Результаты 1-20 из 20 по запросу Eziz Ykbal

KÄR HAKYNDA HEKAÝAT

Hünärsiz ýaş ýigit bolupdyr birçak,
Kyn düşüpdir güzeranyn dolamak.

Höwes edip, dogry gelip gylygy,
Öwrenipdir demir ussaçylygy.

Ýasapdyr bir gowy orak, kätmen, pil,
Höwes bilen satyn alan uly il.

Yhlasly işläpdir bütin jan-tenden,
Hal-ýagdaýy gowulaşan kem-kemden.

Geljege ädensoň aýgytly ädim,
Bolupdyr durmuşy gül, düzüw adam.

Durmuşda bolsaň sen bir halal kärli,...
Täzelikler » Goşgular - 20.09.2021

KÄR WE PUL HAKYNDA HEKAÝAT

Iki dost ýaşapdyr gadym bir zaman,
Biri kärli, beýlekiniň puly kän.

Pully öwünipdir kakyp döşüne,
«Bitirip bilýärin islän işimi».

Kärli aýdan: «Söýýärin men kärimi,
Kärim bilen görkezerin zorumy».

Wagt geçip, sowulyp, gutarypdyr pul,
Näderini bilmän, aljyrapdyr ol.

Söýgüli kärini ýöreden dosty,
Durmuşynda ýokmuş, jinnek deý kösti.

Soňra kömek sorap dosty ýüz...
Täzelikler » Goşgular - 19.09.2021

ÝAGŞYZADA HAKYNDA HEKAÝAT

Bir kişi ýaşapdyr gadym bir zaman,
Ýagşyzada eken, päli pes ynsan.

Kalbynda, zandynda ýagşy gylygy,
Ile edipdir ol kän ýagşylygy.

Iller söhbetlerde edipdir taryp,
Ýamanlyk etse-de bigaýrat, görip —

Ýagşyzada ünsem bermändir oňa,
Ýene ýagşylyklar edipdir diňe.

Uly il içinde abraý alypdyr,
Iliň söýýän bir adamy bolupdyr.

Bolsaň ak ýürekli, hoşniýet ynsan,
...
Täzelikler » Goşgular - 19.09.2021

PÄK WYŽDAN HAKYNDA HEKAÝAT

Durmuşy ýatladyp jadyly düýşi,
Ýaşapdyr bir zaman bir halal kişi.

Ömründe duşupdyr kän baýlyk, altyn,
Ýöne ol hakyny iýmändir halkyň.

Päk ýüregi çalyp bir täsin mukam,
Halal haky bilen oňupdyr mydam.

Düzüw saklapdyr ol niýet-pälini,
Düşmändir şeýtanyň hile-alyna.

Bir bolşuny saklap ýaşan ol kişi,
Başy aman, rowaç alypdyr işi.

Zandy, kalp ýüregi bolansoň oňat...
Täzelikler » Goşgular - 19.09.2021

ÖWÜT-NESIHAT HAKYNDA HEKAÝAT

Atasy oglunyň gulagna guýan:
«Şeýle ýaşa oglum, şu günden buýan!

Durmuşda ýeňilme, peselme hiç wagt,
Şonda geler saňa söýgi hem bagt!

Daga dyrmaşan dek öňe git diňe,
Mydama ynamyň bolsun özüňe.

Kyn günde aljyrap, hasrata batma,
Hergiz öwüt-nesihatym unutma!»

Ogly onsoň, bilini berk guşapdyr,
Lellimlikden, erksizlikden boşapdyr.

Ynam bilen gelejege ätläpdir...
Täzelikler » Goşgular - 18.09.2021

DÜNÝÄNIŇ IŇ GÖZEL ÝERI HAKYNDA HEKAÝAT

Görjek bolýan ýaly jadyly düýşi,
Ýaşlygyndan arzuw eden bir kişi.

Elmydam besläpdir ol ýüreginde,
Ýaşamaklyk dünýäň gözel ýerinde.

Agtaryp gözelden-gözel ýerleri,
Kän gezipdir saçyp maňlaýdan deri.

Iň gözel ýerleri tapypdyr ol kän,
Agzyn açyp oňa galypdyr haýran.

Görüp Täçmahaly, ençe baglary,
Şaglawuk, giň sähra, belent daglary.

Aradan geçipdir ...
Täzelikler » Goşgular - 18.09.2021

URUŞ ÝYLLARYNDAN BIR GÖRNÜŞ

Arkada goşhalta, egninde şinel,
Gyssanýar ol öýlerine ýetmäge.
Bir oglanjyk ylgap öñünden çykyp,
Oña sorag berýär tapman hiç çäre:

- Essalawmaleýkim, meniñ kakamyñ,
Haçan geljegini aýtgyn, daýy jan?!
- Basym geler, sabyrly bol, garaşgyn,
Ah, ezizim, akyllyjam, ýagşyjam.

