Результаты 1-12 из 12 по запросу Fürug Ferruhzad

JANYMYÑ JANY

Posa bolan güni iñ kiçi gimniñ
ynsanyñ-ynsana hossar öýleriniñ
gapysyny içinden  ýapmadyk güni,
gulp ýöne bir erteki bolar -
ýürek ýaşar mynasybyn..

Ähli sözler söýgi bolup ýañlanan güni,
hoşlaşmaklyk üçin söz gözleme diýip-
Durmuşyñ özi bar sözlere saz bolan güni
Goşgy üçin kapiýa diýip,ejir çekmän -
Hijranyñ heñinde pyşyrdaman,
zybanlañ aýdyma hiñlenen güni,
Näziklige, gözellige besleni...
Täzelikler » Goşgular - 21.12.2021

AH! ÇOK MEMNUN OLDUM

Bunlardan önce, ah evet
Bunlardan önce sessiz kalınabilirdi
Saatler boyunca
Dalıp kalınabilirdi bir sigaranın dumanında
Dalıp kalınabilirdi bir fincanın şeklinde
Halıdaki renksiz bir çiçekte
Duvardaki belli belirsiz bir çizgide
Kuru el ayalarında
Perde bir tarafa çekilebilirdi ve görülebilirdi
Sokakta yağmurun hızla yağdığı
Renkli, küçük uçurtmasıyla bir çocuğun
Ayakta durduğu, bir keme...
Täzelikler » Goşgular - 14.12.2021

KÜSKÜNLÜK

Git… git ona doğru, umurumda değil
Sen güneşsin… o yeryüzü… ben gökyüzü
Onun üzerine doğ, çünkü ben konmuşum
Naz ile yıldızların omuzuna
Beni perdelerin arkasına çeken sen
Nasıl anlamadın sırlarımı?
Bedeninden vazgeçtim senin, çünkü dünyada
Benim isteğimin amacı bir ten değildi
Koştuysam sana doğru böyle
Aşka aşığım, senin visâline değil
Işıksız gecelerimin karanlığında
Senin hayalinden daha güzel...
Täzelikler » Goşgular - 14.12.2021

BAGYŇ GÖZÝAŞY

Hiç kimiň işi ýok gül bilen,
gaýgysyn edýän ýok balygyň,
hiç kimiň ynanasy gelenok
harap bolýanyna bagymyň.
Bagymyň kalbynyň bireýýäm guranyna güneşe,
bireýýäm aňynyň solup
terligi bilmeýşine,
bagymyň hyýalynyň –
uzakda hem geňdigin
ynanasy gelenok hiç kimiň.

Ýürekgysgynç biziň öýde ýaşamak,...
Täzelikler » Goşgular - 16.05.2021

ÝER ÝÜZÜNIÑ AÝATLARY

Oşol wagt,
Gün sowady, nur gitdi.
Hem bereket uçdy ene toprakdan.
Ýer goýnuna öli kabul etmedi,
Suwsuz galdy deñizlerde balyklar,
Galmady başga zat guran ýaprakdan.
Solgun penjireler gijäñ ýarynda
Depäñde düýrügip pelesañ kakýan,
Bulam-bujar bolan pikirler deýin.
Hem ýollaram alaowarra siñdiler
Ahyrky pellede tümlüge çykýan...
Hiç kim düşünmedi hakyky söýgä
Hiç kim ymtylmady göreşe, ýeñşe,
...

Täzelikler » Goşgular - 29.07.2020

ŞEMAL BIZI ALYP GIDÄÝJEK ÝALY...

Gysgajyk gijämde,
Wah-eý dag arman
Şemal syrap ýapraklary daraýar.
Gorkýan men bu gije turjak tupandan.

Diñ sal,
Tümlügiñ ygşyldysyn duýýañmy?
Garaýan bialaç bu bagtlylyga.
Guly men özümdäki umytsyzlygyñ.

Diñ sal,
Tümlügiñ ygşyldysyn duýýañmy?
Dek häzir bir zatlar geçýär gijede.
Aý gyrmyzy reñkde we ýallak-ýullak
Her pursatda gorkusy bar üçegiñ
Bulutlaram g...

