Ýaşuly has-da çepe...
Täzelikler » Hekaýalar - 07.01.2023

DÖWLETMYRAT NURYÝEW

Şahyr Döwletmyrat Nuryýew 1947-nji ýylyň 20-nji martynda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Mürçe obasynda dünýä inýär. Çeper döredijilik bilen çagalyk ýyllaryndan bäri meşgullanyp gelýär. Ilkinji goşgusy 7-nji synpda okaýarka şol döwürdäki...

GUŞLARYŇ ŞASY

Şol gün kakasy ony şeýle kelamlar bilen serpaýlady: «Şuňkarym, bu gün sen ata höwürtgäňi terk edýärsiň. Indiden beýläk öz höwürtgäňden örlärsiň. Sen ony adyňa mynasyp ýerde, beýik daglaryň depesi asmana uzaýan gaýalarynyň berkden-berk kertinde gurmalysyň. Ol ýöne-möne mesgen bolmaly däldir, kaşaňlygy bilen köpleriň gözlerinde nepis keşde bolup gaýalmalydyr. Ony görenleriň şol ýerde şuňkaryň ýaşaýandygyny bilmekleri wajypdyr.
Maňa ünsli gulak as-da, aýdanlarymy ...
Täzelikler » Hekaýalar - 18.09.2021

BITARAPLYK HAKDA AÝDYM

Şiri bagşyda dörän üýtgeşikligi ilki bilen keýwanysy Gülruh eje aňlady. Içi-daşy bilen, allanäme il bolup ýören şahandaz goja, ynha, birdenkä, dil boldumy-göz boldumy, gaýa-gopuz ýok ýerinden, özüni märekeden yrak saklaýşyna, oýun-gülküden ellibizar, ýeke bolmany çykardy oturyberdi. Kesesinden synlasaň, başyny aşak salyp, ümsüm oturan ýalydyr welin, her daýym dodaklaryny gymyldadyp, öz-özüne bir zatlary «gürrüň berýändir». Onuň näme barada ýol kesýändigini özü...
Täzelikler » Hekaýalar - 09.01.2021

ÝÜREKLERE BASYLAN TAGMALAR

Dargan soýuzyñ düzüminde bolan döwründe türkmen halky milli köklerinden, hakyky taryhyndan, çorba çykar şahsyýetlerinden üzñe saklanyldy. Oña añ ýetirip gyzyklanmak, bilmek, öwrenmek islän adamlar yzarlanmalara sezewar edildi, olaryñ başlarynda "ahyrzaman gününi" gopduryldy. Bular barasynda gürrüñ açmak diñe Garaşsyzlygymyzy jümle-jahana jar edenimizden soñ mümkin boldy.
Diýdimzorlugyñ şalyk süren döwründäki nogsanlyklar barasynda oýa çümenimde, öñi...
Täzelikler » Publisistika - 29.04.2020

GÖROGLY

Mahal-mahal sen girýärsiň düýşüme,
Hyýalymda söhbet gurýas her zaman.
Şol pursatlaň höziriniň waspyny
Ýetrere söz tapamok eý, aman.

Gözlerimde surat eýläp keşbiňi,
Namalarňa kalbym suwaran wagtym.
Arşyň kemerine galkynyp ruhum,
Güllerin parladýar köňül daragtym.

Özümiňki bolup ýol salan ugrum,
Ädimim dürs ätläp, bilýän ederim.
Sen bolansoň dag dek arka diräre,
Kynçylyk öňünde ýokdur hede...
Täzelikler » Poemalar - 09.04.2020

DULUÇ SÖÝGÜSI

— Ýene näçe wagtlap, gök çaýyň pinegini bilip, aýaklaryňy uzyn salyp ýatjak, sen? — diýip, Tumar daýza adamsyna dikan garady.
Möwlam aga keýwanysynyň igenjini kemsiz eşitse­de, ýagşydan­ýamandan sesini çykarman, goşa ýassygy tirsekläp ýatyşyna, çaý süzmegini dowam etdi.
Öýüň bikesi gyňajynyň çowuny gözüne ýetirdi:
— Käşgä gotur geçi ýa­da kel tokly bolsa «jähennem» diýseň. Ol duluç çykyp, üç ýaşynda gaýan inen ahbetin. Nesip
edenden, botlama...
Täzelikler » Hekaýalar - 05.04.2020

• Dünýäm

Ýüregim sen diýip urup dur dynman,
Seniň hem ýüregiň men diýip ursun.
Ogryn garan gözleň gabak astyndan,
Benduwan eýledi özüne, dünýäm!