Gözlerde aýralyk, ýürekde söýgi,
Gyssanýar ol öýlerine ýetmäge.
Bir garagöz gelin öñümden çykyp,
...
Täzelikler » Goşgular - 05.05.2020

ESGERIÑ ÖLÜMI

Tamara Perhatowa bagyşlaýaryn.

Gapyñyzdan bardym çemen göterip,
Anýa, "Enem ýok" diýip, aglap goýberdiñ.
"Ýalan", GYGYRDYM MEN, ÖZÜM ÝITIRIP,
Hem agyr ýitginiñ keşbini gördüm,
Anýa, "Enem ýok" diýip, aglap goýberdiñ.

Maña giñ jahanda orun ýok ýaly,
Gussa ýüregimi paralap barýar.
Eziz keşbiñ göz öñümde dur häli
Hemme göreçlemde geçen uruş bar,
Gussa ýüregimi paralap barýar.
...
Täzelikler » Goşgular - 18.04.2020

KÄMILLIK

1.

Ötüp barýan şemal ýaly bu ömür,
Düýnem bahar bardy bu şat toprakda.
Ine, indem munda başga bir döwür,
Gözýaş deý dökülýär sary ýapraklar.

Pasyllar geçip dur yzly-yzyna,
Galdyryp tükenmez şatlykdyr-arman,
Päli pes ýaşasañ meñzäp zemine,
Ruhubelent bolsañ misli gök asman.

Bu gün ýokdur düýnki gören ynsanyñ,
Gidendir köpleri gama batyryp.
Duýmarsyñ salymda million ýaşanyñ,
...
Täzelikler » Poemalar - 01.04.2020

GÖREŞ

1.

Ýyldyzyñ kalbynda ýanýar gyzyl ot,
Ýüregmize çoýup ýyly mährini.
Ynsan ogly mundan gidip bilenok,
Siñdirmekçi aýa-ýyla mährini.

Gussa batyp, ülpüldemän şemala,
Güller ýatyr sowuk daşy gujaklap,
Ene Ýer eñreýär bu ýowuz hala,
Gözler gözýaşyny bilenok saklap.

Diller dymýar, şol sözläp dur göwünler,
Kalbymy gaplapdyr dymyşlyk-seza.
Köñüllerde dogýar şol gara günler
Bu örän bag...
Täzelikler » Poemalar - 23.03.2020

BAHAR ÝAŞLYGYM

Söýgüli şahyrym Sergeý Ýesenine bagyşlaýaryn.

1.

Ajaýyp ýaşlygym - güler ýüz bahar,
Yhlas edip, ýaşyl pyntyk ýarypdyr.
Ho-ol uzakda aýdym aýdýan şat bahar,
Günlerimi süýji bala garypdyr.

Owadan asmana ýüpek bulutlar,
Näzik ýele pasyrdaýar, galgaýar.
Jeýhun tolkunlary kimin bolupdyr,
Joşan baglar giñ jahana sygmaýar.

Men özümden gidipdirin şu mahal,
Ýüregim sogru...
Täzelikler » Poemalar - 16.03.2020

OBADA BAHAR ERTIRI

Gün dogdy açylan bägüle meñzäp,
Utanan gyz ýaly gyzardy baglar.
Ýeller gök otlary örüp hem çöşläp,
Tylla alyslara uçup barýarlar.

Honha, guşlar gylyç ganaty bilen,
Gögüñ ýüzün kerçäp gaýyşyp ýörler.
Gyzyl gülli köýnek kimin beslenen,
Bir gözel garagöz gyz kimin narlar.

Ak damjalar ýapraklary sypalap,
Lowurdaşyp ýer ýüzüne seçilýär.
Kalbymy bir täsin owaza gaplap,
Horazlañ sesl...
Täzelikler » Goşgular - 12.03.2020

DÜÝŞ

Garagum ýaşyl öwsüp,
Jeýhun dolup akanda.
Öýümi ýasa öwrüp,
Ýatyrmyşym kepende.

Ho-ol añyrda bir goja,
Tabydymy ýasaýar,
Goñşularymyz üýşüpdir,
Uzakdanam gelen bar.

Mal soýup, ojak gazyp,
Ot ýakdylar, elbetde.
Çyn dost gözün süpürip,
Gussa çekýär bir çetde.

Ýolbaşçysumaklary,
Begendirdi bu ahwal.
Aýdym aýdyp, tans edip,
Keýp etdiler, çeniñ däl.

...
Täzelikler » Poemalar - 11.03.2020

SÄHRADA

Seýil edýän şat şemally sährama,
Ýap-ýañyja ýagyş ýagdy şybyrdap.
Meñ göwnüm gidipdir, gözel gyz, saña,
Kalbymda harasat, gök deý gübürdäp.

