Результаты 1-19 из 19 по запросу Gülnar Geldimyradowa

MANUSKRIPT

“Öýüm dünýä bilen habarlaşanok”
Anna Ahmatowa


Hiç kimiň sesi çykanok.
Belki, olaň gözi ýumuk.
Görmeýän ýaly asyl-ha,
Damjalar asmandan damyp,
Gabagyny çyg etse-de.
Duýmazlar, kalby kör olaň,
Özgäň derdi piňine däl.
Görýänlerden has kän olar,
Asyl ajy ýylgyrşyňy
bagt diýip düşünerler,
Kömek etjek bolup, gaýta
seni derde düşürerler.
Parhy näme, garşyňdaky
...
Täzelikler » Goşgular - 16.01.2022

MAGALLAK

Ähli zadyň serhedinden çykyp men,
Ýoluň bir ujunda azaşypdyryn.
Garaltmady tenim gazan garasy,
Dünýäniň derdine ýanaşypdyryn.

Ylgap däl-de, gaýyp gaýdan deý dagdan,
Ýerimden gozganyp bilemok asla.
Gözlerimde yrgyldaýan damjalar
Kirpigme gonmaga howatyr edip,
yzyna tesýär.

Tegelek ömrümi terse bakdyryp
Töweregmi näkesleriň garaýşy
tutupdyr.
Ýylgyrýan olaň halyna.
Setirlerim...
Täzelikler » Goşgular - 18.12.2021

AÝT

Kaka, kararsyz men soňky wagtlar,
Gijä galmak endigimden ýadadym.
Biraz durmuş tow beripdir — bekeşýän.
Öňler-ä, bilýänsiň, gaty sadadym.
"Ýadadym" diýmäge baranok dilim,
Şadyýan bolmaga synanýan diňe.
Öňler Gün doguşyn synlardym säher,
Soňky günler imrindim-de iňrige,
Göwnüme sygdyryp bilmediklerim
Bir seniň öňüňde açasym gelýär.
Ynan, ähli zady taşlap käwagt,
Hatda, wagtdanam gaçasym gelýär.
...
Täzelikler » Goşgular - 03.11.2021

ESERIM

Ähli maksatlardan beýikdesiň sen,
Näçe ömri saklaýarsyň gujakda.
Seniň kalbyň nirde?
Göresim gelýär,
Hem bilesim gelýär ýene sen hakda,
Heniz öwrenmedik zatlarmyň baryn,
Barym sen! Meň bagtym saňa baglanan
Galamda däl, görejimde çekýärin
Hemme zatdan beýik bolan keşbiňi.
Bir maksadym, artyk bolman hiç mahal,
Götermäge güýjüm ýetse keşgi...
Täzelikler » Goşgular - 26.10.2021

• Aktýor

Ýyldyzlar gijäniň sazyny çalýar.
Kerlik höküm sürýär.
Eşidenok hiç kim.
Ol saz ýüregiňi howsala salýar,
Eden hataň üçin ahmyra giç deý.
Görýänleriň düýş deý, säher oýansaň,
Ýada salyp bilmejek deý hamala
Hemem tala daňylypdyr tamaňam.
Kim saňa düşünsin?
Ýylgyranyňa
ýürekden gülýänsiň öýdýär özgeler.
Ynanasyň gelmän görýänleriňe,
Gözleriň ömürlik ýumasyň geler.
Emma başarmarsyň sen b...

Täzelikler » Goşgular - 15.09.2021

AHWAL

Tümlük.
Ümsümlik.
Bethowen.
Çykjak bolýar telefonyň içinden,
Günüme goýmaýar ýüregmiň sesi,
Berýän yzasy.
Gözümden ýaş syrygmaýar ýaňagma,
Ýoluny üýtgetdi olam, gör, indi.
Ynam özün asdy ýalan ýüpünden.
Gözlerime garaňkylyk göründi.
Ýedi ölçelmedik meniň ýolumy
Gaýçy hem kesmesiz ýerinden kesdi.
Tesdi aýaklarym, barjak ýerine
baryp bilmez indi, näme etmeli?
Ýitmeli...

...
Täzelikler » Goşgular - 04.05.2021

KIRIŞ

Onuň ähli zady sazdy.
Akdy reňki.
Her kime hoş owaz bolmak isledi.
Besledi hyýalda gowy zatlary.
Arman, bolmady...
Ýalňyş düşündiler ýagşylyk etse.
Müňkürlik üstüni basdy.
Gysdy ýüregi.
Nirä urunjagny bilmedi soňam.
Ýer-ä ony götermejek göründi,
Asmanam üstünden basdy.
Aglabam bilmedi özgeler ýaly.
Utandy ulalanyna.
Gygyrmaga ýetmedi oň mejaly
ýa-da ýol bermedi oňa ejaby.
Nätsin?!
Saz...