Gülzarlykda parç bolupdyr läleler,
Synlap çykanymda olaryň hersin.
Jemalynda aýdym sypat gülleriň
Şuglazar katdyňy gördüm men, dünýäm!

Yşk adyna eýe bolan mekdebiň
Kemsiz bişirmeli her günki dersin.
Galan zadyň alajy bor bu ýolda
Esasy zat wepa, ...
Täzelikler » Goşgular - 31.12.2019

ATA PENDI

Arslan okuwyny tamamlap, mekdepden gelşine, aýakgabyny dälizde çykaryp, atasynyň bolýan otagyna howlukmaç girdi. Işikden ätlän badyna onuň begençli sesi içerä doldy:
— Ata, aý, ata, şu gün men edebiýat sapagyndan «5-lik» baha aldym. Ynha, görkezeýinmi?
Arslan atasynyň sözlärine-de garaşman, torbasyndan gündeligini çykarmaga durdy.
Goşa ýassygy tirsekläp, aýaklaryny uzyn salşyna, çaý süzüp ýatan Aşyrmyrat aga howlugman dikine galdy. Aýbogdaşyny gurup, j...
Täzelikler » Hekaýalar - 12.12.2019

DUTAR

— Mende öňden köýüp ýatan aryň barmydy, beýle? Özgeleri uranyň uranyň, maňa gamçy çalmaň näme?
— Dessura eýerip, «yrym-ýom» edişim boldy. Gatyrak giden bolsam, bagyşla, Jahansoltan. Heý-de, gara gözüm, saňa el göterjekmidirin, eger-eger. Men seni elimiň aýasynda saklajakdan-a! Guşak çözülip, ädik çykarylandan soň, şeýtmeseň, öýdäkiler wagty bilen içeriden çykarly däller. Olara tomaşa gerek.
— Sesleri çasly çykdy welin, iner gödekligini etdiň öýdýän? Awunmasalar, ...
Täzelikler » Hekaýalar - 05.11.2019

BEDEW
    
Jahansoltan salamlaşaryna mähetdel, göwnündäkisini dile getirdi:
— Wagtyň tiz geçäýşini!
Derkar gyzyň sözüni bada alyp göterdi:
— Diýseň-diýmeseň şeýle. Mekdebe gatnap ýörenimiz ýaňy ýalydy. Orta mekdebi tamamlanymyza eýýäm iki ýyl bolup barýar.
— Hawa, çagalygymyz düýş ýaly bolup geçdi. Ondan diňe ýatlamalar galdy.
— Şol möwsümiň sowlanyna gynanýarmyň?
— Nega ýüregimiň gyýlyp gitmesi bar-d...

Täzelikler » Hekaýalar - 28.04.2019

JELALEDDIN 

Geçmişim, şu günüm hakda oýlanyp,   
Göz öñüme getiremde geljegi.   
Añymda janlanýar keşbiñ bada-bat,  
Şany dünýä dolan türkmen gerçegi.

Ýazylan zatlary okap sen hakda,   
Akylymy çuññur ýetiren zadym:   
Ýüreklere çekilipdir keşde deý,   
Jelaleddin diýen mübärek adyñ.

Şuny-ha nygtaýyn, kelam bedewim   
Özge bir güzerden inmezden burun.  &...

Täzelikler » Poemalar - 07.04.2019

ZENANLARA SOWGAT BERIŇ GÜLLERI!

Çilläň gary eräp Günüň nuruna,
Öwsen mahalynda bahar ýelleri.
Saýlap-seçip ajabyndan ajabyn,
Zenanlara sowgat beriň gülleri.

Guşlar joşa gelip saýranda daňdan,
Bogazda gaýnadyp şirin heňleri.
Nusga bolan şapagyna säheriň,
Zenanlara sowgat beriň gülleri.

Şemal ýok ýerinden tapyp öwüsgin,
Pyşyrdanda leýlisaçyň telleri.
Ter çeçekler päk söýgüden nyşandyr,
Zenanlara s...
Täzelikler » Goşgular - 28.03.2019