Результаты 1-20 из 23 по запросу Gapur Hoja

NÄBELLI DURALGA

"Göýä dirilik ýok olaň gözünde
Çalajan meýitler, dilinde hudaý
Çykdy garşymyzdan bir topar gedaý..."
Gara SEÝITLI.


Eziz halkym
önjeýli öndürjekdi
Penjesinden gül pürküp
Gollarynda sungat  güllejekdi...
Arman indi!
Bogazynda doňýar talap
Omzuny uzadýar zir-zibillere
Çalajan meýitler oňşuga  tarap...

Bu ýer näbelli bir duralga
Gyzyl çyzygyň aňrysy
Aşa kü...
Täzelikler » Goşgular - 30.11.2020

ÝAZYJY-ŞAHYRLARYÑ NÄME ÜÇIN ÝAZÝANDYGYNY WE EDEBIÝAT BARADAKY PIKIRLERINI BILMEK ÜÇIN ÜÇ SORAGDA UMUMY GÜRRÜÑDEŞLIK

- Döredijilige ýañy başlan uçurlaryñyz "Näme üçin ýazýarsyñyz?" diýen soragy beripmidiler we oña beren jogabyñyzdan bäri üýtgän zat boldumy?

- Şygyr arkaly beýan etmek ýa-da üýtgetmek islän zadyñyz bolupmydy?

- Täze çykýan kitaplar we gazet-žurnallarda berilýän çeper eserler bilen baglanşyklykda häzirki döwrüñ şygryýeti barada pik...
Täzelikler » Söhbetdeşlik - 29.06.2020

EÝ, NERESSEJE!

Niresinden gätdiň, dowam-durmuşdan?
Niresinden gätdiň, süýji hýyallaň?
Nirelerde tigirdedip çarhyňy?
Niresinden ser paý aldyň, çarhyşdan?
Haçan magny agtardyň, sen bagtyňdan?
Haçan saňa, bagt berdi magnany?
Ýa sende az görüp, ýürek gaýnawňy?
Söýgiň seni nirelere aýlady?
Eý yşkiň balasy, eý neresseje!
Gaňyrlyp ser salýaň, geçen yzyňa 
Küýsäp, çagalygyň
Bir arassaja ýüregi alyp 
Gondarmak is...

Täzelikler » Goşgular - 03.03.2019

SAZLAŞYK 

Ýene saňa 
Ýene saňa ymtylýan
Ýene seni
Ýene seni küýsenýän 
Tolkuna baý deňizlere 
Giň saçakly ýaýlalara
Giň gujakly asmanlara ymtylýan.

Seni agtaramda 
Özümi tapýan
Özümi tapamda 
Saňa birigýän.
Bilmedim! 
Bu eriş-argaçly köne dünýäde
Haýsy  ýumaklarda işlipdiris?
Uç-gyrasyz 
Tarlar ýaly gurulyp
Haýsy  kirişlerde 
Sa...

Täzelikler » Goşgular - 03.03.2019

ŞARLAWUK 

Sypalap ýedi gat ýeriň gaýmagyn,
Ýedi gat gaýanyň üstünden aşyp,  
Yranyp dur,
Tolkunyp dur,
Akyp dur… 
Şarlawuk,
bir perişan zülpüň bendinden,  
Çözülen deý 
Ogryn önen  hyjuwdan,  
Goja dagyň bulaklaryn goçup dur.

Kümüş suwa garyp 
Daragnyň daşyn,
Ýarynyň zülpüni daraýar daglar. 
Göýä leýlisaçlaň  ýapragyn ýelpäp,
Alys-da birini gar...

Täzelikler » Goşgular - 03.03.2019

BIR SETIR GOŞGY 

Sen ýatyrsyň 
Men bolsa bir otagda 
Göwne düşüp 
ýatlamalar 
               yşgalaň 

gözlerimi sürtüp 
setirleriňe, 
manysynyň maýasyndan, çuňundan
bir goşgynyň setirlerini 
çyrmaýan ...
men goşga başlaýan .

men goşga başlaýan 
ýekeje setir!
Käte doňup galan, 
Şol ýeke setir 
S...

Täzelikler » Goşgular - 03.03.2019

SENIŇ YŞKYŇDA 

Özge daragtlaryň miweläp bary,
Gül döken çagynda enar gülledi.
(Ybraýym Ýusup, garagalpak şahyry).