Täzelikler » Goşgular - 08.03.2021

UÇGUN

Ýüregim ýanýar...
Ýalyny
gözlerime ot düşürer.
Ýylanaryn öz oduma,
Yssy şäherde üşesem.
Düşemesin hiç kim meniň
Ýoluma elwan gülleri.
Barybir, lezzeti bolmaz,
Ýatlatmaz çaga günlerim.
Gözýaşym, goý, tämizlesin,
Armanym nä, ýer päklense!
Derdiň kändir, emma munda
Dertli adam özüň dälsiň.
Ýöräber ýoluňa garap,
Diýjek tapylar: "Ýol bolsun!"
Deňize bakyp näme etjek,
Görüp bilmes...

Täzelikler » Goşgular - 26.01.2021

BARYM SEN!

Ähli maksatlardan beýikdesiň sen,
Näçe ömri saklaýarsyň gujakda.
Seniň kalbyň nirde?
Göresim gelýär,
Hem bilesim gelýär ýene sen hakda,
Heniz öwrenmedik zatlarmyň baryn.
Barym sen!
Meň bagtym saňa baglanan
Galamda däl, görejimde çekýärin,
Hemme zatdan beýik bolan keşbiňi.
Bir maksadym -
artyk bolman hiç mahal,
Götermäge güýjüm ýetse keşgiňi,
Arzuw...
Täzelikler » Goşgular - 12.12.2020

PIDA

Ýerleşmese göwnüm içre hasratym,
Harasatym hakydama ýaň salsa.
Görejim gamaşsa ýagtylykda,
Ýa,
Tümlügiň içinde gözüm baglansa.
Ynsabyma dogry gelse edýänim,
Hut şonu-da başa geýen täç saýsam.
Çola ýerde umyt bilen oturyp,
Bulam-bujar pikirlerden saplansam.
Ýatlamany ýagyş kimin ýagdyryp,
Halas bolsaň tupan içre gaýykda.
Dünýä arka diräp ýeňleseň,
Onsoň,
Jahana nazarňy salsaň beýikden.
Gussadan bez...

Täzelikler » Goşgular - 19.07.2020

KANDIDATA HAT

(Sapa Hommadowa bagyşlanýar)

Hany, geç stola, kandidat dostum,
Öňküleriň ýaly goşgy ýazsana!
30-njy güni buşlugy bilen,
Bu ömüri sowgat bermiş ýaz saňa.

Ýasamalyk duýulmady sözleňde,
Ýaz ýaly ýylgyrdyň ýylgyran çagyň.
Sen şeýle bir bina gurun özüňe —
Goý, boýy ýetmesin hol Köpetdagyň!

Durmuş duşuşyklaň mesgeni, ýöne
aýralygam gapdalyndan goýanok.
"Her bir işde haýyr ba...
Täzelikler » Goşgular - 30.03.2020

BAGYŞLAWER ELJIRESEM

Senden eziz nämäm bar meň?!
Erkim emriňden ejizdir.
Hantama dälsiň uly zat,
Bilýän, biçäre ejizden.
Sensiz günler serdi meni,
Sebäpsiz ýykyldym ýere.
Emma Seniň merhemetiň
Giňlik berer ýüregime.
Howaýy men. Hut, şoň üçin,
Howa basýan deý depämden.
Ýene-de suw berjek Özüň,
Bilýän, dodaklam kepände.
Güneş gözüm deşip barýar,
Bagyşlawer eljiresem…
Garaňky gonandan ýere...
Täzelikler » Goşgular - 25.01.2020

GITMEK

Gapyny ýapyp gidipdiň, täsin boldy,
Asyl ony bilen dälsiň, bilen bolsaň
Şeýle gaty ýaparmydyň?
Ýok, ýapmazdyň. Emma welin
Yş goýmansyň hiç bir ýerde.
Ony açyp bilermikäň
hatalarňa düşüneňde?!
Şo-da gümana...
Tümde galdym, ne şöhle bar,
Ne-de ses bar töwerekde.
Mende çykalga galmady
Gözümi ýummakdan başga.
Aý, bolýa-la, bu zatlar hiç,
Jan saglygňy aýagyn has!
Goý, durmuşyň durky ...
Täzelikler » Goşgular - 28.11.2019