Häzir örän alyslarda sen menden,
Bilýän, ýüreklermiz birigipdirler.
Ak ýagşa ezilen gara saçlamdan,
Hünjüler ýüzüme syrygyp durlar.

Damjalara ezilen meñ saçlarym,
Sypap geçýär ýagşa ezilen şemal.
Tämizlik gaplapdyr şadyýan serim,
Wah, meniñ ýanymda b...
Täzelikler » Goşgular - 09.03.2020

TEKEPBIR, OWADAN GYZYÑ SAWÇA AÝDANLARY

(Bahar baýramynda okalan degişme goşgy)

"Žiguli" hasabam däl,
Hasap däl "Wolgañ" ady.
Ah, "Çaýka-da" ýerde gezýär,
Bolsun onuñ samolýoty.

Özi uly işli bolsun,
Agzy gyzyl dişli bolsun,
Uzyn boýly, hem owadan,
Başy akyl-huşly bolsun.

Iliñ tüçjar baýy bolsun,
Iki gat daş jaýy bolsun.
Gerdenlek hem pälwansypat.
Rüstem Zalyñ taýy bolsun.
...
Täzelikler » Goşgular - 07.03.2020

DOST DIÝENI BOLSUN

Eziz Ykbalyñ ady okyjylara öñräkden bäri tanyş bolsa gerek. Onuñ metbugatda çap edilen goşgularydyr hekaýalary edebiýat bilen içgin gyzyklanýanlaryñ ünsüni özüne çeken bolmaly. 1991-nji ýylda şahyryñ "Dost diýeni bolsun" atly ilkinji özbaşdak kitaby çapdan çykypdy. Elbetde, şol döwürdr ýaşlary edebiýata getirmekde belli halypa ýazyjymyz Osman Ödäniñ abyrsyz uly hyzmatlary bitiripdi. Çünki onuñ ýolbaşçylyk eden "Ruh" döredijilik-önümçilik birleşigi nijeme ýaşlar...
Täzelikler » Goşgular - 05.03.2020

BAHAR GIJELERI

Ýüpek ýel baglaryñ zülpün oýnaýar,
Giñ sähranyñ atlaz gijelerinde.
Hindi gyzy ýaly bolup, ýaýna, ýar!
Hasam şöhlelensin gözlerim şonda,
Giñ sähranyñ atlaz gijelerinde.

Maña sary ylga, galgasyn öýmäñ,
Dog sen, müdimilik batmajak aýym!
Gözleriñe bakyp bolarmy doýmam?!
Seni juda küýseýärin gün saýyn,
Maña sary ylga, galgasyn öýmäñ.

Durnagöz çeşme deý aýdyma başla,
Näzik aýdymlaryñ do...
Täzelikler » Goşgular - 05.03.2020

GAPY KAKYLMALAR

Bir arakhor gelip gapymy kakdy:
"Hany ýüz gram tap, şol meniñ kemim!"
"Içme, saglygyña zyýanly" diýdim,
Diýdi: "Sen-ä erkegem däl ekeniñ!"

Bir arzaçy gelip gapymy kakdy:
"Hiç goldañok, maña düşýär ahyr kyn!"
"Aklykdan garany gözleme" diýdim,
Gaharlandy: "Erkegem däl ekeniñ!"

Bir goşguçy gelip gapymy kakdy:
"Goşgular getirdim, et bulara syn!"
"Düşünsene, bular has gowşak!" diýdim,
...
Täzelikler » Goşgular - 09.01.2020

■ Dogan harplar
    
Günlerde bir gün harplar üýşüp, özara jedele giripdirler. Olaryň hersi özüni iň gerekli harpdyryn öýdüp, döşüne kakyp öwnüpdir.
— Araňyzda iň ulyňyz mendirin! — diýip, «A» harpy magtanyp, orta çykypdyr. 
— Çünki men ilkinji bolup dünýä indim. Beýlekilerem ondan kem galmandyrlar-da: «Men-de, men!» bolşup, ýerli-ýerden galmagal turzupdyrlar. Birdenem bir ýerden Nokat peýda bolupdyr-da: &la...


SÄHRA WE YŞK
    
Gadym zamanlarda bir baý adamyň gözel gyzy bar eken. Ol bir çopan ýigit bilen halaşyp, sähralykda pynhan duşuşýan ekeni. Günlerde bir gün baý muny aňypdyr-da, «Meniň çopana berer ýaly gyzym ýok, ol deňini bilsin!» diýip, gyzyna öýden çykmagy gadagan edipdir. Garawullar gyzy gije-gündiz göz astynda saklapdyrlar. Çopan onuň öýüne ýakynlaşmaga milt edip bilmändir. Şeýdibem, olar uzak wagtlap aýra düşüpdirler. Gyz öýde gysylyp-gowrulyp, has...