Täzelikler » Goşgular - 29.07.2020

ÜRKÜZILEN

Näme isleýärin, bilemok özüm,
Gije gündiz ters aýlanýan nämüçin,
tapýaryn, ýitirýän, agtarýan ýene,
Näm:ädir gussaly garaşyar kalbym.
dostlarymdan gaçýaryn men näme üçin--
Gizlenýärin dymyk tussaghanamda?!
Duygylam ýollaýar pyşyrdylaryny
diñleýän olary teşnelik bilen.
Ýol agtarýan garañkydan, tümlükden
Mekir kezzaplardan gaçmaklyk üçin
azap çekýän;
Sebäp:
Düýnem olar maña dostduyar,
...
Täzelikler » Goşgular - 18.11.2019

FÜRUG FERRUHZAD

Fürug Ferruhzad, eýranly şahyr, ýazyjy, rejissýor, suratkeş. 
Eýranyñ XX asyrda ýetişen iñ meşhur şahyrlaryndan biri.


• Terjimehaly:

Fürug Ferruhzad 1935-nji ýylyñ 5-nji ýanwarynda Muhammet Ferruhzadyñ maşgalasynda ýedi çaganyñ üçünjisi bolup dünýä inýär. Mekdebiñ 9-njy synpyndan soñ gyzlaryñ sungat mekdebinde okap başlaýar. 16-17 ýaşlarynda Perwi...

GÜLZARLYGYÑ ÝEÑIŞI

Her kim bilýär,
Her kim bilýär.
Garyşyk pikirlerine ykmanda buludyñ
Gargañ gyryk, nayza kimin sesiniñ
Biz hakynda ýetirjegini illere.
Sen hem men:
Gülzarlygy gõrdük sowuk gädikden
Oyun edyan almany ýolduk
Uzakdaky baglykdan.
Her kim gorkyar,
Her kim gorkýar.
Ikimiz ýagtylyga, suwa, ayna garyldyk.
Emma gorkmadyk.
Meniñ aytmaga meyl edenim:
Depder gatlarynda duşuşmaga <...
Täzelikler » Goşgular - 07.12.2018

TÜMLÜKDE

Ýene garañky gije,
tüm gara gije,
Ýene Sensizlik.
Men Seni çagyrdym.
Jogap- Sessizlik,
Diñe ýüpek tutyny
galgatdy şemal
Men Seni çagyrdym,
Õçügsije ýyldyz ýandy
alysda
Dileg etdim,
Süýtli pyýala dek
elim serip asmana
Dileg bilen
Seni yene çagyrdym
Gõk ýyldyzyñ reñki
düşdi aýnama
cyrlak çyrlap
Zaryn heñi ýañlandyrdy
Tüsse deýin hamala,
Hem şähere siñip g...

Täzelikler » Goşgular - 08.10.2018

IKI SOWAL

Durmuş, saña gelen günümden bäri,
Men özümi seniñ bilen ýaşadýan.
Aý aýdyñ gijeler, sergin säherler,
Seniñ aýdymlarñy şadyýan aýdýan.

Sabalara gürrüñ berýän sen hakda,
Söhbet gurýan gamgyn ýaşan Aý bilen.
Syrlaryña akyl eden ynsanlañ,
Gujagyñda ykballary beýgelden.

Senden gitmek islemeýän hiç mahal,
Halal zähmetlerden bagtym goşalýar.
Meniñ bedenim-de, ruhum-da, diñe
Senden mähir, ylha...
Täzelikler » Goşgular - 07.09.2018

GAÝTADAN DOGULMAK

(Ibrahim Golestana bagyşlanyar)

Meniñ bütin barlygym - seni garañkylykdan õzüñ õzüñde gaýtalanyp, gülläp gül açmaklygyñ, ýaşarmaklygyñ soñsuz aýdyñ säherine atarmakdyr.

Men bu barlykda diñe seniñ ahyñy çekdim, ah men bu barlykda seni agaja, suwa we oda bagladym.

Belki ýaşaýyş- eli goşly bir zenanyñ her gün gatnaýan uzyn ýoludyr.
Belki bir adamyñ õzüni dardan asan urganydyr bu durmuş.
belki okuwdan õýüne do...
Täzelikler » Sözler - 05.09.2018