Enarlar ýetişdi seniň yşkyňda. 
Gülap gaýmaklaşdy seniň yşkyňda. 
Tümmül ýaňagyna,
Güller şähdine 
Perwanalar düşdi seniň yşkyňda.

Aý-aýy çalyşdy seniň yşkyňda,
Pasyllar tirkeşdi seniň yşkyňda.
Ýad ülkeden gelen,
Durnalar, guşlar 
Ganat ýaýyp uçdy seniň yşkyňda.

Ola...

Täzelikler » Goşgular - 03.03.2019

AÝLANÇAK

Seň kalbyň bir zada gönükjek bolýar.
Täsir alýar adamlardan, goşgudan,
Täsir alýar aýdymlardan, bagşydan,
Täsir alýar asmanlardan, ýagyşdan,
Täsir alýar her reňkinden, nagyşdan.


Seň kalbyň bir zada gönükjek bolýar.
Täsir alýar adamlardan, goşgudan,
Täsir alýar aýdymlardan, bagşydan,
Täsir alýar asmanlardan, ýagyşdan,
Täsir alýar her reňkinden, nagyşdan.

Meň kalbym, asmanyň arassalap dur,
Ak bulutlar ...

Täzelikler » Goşgular - 03.03.2019

ÝOLLAR –KENARLAR

Ýene yşgalaňlar salyp kalbyma 
Ýollar salamlaşdy, baglar yrandy.,
Dyňzän söýgi, öz iginden çözülüp,
Üşän pudak-şahalara orandy.

Ýatlamalar, golda durmaz çaga deý,
Goltugumdan dyzap çykýar bikarar.
Nirä barýaň? Köçelerden, şäherden,
Gel bikarar göwnüm, bir az al karar!

Meýdandaky  çüwdürim deý syçyrap,
Oýlanmalam pürküp çykýar döşümden,
Ten gapasa, gapas tene sygmaýar,
Bir bahana, syp...

Täzelikler » Goşgular - 03.03.2019

SERGEZDAN 

Ine bu bahar,
Seniň basan
aýak yzyňy küýsäp,
Köçäňizden geçdim
Ýene bir sapar.

Ine bu bahar,
Öňkilere meňzedesim gelenok!
Ädimleňden tä öýňüze ýol ýasap
Baglaň sapagyndan tänen çiçegi 
Düşäp 
          ýekän- 
              ýekän 
                  Aýak yzyňa, 
A...

Täzelikler » Goşgular - 03.03.2019

HALYM ـ DÜNÝÄM

Hemme zatlar siňen eken halyma, 
Ol meniň çölüm,                                                  
Gülzarym ـ baýrym.
Ol meniň derýam,                                                 
Ol meniň ün...

Täzelikler » Goşgular - 03.03.2019

HAKYKAT AÝDYMY

(Beýik akyldar Magtymguly Pyragynyñ 275 ýyllyk doglan gününe bagyşlaýaryn).

Göz açyp göreni 
Sözdi, sungatdy.
Göz açyp göreni 
Közdi, körükdi. 
Şol közli ojakdan 
Uçran odlar, 
Soň başga ykbala
Çatdy,
Birikdi.

Ol körükde,
 ýiti gylyç döredi.
hem gylyçdan yiti, 
gylyçdan kesgir,
neştere barabar
sungat döredi.
atylan ok ýa-da parran gylyçl...

Täzelikler » Goşgular - 02.03.2019

LOUISA  ŞÖHRAT!

(Turkmen atlaryny jandan eý görýän, tanymal atşynas we zähmetkeş ynsan, amerikaly zenan Louise Firooz-a [1932-2008] bagyşlanýar).

Atlar 
Toýnak sesin köşeşdirdiler,
Aýny sogrulan dek enäň höwründen.
Louis-anyň  soňki hoşlaşygynda, 
Kişňäp galdy 
Taýçanaklar böwründe. 

Diňe taýçanaklar, gunanlaram däl. 
Ekiş meýdanlarda, 
Yrap başyny 
Hoşalar hoşlaşdy.
Taýd...

Täzelikler » Goşgular - 02.03.2019

ÖMÜR

Örän gymmatlydyr gädijek ömür,
Bu paýyňy sarp et ruhuň, yşkyňda.
Aýap gezgin öz ynamyňa garylan 
Belent ruhuň paýhaslaryň köşgünde.

