Результаты 1-20 из 126 по запросу Eziz Nesin

KÜRSÜSINDE ARKAÝYN OTURYP BILMEÝÄN ADAMA ÝÜZLENME

Hormatly jenap!
Rahat, giñ, ykjam, gymmatbahaly, örän owadan kürsiñiz bar eken. Ýöne nämüçindir siz kürsiñizde arkaýyn oturyp bileñzok? Gaýtam, bi ýumşajyk, goýny giñ kürsiñiziñ öñündäki haýbatly stola tirsegiñizi daýanyñyzdan soñ, has arkaýyn otursañyz bolmyýamy. Siz bolsa kürsidekäñiz lapyñyz keç görünýär. Bü ne lapykeçli...

SAÝLAWYŇ ÖŇÜSYRASYNDAKY GÖREŞ

Biziň posýologymyzda iki sany kofehana bar. Dogry üçünjisi, Bodur Ademiň kofehanasam bar, ýöne welin ol çakyr zawodynyň ýanynda, şäheriň çetinde ýerleşýär. Onuň üçin hem bu kofehana hasaplap oturanyňa degenok, ol örän daş, üstesine-de juda kiçijik.
Posýologyň ähli erkek kişileri iki topara bölündi. Olaryň bir bölegi-hä tikinçi Ishagyň k...

MENIŇ DEMOKRATIÝA UGRUNDA GÖREŞIŞIM

Gödek degişmemi ýa bolmasa bir biedepçilikmi, men-ä näme diýip atlandyrjagymy bilmeýärin, ýöne bir gezek şeýle bir waka-ha bolup geçdi. Öz düşünişime görä, bularyň ikisem bolman durmady.
Bir sapar dostlarym meni taksä mündürdiler-de:
- Oturylyşyga barýarys – diýdiler.
Maşyn haýsydyr bir egrem-bugram çolaja köçäniň ugry bile...

PUL KRIZISI

Belli bolşy ýaly, Stambuluň “Ajaýyp ülke” otelinde adatça Safranboludan gelen myhmanlar düşläp geçýärler.
Günleriň bir güni şu otele oýnaklap duran gara gözli, kyrk bäş ýaş töwereklerindäki diýseň kaşaň geýnüwli bir jenap gelip, aýna germewiň aňyrsynda oturan administratora kiçijik penjireden ýüz tutdy:
- Gadyrdan, kyn görmän, maňa bir zady aýtsaňyz-la. ...

TAÝAK IÝMESEM OŇAMOK

Awtobusyň içi hyryn-dykyn - aýak basmaga ýer ýok. Ýolagçylaryň biriniň daş sypatyna seretseň-ä, ýalňyşyp bärik münendir öýdýäň. Onuň ýeri awtobus däl-de, meger bolubilse, “Tiz kömek” awtoulagy bolmaly. Çep goly hasa bilen saralyp egninden sallanan, kellesi saralan, bir gözi gögerip çişen, beýleki gözüne-de gan öýen adam pişegine daýanyp, awtobusyň mähellesiniň arasynda özüne ýer arçamaga jan edýärdi. Görgüli sagadyň jykgyldaýan dili ýaly durman-etmän:
— I...

DOSTLUK KÖMEGI

Munuň özi halkara syýasy arenada bolup geçen waka. Emma taryha-da, dünýä syýasy taryhyna-da ýazylmady. Taryh kitaplary hernäçe dogruçyl ýazylsa-da, käbir wakalar hiç mahalam taryha girmeýär. Şu bolup geçen waka-da taryhyň ýazyp bilmedik şeýle wakalarynyň biridir.
Mälim bolşy ýaly, Ikinji jahan urşundan soň köp sanly ýurtlar garaşsyzlygyna gowuşdy, täze-täze döwletler ýüze çykdy, häzirem çyky...

HEMIŞE BIZ GÜNÄKAR BOLMARYS

Agşam otyrkaňyz, öýüňizde çyra sönäýse, siz garaňkynyň içinde-de emgenmän ýoluňyzy aňşyryp bilersiňiz. Siz gapyňyzy, şkafyňyzy we başga zatlaryňyzy aňsatlyk bilen taparsyňyz. Biz öýümizdäki zatlary bäş barmagymyz ýaly bilýäris.
Bu biziň her gün burçdaky kioskdan satyn alýan gazetlerimize-de degişlidir.
Elmydama gazetiň görnäýjek ýerinde polisiýanyň elinden näçinji gezek gaçandygy we ýaňadan näçinji gezek ele düşendigi belli bolmadyk jenaýatç...