SORAG

Bedeniň gagşapdyr, gowşapdyr salyň.
Kimiň derdi seni garratdy beýle?
Hatda meňkiçe-de ýok ýaly halyň,
Içini dökdümi nalyşly bende?
Senem syr saýdyňmy aýdanlaryny,
Göwünlik berdiňmi salkyn saýaňda?
Howurly ýüregiň oduna ýanyp,
Indem saklap otyrsyňmy aýaňda
sary saman ýaly ýapraklaryňy?
Içine sygmadyk derdin üflände
Gussa boýadyňmy öz ykbalyňy?
Başyňy yraýaň, ýüzüňem az-kem
Hälkije bolşuňdan durl...
Täzelikler » Goşgular - 02.10.2019

SORAG

Bedeniň gagşapdyr, gowşapdyr salyň.
Kimiň derdi seni garratdy beýle?
Hatda meňkiçe-de ýok ýaly halyň,
Içini dökdümi nalyşly bende?
Senem syr saýdyňmy aýdanlaryny,
Göwünlik berdiňmi salkyn saýaňda?
Howurly ýüregiň oduna ýanyp,
Indem saklap otyrsyňmy aýaňda
sary saman ýaly ýapraklaryňy?
Içine sygmadyk derdin üflände
Gussa boýadyňmy öz ykbalyňy?
Başyňy yraýaň, ýüzüňem az-kem
Hälkije bolşuňdan durl...
Täzelikler » Goşgular - 01.10.2019

BAŞARMAJAK ZADYM

Gazabyňdan gorky inip kalbyma,
Agraslygyň tutdy egnimden siltäp.
Arkamda dag baryn duýdum hemişe,
Belki, şol umytdyr meni itekläp,
şu ýollara alyp gelen.
Boş duýgyň
ýerine tükenmez ynam dolduryp,
Kalbyma guýupdyr birçak — bäbekkäm
Hemmeden seň maňa ynamdarlygyň.
Hut şonuň üçinem agalarymdan
artykmaç söz eşitsem, saňa şugullap,
Olaryň öňünde günä galanym.
Ah, ol günler, gör, nähili go...
Täzelikler » Goşgular - 01.07.2019

HAT

Harplar el tutuşdy, a sözler bolsa
"Men-de-men" boluşyp gopgun döredýär.
Sözlemlere näme diýjek diýsene,
Bir-birine gyýa bakyp seredýär.

Özgelere öz bagtyny bagş etjek
Ynsan üçin näme sözler ýazsamkam?
Bu süýji gijede, sen bir bilsediň,
Maňa ýoldaş boldy asuda asman.

Hakydama çozuş edip ýatlama,
Meni ýene hyýallara çykarýar.
Ynanýaňmy, häzir ýoly külterläp,
Ikimiz şol öňki ýodadan barýas. ...
Täzelikler » Goşgular - 30.03.2019

ON IKI SYNAMYŇ BIRI

Ne beýle dymma bolupsyň,
Aňşyramok sebäbini.
Ýene jogapsyz goýýarsyň
Bu irginsiz sowalymy
Kimler saňa ak niýetde
Bakdy, özüňem bilýänsiň.
Kimler üçin garalama
Bolanyň üçin dymýarmyň?
Goý, özgeler güjeňlesin,
Täsirlere berme eliň.
Aýdaý ahyr ýekeje zat,
Däl-ä sen ýaşmakly gelin,
Mundan öňä syrdaşdyk biz,
Wepasyz boldummy ýa-da?
Ýa-ha ýere çöküpsiň sen,
Ýa gaýyp...
Täzelikler » Goşgular - 30.03.2019

YZA GAÝDYŞ

Hyýal içre çagalygma dolanmak
Niçik lezzet eken hem ezýet eken.
Kakam her bazara giden mahaly,
Getiren gurjagy hemem kagyza
buýr-bulaşyk edip Güneşi çeken
galamlarym. Asyl, men däl-de, göýä
olar meniň tes-tegelek durmuşym
bulam-bujar pikirlerden dolduryp
öýjük-öýjük oýny ýaly hut şolar
düzen ýaly ykbalymyň gurluşyn.
Iş tapmasam kagyzlara bir zatlar,
çekjek bolup çyzym-çyzym edişim.
Gör-ä, bu gün ol...

Täzelikler » Goşgular - 26.03.2019