Ser et älem seniň üçin gülüpdur,
Sen hem gülkiň bu jahana egsip git. 
Boş  haňlatma towarlaryň, otaklaň,  
Her gün durkuň aýnarldan asyp git.

■ JÄGILDI 

Gündiz doglan çaga 
Bäbekhanada,
Jägildäp başlapdyr
Doglan badyna...

Soň garaldy iň...

Täzelikler » Goşgular - 02.03.2019

GEL, MENIŇ GAŞYMDA OTURGYN LÄLÄM!

Gel, meniň gaşymda oturgyn läläm!
Men seniň gözlriňe bakaýyn çümüp.
Säheriň tamizje gaýmakli südün, 
Guýup ber gözuňden ganaýyn emip. 

Gel meniň gaşymda oturgyn läläm,
Barha şöhle saç sen almaz gözuňdn.
Älem goşar nagşyn çeksin dünýäme, 
Goý ýüregim lulap gitsin demiiňdn. 

Gel seniň gözlriňe bakaýyn läläm, 
Goý näçe islese gürlesin gözuň. 
Wah şeýle...

Täzelikler » Goşgular - 02.03.2019

GOŞGYMDAN HAÝYŞ

Gijäň tümlügini böwsüp iki ýana,
Edil däri ýaly ýarylsaň diýýän!
Gamly ýürekleriň teşne dodagna 
Şatlyk gatra bolup syzylsaň diýýän.

Uly ile hemra bolgun togtaman,
Batly gadamlaryň akymna tolkun. 
Ile giýa bakan gözleri tanap
Şolaň penjesinden aljak bol erkiň. 

Sähelçe tarypa  gülme, gomparma.
Şöhrat diýilýän zat tapar danasyn. 
Onuň basan yzyn bassaň bigümän, 
Seň döşüň...

Täzelikler » Goşgular - 02.03.2019

ÝETERLIK SÖÝGI

Birazajyk mähir
Ýeterlik goşga, 
Dolandyyp bersin eneler şony. 
Birazajyk gujur  
Ýeterlik goşga, 
Dolandyryp bersin atalar şony.
Birazajyk ynam  
Ýeterlik goşga, 
Dolandyryp bersin bir sadyk oglan. 
Birazajyk haýa 
Ýeterlik goşga, 
Dolandyryp bersin bir sada uýam. 
Birazajyk heýjan
Ýeterlik goşga,
Dolandyryp bersin gerçekler şony.
...

Täzelikler » Goşgular - 02.03.2019

BU ŞÄHERIŇ ÖRTÜGINIŇ ASTYNDA 

Ilki agşamlar turýar gopgun 
Bu şäheriň örtüginiň astynda 
Biz görmeýäris 
Eşitmeýäris
Emma gijäň eýeleri yzaly 
Bir tarapdan:
Köçe
Şofýor
Dükän
Restoran
Başga bir tarapdan:
Kireýhanalar
Topar başlyklar
Gyzlar
Ýigitler...
Humarhanalar 
Bu şäheriň örtüginiň astynda   
Gije ýary manysyny ýitirýär
Namys
Wyj...

Täzelikler » Goşgular - 02.03.2019

JOŞGUNLY GOŞGULAR  

Belki ile ýaran däldir bolşumyz 
Göwün etmän,
başgaçarak bolalyň!
Belki ile ýaran däldir däbimiz 
Göwün etmän!
täze däbe uýalyň. 
Belki ile ýaran däldir ýolumyz  
Biz  indiki ädimleri duýalyň.
Belki ile ýaran däldir dogşumyz 
Göwün etmän! 
başgaçarak doglalyň.

*  *  *

Köçelere has tapawut goýdular 
Ol köçe ses-üýnsi...

Täzelikler » Goşgular - 02.03.2019

GARLY GÜN DURMUŞA ÇYKAN GYZ 

Ine, büräp ýatyr,
Dumly-duşy gar.
Asman haltasyndan, 
Ak tozga sepýär.

Men bolsa şol günde, 
Gyrawly köçäñ,
Kädi gözläp çykdum 
Bir näçe dükan!. 

Birden sen gyňaçly, 
Meňzäp hataba! 
Çykdyň, mündüň, gitdiň,
Elwan kejebä!

Hiç kimden soraman, 
Seniň kimdigiň. 
Diletdi kän zady, 
Seň türkmenligiň.

Hol beýle-...

Täzelikler » Goşgular - 02.03.2019


1 2 »