ELHENÇ DÜÝŞ

Stambuluň radiosy öz gepleşiklerini geçirip gutarypdy. Bu gije men iki sany hekaýa, felýeton ýazmalydym, bir žurnalyň anketine jogap bermelidim. Bu materiallar ertire ýetişmelidi. Emma men diňe ýeke işi bitirmegi - bir hekaýa ýazmagy başarypdym. Mazam ýokdy.
Men eýýäm ikinji hekaýam üçin bir petde kazgy taýýarlapdym, emma mende ýekeje-de tema ýokdy.
Iýip-içesim geldi. Hemişe şeýle bolýar. Hekaýa üçin taýyn sýužet tapylmadyk wagty, men näme-de bolsa bir zada...

GOÝ, ALLA KABUL ETSIN!

“Bagtly” at alan alty gatly köp kwartiraly öýüň hojaýynyna Hamza beg diýerdiler. Onuň ertir irden sagat altyda, iki otaglyja podwal jaýyň bir penjiresine kakmak adaty bardy. Ol şol adaty boýunça penjiräni tyrkyldadyp:
- Emin ependi, Emin ependi! – diýip seslendi.
Emin ependiden jogap bolmany üçin, ony oýarmak niýeti bilen Hamza beg ardyndy.
Emin ependi Hamza begiň diňe bir hyzmätkäri-şweýsary däl-de, ýakyn dosty, oňa özüniň ýüregini dökýän...

FORMALLYK

Ol öý Saryýeriň* edil orta gürpündedi. Şol öýe özümi atynçam meniň lütüm çykdy. Ol çar baga bürenip oturan, ýörite salnan jaýlaryň biridi.
Ýalçyn menň çagalyk dostumdy.
Men:
- Siziň bu ýeriňiz örän ajaýyp! – diýdim.
- Bu meniň Göwher daýzamyň elinje saldyran jaýy.
Men Ýalçynyň kitaphanasy bilen tanşaýyn diýip gelipdim. Ol meni giň jaýa alyp bardy, oňa ştüýs kitaplar hazynasy diýseňem boljak. Men haýsy tekjeden başlajagymy bilmän, aňkaryly...

ÜÇ GÖRNÜŞLI MASGARAÇYLYK

• Birinji görnüş

Kaýmakamyñ¹ kabineti. Stoluñ añyrsynda Kaýmakam otyr. Onuñ öñünde goluny gowşuryp, dagly daýhan dur.

DAÝHAN: - Jenap Kaýmakam, meniñ mellegimiñ suwuny kesdiler. Men geçen ýyl mellegmiñ suwarylmagy üçin bäş ýüz lir töläpdim ahyryn.

KAÝMAKAM: - Bu geçen ýyl bolupdy ahyryn. Sen heý şu ýyl zat tölediñmi? Öten ýyldan bäri durmuş üýtgedi. Eger sen öz mellegiñ suwarylmagyny isleseñ, bir müñ lir tölemeli...

SÜRGÜN EDILENIŇ ÝATLAMALARY

Meni alyp barýan žandarm ikimiz ahyry polisiýanyň bolýan ýerine baryp ýetdik.
- Naçalnik ýok, sürgün edileni häzir kabul edip biljek däl... – diýip, nobatçy mälim etdi.
Men arkamdaky düwünçegi ýere taşlap, derimi syldym-da, uludasn demimi aldym. Eger elimdäki zynjyram aýraýan bolsalar, özümi bagtly saýardym.
- Ellerimem çişipdir, belki zynjyry biraz gowşadarsyňyz – diýip, men žandarma ýüzlendim.
Žandarm haýyşyma jogap edip, zyn...

ORATOR MAŞYN

Maşynlar indi hemme zatda adamynyň deregini tutup bilýärler. Robot diýip atlandyrylýan maşyn adamlaryň edýän işlerini adamlaryň özündenem oňat edýärler. Adamlar bir zatda ýalňyşaýdyklary, adatça:
- “Aý, bolýar-da adamçylykdyr, ýalňyşman bolýarmy...” diýýärler. Robotlarda bolsa oň ýaly zat bolmaýar. Olar çigit ýalyjak-da ýalňyş goýbermeýärler.
Häzir Amerikada bir täsin maşyn döredilipdir. Ol maşyn aýdym hem düzüp bilýär. Hawa, hawa, şu eşidip ýören aýdymlar...

SÖZ

Bilirsiniz sözümde hep durmuşumdur duracağım
Sevgilime sözverdim ben yirmi yıl yaşayacağım
Düşmanlarım sevinmesin yirmi yıl sonra yok diye
Belli değil yirmi yıla ne zaman başlayacağım

Aziz NESIN.
Täzelikler » Goşgular - 18.12.2021

BOĞULAN ŞAIR

Senin seyircilerin düşman
Senin yargıcıların düşman
Öylesine yenmek zorundasın ki
Kıl payı bırakmadan

Sayısız genlerle donatmalısın
İmgeden kristallerini
Ki kamaşsın gözleri
Yüreğinden yansıyan ışıltılardan

Elmasını öyle yontmalısın ki sözcüklerden
Bakırı kükürdü çevirip altına
Ki gözle...
Täzelikler » Goşgular - 19.11.2021

ARKADAŞIM BADEM AĞACI

Sen ağaçların aptalı
Ben insanların
Seni kandırır havalar
Beni sevdalar
Bir ılıman hava esmeye görsün
Düşünmeden gelecek karakış..
Acarsın çiçeklerini ..
Bense hayra yorarım gördüğüm düşü…
Bir güler yüz bir tatlı söz..
Açarım yüreğimi hemen
Yemişe durmadan çarpar seni karayel
Beni karasevda
Hem de bilerek kandırıldığımızı
Kaçıncı kez bağlanmışız bir olmaza
Koş desi...
Täzelikler » Goşgular - 19.11.2021

ŞEÝLE GELIPDIR, ŞEÝLE GITMESIN...

Ähli ejeler - ejeleriñ gözeli,
Sen - gözelleñ gözeli!
On üçde çykdyñ äre
Meni dogurdyñ on bäşde.
Ýigrimalty ýaşyñda
Dünýäden açdyñ ara.
Söýgi dolup-daşýan ýüregim üçin
Saña ömürbaky minnetdar, eje.
Ýeke suratyñam galmady mende
Günädi,
Surata düşmek-de küje.
Ne kino görüpdiñ, ne-de teatr.
Tok, yşykly gaz, suw, peç...
bularyñ,
Hiç birisi ýokdy
Zar ...
Täzelikler » Goşgular - 09.11.2021

MENDE GAL

Bir tohum äberdiñ
Çeçegini al.
Bir çigit äberdiñ
Agajyny al.
Bir şaha äberdiñ
Tokaýyny al.
Dünýämi berdim saña
Mende gal!

• GÜN DOGANSOÑ

O çuw-çyplañ gijede
Sen-ä sendiñ, menem men.
Uzak gije güneş açdyk posadan
Gün dogansoñ näm boldy-da birdenem
Şol sabada özümiziñ sowgundan
Lepbek-lepbek gar ýagdyrdyk güneşden.
Hemişe şu ünji bardy içimde
Sen...
Täzelikler » Goşgular - 09.11.2021

ÜÇEKDE DÄLI BAR!

Mähelle aýaga galdy:
— Üçekde däli bar!
Köçäniñ ugry däliniñ bolşuna tomaşa etmek üçin gelenlerden doldy. Ilki polisiýanyñ daýanç nokadyndan, soñ polisiýa müdirliginden awtoulagly poliseýler geldi. Yzysüre ýangyn söndüriji gullugyñ işgärlerem gelip ýetişdi.
Däliniñ ejesi:
— Balam, oglum, düş aşak!.. Düşäýsene balajygym!.. -...

IŞ we ZENAN HAKDA

Zenanlar hemme zada aglap bilýär: bir kinofilme, aýdyma, okan zadyna... Iň bolmanda erkekler ýaly! Emma zenany ýürekden aglatmak welin gaty kyn.
Eger zenan ýürekden aglaýan bolsa, agladýan onuň ýüregine girendigidir. Ýöne agladýan ol gadyrbilmez bolansoň, gözüni gyrpman ýürege iňňesini sünçýändir! Ine, şol mahalam goşa ýumruk ýaly tokga düwün gelip zenanyň bogazyna düwüler. Ýuwdunyp, dem alyp bilmez; çünki ol goşa ýumruk ýaly düwün janyny alyp gelýändir. ...

Täzelikler » Oýlanmalar - 14.09.2021


1 2 3 ... 6 7 »